Efeserne 2
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Ogsaa eder, da I vare døde ved eders Overtrædelser og Synder,1Også eder har han gjort levende, I som var døde ved eders overtredelser og synder, 1Så har han ock gjort eder levande, eder som voren döda genom de överträdelser och synder
2hvori I fordum vandrede efter denne Verdens Tidsaand, efter hans Vis, som hersker over Luftens Magt, over den Aand, der nu er virksom i Genstridighedens Børn,2som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn, 2i vilka I förut vandraden, efter denna världs och tidsålders sätt, i det I följden fursten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma.
3iblandt hvilke ogsaa vi fordum alle vandrede i vort Køds Begæringer og gjorde Kødets og Tankernes Villie og vare af Natur Vredes Børn ligesom ogsaa de andre,3blandt hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre. 3Bland dessa voro förut också vi allasammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville; och vi voro genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi likasom de andra.
4men Gud, som er rig paa Barmhjertighed, har for sin store Kærligheds Skyld, hvormed han elskede os,4Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, 4Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss,
DANNORSVE
5ogsaa da vi vare døde ved vore Overtrædelser, levendegjort os med Kristus — af Naade ere I frelste!5gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser - av nåde er I frelst - 5gjort oss levande med Kristus, oss som voro döda genom våra synder. Av nåd ären I frälsta!
6og medoprejst os og sat os med ham i det himmelske i Kristus Jesus,6og opvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, 6Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus,
7for at han i de tilkommende Tider kunde vise sin Naades overvættes Rigdom ved Godhed imod os i Kristus Jesus.7forat han i de kommende tider kunde vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. 7för att i de kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds översvinnliga rikedom, genom godhet mot oss i Kristus Jesus.
8Thi af Naaden ere I frelste ved Tro, og det ikke af eder selv, Guds er Gaven;8For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave, 8Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva, Guds gåva är det --
9ikke af Gerninger, for at ikke nogen skal rose sig.9ikke av gjerninger, forat ikke nogen skal rose sig. 9icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig.
10Thi vi ere hans Værk, skabte i Kristus Jesus til gode Gerninger, som Gud forud beredte, for at vi skulde vandre i dem.10For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem. 10Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem.
DANNORSVE
11Derfor kommer i Hu, at fordum I Hedninger i Kødet, I, som bleve kaldte Forhud af den saakaldte Omskærelse, der sker i Kødet med Haanden,11Kom derfor i hu at I som fordum var hedninger i kjøttet og blev kalt uomskårne av den såkalte omskjærelse på kjøttet, den som gjøres med hånden, 11Kommen därför ihåg att I förut, I som voren hedningar i köttet och bleven kallade oomskurna av dem som kallas omskurna, efter den omskärelse som med händer göres på köttet --
12at I paa den Tid, uden for Kristus, vare udelukkede fra Israels Borgerret og fremmede for Forjættelsens Pagter, uden Haab og uden Gud i Verden.12at I på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden; 12kommen ihåg att I på den tiden, då när I voren utan Kristus, voren utestängda från medborgarskap i Israel och främmande för löftets förbund, utan hopp och utan Gud i världen.
13Nu derimod, i Kristus Jesus, ere I, som fordum vare langt borte, komne nær til ved Kristi Blod.13men nu, i Kristus Jesus, er I som fordum var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. 13Nu däremot, då I ären i Kristus Jesus, haven I, som förut voren fjärran, kommit nära, i och genom Kristi blod.
14Thi han er vor Fred, han, som gjorde begge til eet og nedbrød Gærdets Skillevæg,14For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet, 14Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur som stod emellan oss, nämligen ovänskapen.
DANNORSVE
15Fjendskabet, da han i sit Kød afskaffede Budenes Lov med dens Befalinger, for at han i sig kunde skabe de to til eet nyt Menneske ved at stifte Fred15idet han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, forat han ved sig selv kunde skape de to til ett nytt menneske, idet han gjorde fred, 15Ty i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid,
16og for at forlige dem begge i eet Legeme med Gud ved Korset, idet han ved dette dræbte Fjendskabet.16og forlike dem begge i ett legeme med Gud ved korset, idet han på dette drepte fiendskapet. 16och för att han skulle åt dem båda, förenade i en enda kropp, skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen.
17Og han kom og forkyndte Fred for eder, som vare langt borte, og Fred for dem, som vare nær.17Og han kom og forkynte fred for eder som var langt borte, og fred for dem som var nær ved; 17Och han har kommit och har förkunnat det glada budskapet om frid för eder, I som voren fjärran, och om frid för dem som voro nära.
18Thi ved ham have vi begge i een Aand Adgang til Faderen.18for ved ham har vi begge adgang til Faderen i en Ånd. 18Ty genom honom hava vi, de ena såväl som de andra, i en och samme Ande tillträde till Fadern.
DANNORSVE
19Saa ere I da ikke mere fremmede og Udlændinge, men I ere de helliges Medborgere og Guds Husfolk,19Så er I da ikke lenger fremmede og utlendinger, men I er de helliges medborgere og Guds husfolk, 19Alltså ären I nu icke mer främlingar och gäster, utan I haven medborgarskap med de heliga och ären Guds husfolk,
20opbyggede paa Apostlenes og Profeternes Grundvold, idet Hovedhjørnestenen er Kristus Jesus selv,20I som er bygget op på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv, 20uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv,
21i hvem enhver Bygning sammenføjes og vokser til et helligt Tempel i Herren,21i hvem hver bygning føies sammen og vokser til et hellig tempel i Herren, 21i vilken allt det som uppbygges bliver sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren.
22i hvem ogsaa I blive medopbyggede til en Guds Bolig i Aanden.22i hvem også I bygges op med de andre til en Guds bolig i Ånden. 22I honom bliven också I med de andra uppbyggda till en Guds boning, i Anden.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Ephesians 1
Top of Page
Top of Page