Johannes 19
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Nu tog da Pilatus Jesus og lod ham hudstryge.1Da tok Pilatus Jesus og lot ham hudstryke. 1Så tog då Pilatus Jesus och lät gissla honom.
2Og Stridsmændene flettede en Krone af Torne og satte den paa hans Hoved og kastede en Purpurkappe om ham, og de gik hen til ham og sagde:2Og stridsmennene flettet en krone av torner og satte den på hans hode, og de kastet en purpurkappe om ham, og gikk frem for ham og sa: 2Och krigsmännen vredo samman en krona av törnen och satte den på hans huvud och klädde på honom en purpurfärgad mantel.
3»Hil være dig, du Jødernes Konge!« og de sloge ham i Ansigtet.3Vær hilset, du jødenes konge! Og de slo ham i ansiktet. 3Sedan trädde de fram till honom och sade: »Hell dig, du judarnas konung!» och slogo honom på kinden.
4Og Pilatus gik atter ud, og han siger til dem: »Se, jeg fører ham ud til eder, for at I skulle vide, at jeg finder ingen Skyld hos ham.«4Pilatus gikk da atter ut og sa til dem: Se, jeg fører ham ut til eder, forat I skal vite at jeg ikke finner nogen skyld hos ham. 4Åter gick Pilatus ut och sade till folket: »Se, jag vill föra honom ut till eder, på det att I mån förstå att jag icke finner honom skyldig till något brott.»
DANNORSVE
5Da gik Jesus ud med Tornekronen og Purpurkappen paa. Og han siger til dem: »Se, hvilket Menneske!«5Jesus kom da ut og bar tornekronen og purpurkappen. Og han sa til dem: Se det menneske! 5Och Jesus kom då ut, klädd i törnekronan och den purpurfärgade manteln. Och han sade till dem: »Se mannen!»
6Da nu Ypperstepræsterne og Svendene saa ham, raabte de og sagde: »Korsfæst! korsfæst!« Pilatus siger til dem: »Tager I ham og korsfæster ham; thi jeg finder ikke Skyld hos ham.«6Da nu yppersteprestene og tjenerne fikk se ham, ropte de: Korsfest, korsfest! Pilatus sier til dem: Ta I ham og korsfest ham! for jeg finner ingen skyld hos ham. 6Då nu översteprästerna och rättstjänarna fingo se honom, skriade de: »Korsfäst! Korsfäst!» Pilatus sade till dem: »Tagen I honom, och korsfästen honom; jag finner honom icke skyldig till något brott.»
7Jøderne svarede ham: »Vi have en Lov, og efter denne Lov er han skyldig at dø, fordi han har gjort sig selv til Guds Søn.«7Jødene svarte ham: Vi har en lov, og efter den lov er han skyldig til å dø, fordi han har gjort sig selv til Guds Sønn. 7Judarna svarade honom: »Vi hava själva en lag, och efter den lagen måste han dö, ty han har gjort sig till Guds Son.»
8Da Pilatus nu hørte dette Ord, blev han endnu mere bange.8Da nu Pilatus hørte dette ord, blev han ennu mere redd, 8När Pilatus hörde dem tala så, blev hans fruktan ännu större.
9Og han gik ind igen i Borgen og siger til Jesus: »Hvorfra er du?« Men Jesus gav ham intet Svar.9og han gikk atter inn i borgen og sa til Jesus: Hvor er du fra? Men Jesus gav ham intet svar. 9Och han gick åter in i pretoriet och frågade Jesus: »Varifrån är du?» Men Jesus gav honom intet svar.
DANNORSVE
10Pilatus siger da til ham: »Taler du ikke til mig? Ved du ikke, at jeg har Magt til at løslade dig, og at jeg har Magt til at korsfæste dig?«10Pilatus sier da til ham: Vil du ikke tale med mig? Vet du ikke at jeg har makt til å gi dig fri og har makt til å korsfeste dig? 10Då sade Pilatus till honom: »Svarar du mig icke? Vet du då icke att jag har makt att giva dig lös och makt att korsfästa dig?»
11Jesus svarede: »Du havde aldeles ingen Magt over mig, dersom den ikke var givet dig ovenfra; derfor har den, som overgav mig til dig, større Synd.«11Jesus svarte: Du hadde ingen makt over mig hvis det ikke var gitt dig ovenfra; derfor har han som overgav mig til dig, større synd. 11Jesus svarade honom: »Du hade alls ingen makt över mig, om den icke vore dig given ovanifrån. Därför har den större synd, som har överlämnat mig åt dig.»
12Derefter forsøgte Pilatus at løslade ham. Men Jøderne raabte og sagde: »Dersom du løslader denne, er du ikke Kejserens Ven. Hver den, som gør sig selv til Konge, sætter sig op imod Kejseren.«12På grunn av dette søkte Pilatus fremdeles å gi ham fri. Men jødene ropte: Gir du denne fri, da er du ikke keiserens venn; hver den som gjør sig selv til konge, setter sig op imot keiseren. 12Från den stunden sökte Pilatus efter någon utväg att giva honom lös. Men judarna ropade och sade: »Giver du honom lös, så är du icke kejsarens vän. Vemhelst som gör sig till konung, han sätter sig upp mot kejsaren.»
13Da Pilatus hørte disse Ord, førte han Jesus ud og satte sig paa Dommersædet, paa det Sted, som kaldes Stenlagt, men paa Hebraisk Gabbatha;13Da nu Pilatus hørte disse ord, førte han Jesus ut og satte sig på dommersetet, på det sted som kalles Stenlagt, på hebraisk Gabbata. 13När Pilatus hörde de orden, lät han föra ut Jesus och satte sig på domarsätet, på en plats som kallades Litostroton, på hebreiska Gabbata.
14men det var Beredelsens Dag i Paasken, ved den sjette Time. Og han siger til Jøderne: »Se, eders Konge!«14Men det var beredelses-dagen i påsken, omkring den sjette time. Og han sier til jødene: Se her eders konge! 14Och det var tillredelsedagen före påsken, vid sjätte timmen. Och han sade till judarna: »Se här är eder konung!»
15De raabte nu: »Bort, bort med ham! korsfæst ham!« Pilatus siger til dem: »Skal jeg korsfæste eders Konge?« Ypperstepræsterne svarede: »Vi have ingen Konge uden Kejseren.«15De ropte da: Bort, bort med ham! Korsfest ham! Pilatus sier til dem: Skal jeg korsfeste eders konge? Yppersteprestene svarte: Vi har ingen annen konge enn keiseren. 15Då skriade de: »Bort med honom! Bort med honom! Korsfäst honom!» Pilatus sade till dem: »Skall jag korsfästa eder konung?» Översteprästerna svarade: »Vi hava ingen annan konung än kejsaren.»
DANNORSVE
16Saa overgav han ham da til dem til at korsfæstes. De toge nu Jesus;16Da overgav han ham til dem til å korsfestes. 16Då gjorde han dem till viljes och bjöd att han skulle korsfästas. Och de togo Jesus med sig.
17og han bar selv sit Kors og gik ud til det saakaldte »Hovedskalsted«, som hedder paa Hebraisk Golgatha,17Så tok de Jesus med sig, og han bar sitt kors og gikk ut til det sted som kalles Hodeskalle-stedet, på hebraisk Golgata; 17Och han bar själv sitt kors och kom så ut till det ställe som kallades Huvudskalleplatsen, på hebreiska Golgata.
18hvor de korsfæstede ham og to andre med ham, en paa hver Side, men Jesus midt imellem.18der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side, og Jesus midt imellem. 18Där korsfäste de honom, och med honom två andra, en på vardera sidan, och Jesus i mitten.
19Men Pilatus havde ogsaa skrevet en Overskrift og sat den paa Korset. Men der var skrevet: »Jesus af Nazareth, Jødernes Konge.«19Men Pilatus hadde også skrevet en innskrift, og den satte han på korset; der var skrevet: Jesus fra Nasaret, jødenes konge. 19Men Pilatus lät ock göra en överskrift och sätta upp den på korset; och den lydde så: »Jesus från Nasaret, judarnas konung.»
DANNORSVE
20Denne Overskrift læste da mange af Jøderne; thi det Sted, hvor Jesus blev korsfæstet, var nær ved Staden; og den var skreven paa Hebraisk, Latin og Græsk.20Denne innskrift leste da mange av jødene; for det sted hvor Jesus blev korsfestet, var nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og gresk. 20Den överskriften läste många av judarna, ty det ställe där Jesus var korsfäst låg nära staden: och den var avfattad på hebreiska, på latin och på grekiska.
21Da sagde Jødernes Ypperstepræster til Pilatus: »Skriv ikke: Jødernes Konge, men: Han sagde: Jeg er Jødernes Konge.«21Jødenes yppersteprester sa da til Pilatus: Skriv ikke: Jødenes konge, men at han sa: Jeg er jødenes konge! 21Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: »Skriv icke: 'Judarnas konung', utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung.»
22Pilatus svarede: »Hvad jeg skrev, det skrev jeg.«22Pilatus svarte: Det jeg skrev, det skrev jeg. 22Pilatus svarade: »Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.»
23Da nu Stridsmændene havde korsfæstet Jesus, toge de hans Klæder og gjorde fire Dele, een Del for hver Stridsmand, og ligeledes Kjortelen; men Kjortelen var usyet, vævet fra øverst helt igennem.23Da nu stridsmennene hadde korsfestet Jesus, tok de hans klær og delte dem i fire deler, en for hver stridsmann. Likeså tok de kjortelen. Men kjortelen var usydd, vevd fra øverst og helt igjennem. 23Då nu krigsmännen hade korsfäst Jesus, togo de hans kläder och delade dem i fyra delar, en del åt var krigsman. Också livklädnaden togo de. Men livklädnaden hade inga sömmar, utan var vävd i ett stycke, uppifrån och alltigenom.
24Da sagde de til hverandre: »Lader os ikke sønderskære den, men kaste Lod om den, hvis den skal være;« for at Skriften skulde opfyldes, som siger: »De delte mine Klæder imellem sig og kastede Lod om mit Klædebon.« Dette gjorde da Stridsmændene.24De sa da til hverandre: La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den! - forat Skriften skulde opfylles, som sier: De delte mine klær mellem sig, og kastet lodd om min kjortel. Dette gjorde da stridsmennene. 24Därför sade de till varandra: »Låt oss icke skära sönder den, utan kasta lott om vilken den skall tillhöra.» Ty skriftens ord skulle fullbordas: »De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad.» Så gjorde nu krigsmännen.
DANNORSVE
25Men ved Jesu Kors stod hans Moder og hans Moders Søster, Maria, Klopas's Hustru, og Maria Magdalene.25Men ved Jesu kors stod hans mor og hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalena. 25Men vid Jesu kors stodo hans moder och hans moders syster, Maria, Klopas' hustru, och Maria från Magdala.
26Da Jesus nu saa sin Moder og den Discipel, han elskede, staa hos, siger han til sin Moder: »Kvinde! se, det er din Søn.«26Da nu Jesus så sin mor, og ved siden av henne den disippel han elsket, sa han til sin mor: Kvinne! se, det er din sønn; 26När Jesus nu fick se sin moder och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin moder: »Moder, se din son.»
27Derefter siger han til Disciplen: »Se, det er din Moder.« Og fra den Time tog Disciplen hende hjem til sit.27derefter sa han til disippelen: Se, det er din mor. Og fra den stund tok disippelen henne hjem til sig. 27Sedan sade han till lärjungen: »Se din moder.» Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig.
DANNORSVE
28Derefter, da Jesus vidste, at alting nu var fuldbragt, for at Skriften skulde opfyldes, siger han: »Jeg tørster.«28Derefter, da Jesus visste at nu var alt fullbragt, forat Skriften skulde opfylles, sier han: Jeg tørster. 28Eftersom nu Jesus visste att allt annat redan var fullbordat, sade han därefter, då ju skriften skulle i allt uppfyllas: »Jag törstar.»
29Der stod et Kar fuldt af Eddike; de satte da en Svamp fuld af Eddike paa en Isopstængel og holdt den til hans Mund.29Der stod et kar fullt av eddik; de satte da en svamp full av eddik på en isop-stilk og holdt den op til hans munn. 29Där stod då en kärl som var fullt av ättikvin. Med det vinet fyllde de en svamp, som de satte på en isopsstängel och förde till hans mun.
30Da nu Jesus havde taget Eddiken, sagde han: »Det er fuldbragt;« og han bøjede Hovedet og opgav Aanden.30Da nu Jesus hadde fått eddiken, sa han: Det er fullbragt. Og han bøide sitt hode og opgav sin ånd. 30Och när Jesus hade tagit emot vinet, sade han: »Det är fullbordat.» Sedan böjde han ned huvudet och gav upp andan.
DANNORSVE
31Da det nu var Beredelsesdag, bade Jøderne Pilatus om, at Benene maatte blive knuste og Legemerne nedtagne, for at de ikke skulde blive paa Korset Sabbaten over; thi denne Sabbatsdag var stor.31Det var beredelses-dagen; forat nu legemene ikke skulde bli hengende på korset sabbaten over - for denne sabbatsdag var stor - bad jødene Pilatus om at deres ben måtte bli brutt sønder og legemene tatt ned. 31Men eftersom det var tillredelsedag och judarna icke ville att kropparna skulle bliva kvar på korset över sabbaten (det var nämligen en stor sabbatsdag), bådo de Pilatus att han skulle låta sönderslå de korsfästas ben och taga bort kropparna.
32Da kom Stridsmændene og knuste Benene paa den første og paa den anden; som vare korsfæstede med ham.32Stridsmennene kom da og brøt benene på den første og på den andre som var korsfestet sammen med ham; 32Så kommo då krigsmännen och slogo sönder den förstes ben och sedan den andres som var korsfäst med honom.
33Men da de kom til Jesus og saa, at han allerede var død, knuste de ikke hans Ben.33men da de kom til Jesus og så at han allerede var død, brøt de ikke hans ben, 33När de därefter kommo till Jesus och sågo honom redan vara död, slogo de icke sönder hans ben;
34Men en af Stridsmændene stak ham i Siden med et Spyd, og straks flød der Blod og Vand ud.34men en av stridsmennene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. 34men en av krigsmännen stack upp han sida med ett spjut, och strax kom därifrån ut blod och vatten.
DANNORSVE
35Og den, der har set det, har vidnet det, og hans Vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han siger sandt, for at ogsaa I skulle tro.35Og den som har sett det, har vidnet om det, og hans vidnesbyrd er sant, og han vet at han sier sant, forat også I skal tro. 35Och den som har sett detta, han har vittnat därom, för att ock I skolen tro; och hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning.
36Thi disse Ting skete, for at Skriften skulde opfyldes: »Intet Ben skal sønderbrydes derpaa«.36For dette skjedde forat Skriften skulde opfylles: Intet ben skal brytes på ham. 36Ty detta skedde, för att skriftens ord skulle fullbordas: »Intet ben skall sönderslås på honom.»
37Og atter et andet Skriftord siger: »De skulle se hen til ham, hvem de have gennemstunget.«37Og atter sier et annet skriftord: De skal se på ham som de har gjennemstunget. 37Och åter ett annat skriftens ord lyder så: »De skola se upp till honom som de hava stungit.»
DANNORSVE
38Men Josef fra Arimathæa, som var en Jesu Discipel, dog lønligt, af Frygt for Jøderne, bad derefter Pilatus om, at han maatte tage Jesu Legeme, og Pilatus tillod det. Da kom han og tog Jesu Legeme.38Men Josef fra Arimatea, som var en av Jesu disipler, dog lønnlig, av frykt for jødene, bad derefter Pilatus at han måtte ta Jesu legeme ned; og Pilatus gav ham lov til det. Han kom da og tok Jesu legeme ned. 38Men Josef från Arimatea, som var en Jesu lärjunge -- fastän i hemlighet, av fruktan för judarna -- kom därefter och bad Pilatus att få taga Jesu kropp; och Pilatus tillstadde honom det. Då gick han åstad och tog hans kropp.
39Men ogsaa Nikodemus, som første Gang var kommen til Jesus om Natten, kom og bragte en Blanding af Myrra og Aloe, omtrent hundrede Pund.39Men også Nikodemus kom, han som første gang var kommet til ham om natten, og han hadde med sig en blanding av myrra og aloë, omkring hundre pund. 39Och jämväl Nikodemus kom dit, han som första gången hade besökt honom om natten; denne förde med sig en blandning av myrra och aloe, vid pass hundra skålpund.
40De toge da Jesu Legeme og bandt det i Linklæder med de vellugtende Urter, som Jødernes Skik er at fly Lig til Jorde.40De tok da Jesu legeme og svøpte det i linklær med de velluktende urter, således som det er skikk hos jødene ved jordeferd. 40Och de togo Jesu kropp och omlindade den med linnebindlar och lade dit de välluktande kryddorna, såsom judarna hava för sed vid tillredelse till begravning.
41Men der var paa det Sted, hvor han blev korsfæstet, en Have, og i Haven en ny Grav, hvori endnu aldrig nogen var lagt.41Men på det sted hvor Jesus blev korsfestet, var det en have, og i haven en ny grav, som aldri nogen var blitt lagt i; 41Men invid det ställe där han hade blivit korsfäst var en örtagård, och i örtagården fanns en ny grav, som ännu ingen hade varit lagd i.
42Der lagde de da Jesus, for Jødernes Beredelsesdags Skyld, efterdi Graven var nær.42der la de da Jesus, fordi det var jødenes beredelses-dag; for graven var nær ved. 42Där lade de nu Jesus, eftersom det var judarnas tillredelsedag och graven låg nära.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
John 18
Top of Page
Top of Page