Matthæus 19
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Og det skete, da Jesus havde fuldendt disse Ord, drog han bort fra Galilæa og kom til Judæas Egne, hinsides Jordan.1Og det skjedde da Jesus hadde endt denne tale, da drog han bort fra Galilea og kom til Judeas landemerker på hin side Jordan. 1När Jesus hade slutat detta tal, drog han bort ifrån Galileen och begav sig, genom landet på andra sidan Jordan, till Judeens område.
2Og store Skarer fulgte ham, og han helbredte dem der.2Og meget folk fulgte ham, og han helbredet dem der. 2Och mycket folk följde honom, och han botade där de sjuka.
3Og Farisæerne kom til ham, fristede ham og sagde: »Er det tilladt at skille sig fra sin Hustru af hvilken som helst Grund?«3Og fariseerne kom til ham, fristet ham og sa: Har en mann lov til å skille sig fra sin hustru for enhver saks skyld? 3Då ville några fariséer snärja honom och trädde fram till honom och sade: »Är det lovligt att skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst?»
4Men han svarede og sagde: »Have I ikke læst, at Skaberen fra Begyndelsen skabte dem som Mand og Kvinde4Han svarte og sa: Har I ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne 4Men han svarade och sade: »Haven I icke läst att Skaparen redan i begynnelsen 'gjorde dem till man och kvinna'
DANNORSVE
5og sagde: Derfor skal en Mand forlade sin Fader og sin Moder og holde sig til sin Hustru, og de to skulle blive til eet Kød?5og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være ett kjød? 5och sade: 'Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de tu skola varda ett kött'?
6Saaledes ere de ikke længer to, men eet Kød. Derfor, hvad Gud har sammenføjet, maa et Menneske ikke adskille.«6Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføiet, det skal et menneske ikke adskille. 6Så äro de icke mer två, utan ett kött. Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan icke åtskilja.»
7De sige til ham: »Hvorfor bød da Moses at give et Skilsmissebrev og skille sig fra hende?«7De sa til ham: Hvorfor bød da Moses å gi hustruen skilsmissebrev og skille sig fra henne? 7Då sade de till honom: »Huru kunde då Moses bjuda att man skulle giva hustrun skiljebrev och så skilja sig från henne?»
8Han siger til dem: »Moses tilstedte eder at skille eder fra eders Hustruer for eders Hjerters Haardheds Skyld; men fra Begyndelsen har det ikke været saaledes.8Han sa til dem: For eders hårde hjertes skyld gav Moses eder lov til å skilles fra eders hustruer; men fra begynnelsen av har det ikke vært således. 8Han svarade dem: »För edra hjärtans hårdhets skull tillstadde Moses eder att skiljas från edra hustrur, men från begynnelsen har det icke varit så.
9Men jeg siger eder, at den, som skiller sig fra sin Hustru, naar det ikke er for Hors Skyld, og tager en anden til Ægte, han bedriver Hor; og den, som tager en fraskilt Hustru til Ægte, han bedriver Hor.«9Men jeg sier eder at den som skiller sig fra sin hustru, uten for hors skyld, og gifter sig med en annen, han driver hor, og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, han driver hor. 9Och jag säger eder: Den som för någon annan orsaks skull än för otukt skiljer sig från sin hustru och tager sig en annan hustru, han begår äktenskapsbrott.»
DANNORSVE
10Hans Disciple sige til ham: »Staar Mandens Sag med Hustruen saaledes, da er det ikke godt at gifte sig.«10Hans disipler sa til ham: Står saken så mellem mann og hustru, da er det ikke godt å gifte sig. 10Då sade lärjungarna till honom: »Är det så med mannens ställning till hustrun, då är det icke rådligt att gifta sig.»
11Men han sagde til dem: »Ikke alle rummer dette Ord, men de, hvem det er givet:11Men han sa til dem: Ikke alle fatter dette ord, men bare de som det er gitt. 11Men han svarade dem: »Icke alla kunna taga emot det ordet, utan allenast de åt vilka sådant är givet.
12Thi der er Gildinger, som ere fødte saaledes fra Moders Liv; og der er Gildinger, som ere gildede af Mennesker; og der er Gildinger, som have gildet sig selv for Himmeriges Riges Skyld. Den, som kan rumme det, han rumme det!«12For der er gildinger som er født slik av mors liv, og der er gildinger som er gildet av menneskene, og der er gildinger som har gildet sig selv for himlenes rikes skyld. Den som kan fatte dette ord, han fatte det! 12Ty visserligen finnas somliga som genom födelsen, allt ifrån moderlivet, äro oskickliga till äktenskap, andra åter som av människor hava gjorts oskickliga därtill, men somliga finnas ock, som för himmelrikets skull självmant hava gjort sig oskickliga därtill. Den som kan taga emot detta, han tage emot det.»
DANNORSVE
13Da blev der baaret smaa Børn til ham, for at han skulde lægge Hænderne paa dem og bede; men Disciplene truede dem.13Da bar de små barn til ham, forat han skulde legge sine hender på dem og bede; men disiplene truet dem. 13Därefter buros barn fram till honom, för att han skulle lägga händerna på dem och bedja; men lärjungarna visade bort dem.
14Da sagde Jesus: »Lader de smaa Børn komme, og formener dem ikke at komme til mig; thi Himmeriges Rige hører saadanne til.«14Men Jesus sa: La de små barn være og hindre dem ikke fra å komme til mig! for himlenes rike hører sådanne til. 14Då sade Jesus: »Låten barnen vara, och förmenen dem icke att komma till mig; ty himmelriket hör sådana till.»
15Og han lagde Hænderne paa dem, og han drog derfra.15Og han la sine hender på dem og drog derfra. 15Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån.
DANNORSVE
16Og se, en kom til ham og sagde: »Mester! hvad godt skal jeg gøre, for at jeg kan faa et evigt Liv?«16Og se, det kom en til ham og sa: Mester! hvad godt skal jeg gjøre for å få evig liv? 16Då trädde en man fram till honom och sade: »Mästare, vad gott skall jag göra för att få evigt liv?»
17Men han sagde til ham: »Hvorfor spørger du mig om det gode? Een er den gode. Men vil du indgaa til Livet, da hold Budene!«17Men han sa til ham: Hvorfor spør du mig om det gode? Det er bare en som er god. Men vil du gå inn til livet, da hold budene! 17Han sade till honom: »Varför frågar du mig om vad som är gott? En finnes som är god. Men vill du ingå i livet, så håll buden.»
18Han siger til ham: »Hvilke?« Men Jesus sagde: »Dette: Du maa ikke slaa ihjel; du maa ikke bedrive Hor; du maa ikke stjæle; du maa ikke sige falsk Vidnesbyrd;18Han sa til ham: Hvilke? Jesus sa: Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vidnesbyrd, 18Han frågade: »Vilka?» Jesus svarade: »'Du skall icke dräpa', 'Du skall icke begå äktenskapsbrott', 'Du skall icke stjäla', 'Du skall icke bära falskt vittnesbörd',
19ær din Fader og din Moder, og: Du skal elske din Næste som dig selv.«19hedre din far og din mor, og: du skal elske din næste som dig selv. 19'Hedra din fader och din moder' och 'Du skall älska din nästa såsom dig själv.'»
DANNORSVE
20Den unge Mand siger til ham: »Det har jeg holdt alt sammen; hvad fattes mig endnu?«20Den unge mann sa til ham: Alt dette har jeg holdt; hvad fattes mig ennu? 20Då sade den unge mannen till honom: »Allt detta har jag hållit. Vad fattas mig ännu?»
21Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, da gaa bort, sælg, hvad du ejer, og giv det til fattige, saa skal du have en Skat i Himmelen; og kom saa og følg mig!«21Jesus sa til ham: Vil du være fullkommen, da gå bort og selg det du eier, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen; kom så og følg mig! 21Jesus svarade honom: »Vill du vara fullkomlig, så gå bort och sälj vad du äger och giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig.»
22Men da den unge Mand hørte det Ord, gik han bedrøvet bort; thi han havde meget Gods.22Men da den unge mann hørte det, gikk han bedrøvet bort; for han var meget rik. 22Men när den unge mannen hörde detta, gick han bedrövad bort, ty han hade många ägodelar.
23Men Jesus sagde til sine Disciple: »Sandelig, siger jeg eder: En rig Kommer vanskeligt ind i Himmeriges Rige.23Og Jesus sa til sine disipler: Sannelig sier jeg eder: Det vil være vanskelig for en rik å komme inn i himlenes rike. 23Då sade Jesus till sina lärjungar: »Sannerligen säger jag eder: För den som är rik är det svårt att komma in i himmelriket.
24Atter siger jeg eder: Det er lettere for en Kamel at gaa igennem et Naaleøje end for en rig at gaa ind i Guds Rige.«24Atter sier jeg eder: Det er lettere for en kamel å gå gjennem et nåleøie enn for en rik å gå inn i Guds rike. 24Ja, jag säger eder: Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds rike.»
DANNORSVE
25Men da Disciplene hørte dette, forfærdedes de saare og sagde: »Hvem kan da blive frelst?«25Men da disiplene hørte det, blev de meget forferdet og sa: Hvem kan da bli frelst? 25När lärjungarna hörde detta, blevo de mycket häpna och sade: »Vem kan då bliva frälst?»
26Men Jesus saa paa dem og sagde: »For Mennesker er dette umuligt, men for Gud ere alle Ting mulige.«26Men Jesus så på dem og sa til dem: For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. 26Men Jesus såg på dem och sade till dem: »För människor är detta omöjligt, men för Gud är allting möjligt.»
27Da svarede Peter og sagde til ham: »Se, vi have forladt alle Ting og fulgt dig; hvad skulle da vi have?«27Da svarte Peter ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt dig; hvad skal da vi få? 27Då tog Petrus till orda och sade till honom: »Se, vi hava övergivit allt och följt dig; vad skola vi få därför?»
28Men Jesus sagde til dem: »Sandelig, siger jeg eder, at i Igenfødelsen, naar Menneskesønnen sidder paa sin Herligheds Trone, skulle ogsaa I, som have fulgt mig, sidde paa tolv Troner og dømme Israels tolv Stammer.28Da sa Jesus til dem: Sannelig sier jeg eder: I som har fulgt mig, I skal i gjenfødelsen, når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone, også sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. 28Jesus svarade dem: »Sannerligen säger jag eder: När världen födes på nytt, då när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skolen också I, som haven efterföljt mig, få sitta på tolv troner såsom domare över Israels tolv stammar.
29Og hver, som har forladt Hus eller Brødre eller Søstre eller Fader eller Moder eller Hustru eller Børn eller Marker for mit Navns Skyld, skal faa det mange Fold igen og arve et evigt Liv.29Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller akrer for mitt navns skyld? skal få mangefold igjen og arve evig liv. 29Och var och en som har övergivit hus, eller bröder eller systrar, eller fader eller moder, eller barn, eller jordagods, för mitt namns skull, han skall få mångfaldigt igen, och skall få evigt liv till arvedel.
30Men mange af de første skulle blive de sidste, og af de sidste de første.30Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første. 30Men många som äro de första skola bliva de sista, och många som äro de sista skola bliva de första.»
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Matthew 18
Top of Page
Top of Page