Lukas 21
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Men idet han saa op, fik han Øje paa de rige, som lagde deres Gaver i Tempelblokken.1Og da han så op, fikk han se de rike legge sine gaver i tempelkisten. 1Och när han såg upp, fick han se huru de rika lade ned sina gåvor i offerkistorna.
2Men han saa en fattig Enke, som lagde to Skærve deri.2Og han så en fattig enke legge to skjerver i den. 2Därvid fick han ock se huru en fattig änka lade ned två skärvar.
3Og han sagde: »Sandelig, siger jeg eder, at denne fattige Enke lagde mere i end de alle.3Da sa han: Sannelig sier jeg eder: Denne fattige enke har lagt mere enn alle. 3Då sade han: »Sannerligen säger jag eder: Denna fattiga änka lade dit mer än alla de andra.
4Thi alle disse lagde af deres Overflod hen til Gaverne; men hun lagde af sin Fattigdom al sin Ejendom, som hun havde.«4For alle disse la sine gaver av sin overflod; men hun la av sin fattigdom alt det hun hadde å leve av. 4Ty det var av sitt överflöd som alla dessa lade ned något bland gåvorna, men hon lade dit av sitt armod allt vad hon hade i sin ägo.»
DANNORSVE
5Og da nogle sagde om Helligdommen, at den var prydet med smukke Sten og Tempelgaver, sagde han:5Og da nogen sa om templet at det var prydet med fagre stener og tempelgaver, sa han: 5Och då några talade om helgedomen, huru den var uppförd av härliga stenar och prydd med helgedomsskänker, sade han:
6»Disse Ting, som I se — der skal komme Dage, da der ikke lades Sten paa Sten, som jo skal nedbrydes.«6Dette som I ser - de dager skal komme da det ikke skal levnes sten på sten som ikke skal brytes ned. 6»Dagar skola komma, då av allt detta som I nu sen icke skall lämnas sten på sten, utan allt skall bliva nedbrutet.»
7Men de spurgte ham og sagde: »Mester! naar skal dette da ske? og hvad er Tegnet paa, naar dette skal ske?«7Da spurte de ham og sa: Mester! når skal da dette skje? og hvad skal tegnet være når dette skal skje? 7Då frågade de honom och sade: »Mästare, när skall detta ske? Och vad bliver tecknet till att tiden är inne, då detta kommer att ske?»
8Men han sagde: »Ser til, at I ikke blive forførte; thi mange skulle paa mit Navn komme og sige: Det er mig, og: Tiden er kommen nær. Gaar ikke efter dem!8Og han sa: Se til at I ikke føres vill! for mange skal komme i mitt navn og si: Det er mig, og: Tiden er nær. Gå ikke efter dem! 8Han svarade: »Sen till, att I icke bliven förvillade. Ty många skola komma under mitt namn och säga: 'Det är jag' och: 'Tiden är nära'. Men följen dem icke.
9Men naar I høre om Krige og Oprør, da forskrækkes ikke; thi dette maa først ske, men Enden er der ikke straks.«9Og når I får høre om krig og oprør, da la eder ikke skremme! for dette må først skje, men enden kommer ikke med det samme. 9Och när I fån höra krigslarm och upprorslarm, så bliven icke förfärade; ty sådant måste först komma, men därmed är icke strax änden inne.»
DANNORSVE
10Da sagde han til dem: »Folk skal rejse sig imod Folk, og Rige imod Rige.10Da sa han til dem: Folk skal reise sig mot folk og rike mot rike, 10Därefter sade han till dem: »Folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike;
11Og store Jordskælv skal der være her og der og Hungersnød og Pest, og der skal ske frygtelige Ting og store Tegn fra Himmelen.11og store jordskjelv skal det være og hunger og sott både her og der, og det skal skje forferdelige ting og store tegn fra himmelen. 11och det skall bliva stora jordbävningar, så ock hungersnöd och farsoter på den ena orten efter den andra, och skräcksyner skola visa sig och stora tecken på himmelen.
12Men forud for alt dette skulle de lægge Haand paa eder og forfølge eder og overgive eder til Synagoger og Fængsler, og I skulle føres frem for Konger og Landshøvdinger for mit Navns Skyld.12Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på eder og forfølge eder og overgi eder til synagoger og fengsler, og I skal føres frem for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld; 12Men före allt detta skall man gripa eder, man skall förfölja eder och draga eder inför synagogorna och sätta eder i fängelse och föra eder fram inför konungar och landshövdingar, för mitt namns skull.
13Det skal falde ud for eder til Vidnesbyrd.13det skal falle ut til godt vidnesbyrd for eder. 13Så skolen I få tillfälle att frambära vittnesbörd.
DANNORSVE
14Lægger det da paa Hjerte, at I ikke forud skulle overtænke, hvorledes I skulde forsvare eder.14Legg eder derfor på hjerte at I ikke forut skal grunde på hvorledes I skal forsvare eder! 14Märken därför noga att I icke förut mån göra eder bekymmer för huru I skolen försvara eder.
15Thi jeg, vil give eder Mund og Visdom, som alle eders Modstandere ikke skulle kunne modstaa eller modsige.15for jeg skal gi eder munn og visdom som alle eders motstandere ikke kan motstå eller motsi. 15Ty jag skall giva eder sådana ord och sådan vishet, att ingen av edra vedersakare skall kunna stå emot eller säga något emot.
16Men I skulle endog forraades af Forældre og Brødre og Frænder og Venner, og de skulle slaa nogle af eder ihjel.16Men I skal forrådes endog av foreldre og brødre og frender og venner, og de skal volde nogen av eder døden, 16I skolen bliva förrådda till och med av föräldrar och bröder och fränder och vänner; och somliga av eder skall man döda.
17Og I skulle hades af alle for mit Navns Skyld.17og I skal hates av alle for mitt navns skyld. 17Och I skolen bliva hatade av alla för mitt namns skull.
18Og ikke et Haar paa eders Hoved skal gaa tabt.18Og ikke et hår på eders hode skal gå tapt. 18Men icke ett hår på edra huvuden skall gå förlorat.
19Ved eders Udholdenhed skulle I vinde eders Sjæle.19Vær tålmodige, så skal I vinne eders sjeler! 19Genom att vara ståndaktiga skolen I vinna edra själar.
DANNORSVE
20Men naar I se Jerusalem omringet af Krigshære, da forstaar, at dens Ødelæggelse er kommen nær.20Men når I ser Jerusalem bli kringsatt av krigshærer, da skal I vite at dets ødeleggelse er nær. 20Men när I fån se Jerusalem omringas av krigshärar, då skolen I veta att dess ödeläggelse är nära.
21Da skulle de, som ere i Judæa, fly til Bjergene; og de, som ere inde i Staden, skulle vige bort derfra; og de, som ere paa Landet, skulle ikke gaa ind i den.21Da må de som er i Judea, fly til fjells, og de som er inne i byen, må gå ut, og de som er ute på landet, ikke gå inn i den; 21Då må de som äro i Judeen fly bort till bergen, och de som äro inne i staden må draga ut därifrån och de som äro ute på landsbygden må icke gå ditin.
22Thi disse ere Hævnens Dage, da alt, hvad skrevet er, skal opfyldes.22for dette er gjengjeldelsens dager, forat alt det som skrevet er, skal bli opfylt. 22Ty detta är en hämndens tid, då allt som är skrivet skall uppfyllas.
23Men ve de frugtsommelige og dem, som give Die, i de Dage; thi der skal være stor Nød paa Jorden og Vrede over dette Folk.23Men ve de fruktsommelige, og dem som gir die, i de dager! for stor nød skal være på jorden, og vrede over dette folk, 23Ve dem som äro havande, eller som giva di på den tiden! Ty stor nöd skall då komma i landet, och en vredesdom över detta folk.
24Og de skulle falde for Sværdets Od og føres fangne til alle Hedningerne; og Jerusalem skal nedtrædes af Hedningerne, indtil Hedningernes Tider fuldkommes.24og de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende. 24Och de skola falla för svärdsegg och bliva bortförda i fångenskap till allahanda hednafolk; och Jerusalem skall bliva förtrampat av hedningarna, till dess att hedningarnas tider äro fullbordade.
DANNORSVE
25Og der skal ske Tegn i Sol og Maane og Stjerner, og paa Jorden skulle Folkene ængstes i Fortvivlelse over Havets og Bølgernes Brusen,25Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser, 25Och tecken skola ske i solen och månen och i stjärnorna, och på jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid havets och vågornas dån,
26medens Mennesker forsmægte af Frygt og Forventning om de Ting, som komme over Jorderige; thi Himmelens Kræfter skulle rystes.26mens mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorderike; for himmelens krefter skal rokkes. 26då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter skola bäva.
27Og da skulle de se Menneskesønnen komme i Sky med Kraft og megen Herlighed.27Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og megen herlighet. 27Och då skall man få se 'Människosonen komma i en sky', med stor makt och härlighet.
28Men naar disse Ting begynde at ske, da ser op og opløfter eders Hoveder, efterdi eders Forløsning stunder til.«28Men når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til. 28Men när detta begynner ske, då mån I resa eder upp och upplyfta edra huvuden, ty då nalkas eder förlossning.»
DANNORSVE
29Og han sagde dem en Lignelse: »Ser Figentræet og alle Træerne;29Og han sa en lignelse til dem: Se på fikentreet og alle trær: 29Och han framställde för dem en liknelse: »Sen på fikonträdet och på alla andra träd.
30naar de alt springe ud, da se I og skønne af eder selv, at Sommeren nu er nær.30Så snart de springer ut og I ser det, da vet I av eder selv at nu er sommeren nær. 30När I fån se att de skjuta knopp, då veten I av eder själva att sommaren redan är nära.
31Saaledes skulle ogsaa I, naar I se disse Ting ske, skønne, at Guds Rige er nær.31Således skal også I, når I ser dette skje, vite at Guds rike er nær. 31Likaså, när I sen detta ske, då kunnen I ock veta att Guds rike är nära.
32Sandelig, siger jeg eder, at denne Slægt skal ingenlunde forgaa, førend det er sket alt sammen.32Sannelig sier jeg eder: Denne slekt skal ingenlunde forgå før det skjer alt sammen. 32Sannerligen säger jag eder: Detta släkte skall icke förgås, förrän allt detta sker.
33Himmelen og Jorden skulle forgaa; men mine Ord skulle ingenlunde forgaa.33Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. 33Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.
DANNORSVE
34Men vogter eder, at eders Hjerter ikke nogen Tid besværes af Svir og Drukkenskab og timelige Bekymringer, saa hin Dag kommer pludseligt over eder som en Snare.34Men vokt eder at ikke eders hjerte nogen tid tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så hin dag kommer uventet over eder som en snare! 34Men tagen eder till vara för att låta edra hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på eder oförtänkt;
35Thi komme skal den over alle dem, der bo paa hele Jordens Flade.35for den skal komme over alle dem som bor over den hele jord. 35ty såsom en snara skall den komma över hela jordens alla inbyggare.
36Og vaager og beder til enhver Tid, for at I maa blive i Stand til at undfly alle disse Ting, som skulle ske, og bestaa for Menneskesønnen.«36Men våk hver tid og stund, og bed, så I kan være i stand til å undfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen! 36Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen.»
37Men han lærte om Dagene i Helligdommen, men om Nætterne gik han ud og overnattede paa det Bjerg, som kaldes Oliebjerget.37Om dagene lærte han i templet, men om nettene gikk han ut av byen og overnattet på det berg som kalles Oljeberget. 37Och han undervisade om dagarna i helgedomen, men om aftnarna gick han ut till det berg som kallas Oljeberget och stannade där över natten.
38Og hele Folket kom aarle til ham i Helligdommen for at høre ham.38Og alt folket kom tidlig om morgenen til ham i templet for å høre ham. 38Och allt folket kom bittida om morgonen till honom i helgedomen för att höra honom.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Luke 20
Top of Page
Top of Page