Hebræerne 13
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Broderkærligheden blive ved!1La broderkjærligheten bli ved! 1Förbliven fasta i broderlig kärlek.
2Glemmer ikke Gæstfriheden; thi ved den have nogle, uden at vide det, haft Engle til Gæster.2Glem ikke gjestfrihet! for ved den har nogen uten å vite det hatt engler til gjester. 2Förgäten icke att bevisa gästvänlighet; ty genom gästvänlighet hava några, utan att veta det, fått änglar till gäster.
3Kommer de fangne i Hu, som vare I selv medfangne; dem, der lide ilde, som de, der ogsaa selv ere i et Legeme.3Kom fangene i hu som deres medfanger, dem som lider ondt, siden I og selv er i legemet! 3Tänken på dem som äro fångna, likasom voren I deras medfångar, och tänken på dem som utstå misshandling, eftersom också I själva haven en kropp.
4Ægteskabet være æret hos alle, og Ægtesengen ubesmittet; thi utugtige og Horkarle skal Gud dømme.4Ekteskapet være i akt og ære hos alle, og ektesengen usmittet! for horkarler og ekteskapsbrytere skal Gud dømme. 4Äktenskapet må hållas i ära bland alla, och äkta säng bevaras obesmittad; ty otuktiga människor och äktenskapsbrytare skall Gud döma.
DANNORSVE
5Eders Vandel være uden Pengegridskhed, nøjes med det, I have; thi han har selv sagt: »Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlade dig,«5Eders ferd være uten pengekjærhet, så I nøies med det I har; for han har sagt: Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlate dig, 5Varen i eder handel och vandel fria ifrån penningbegär; låten eder nöja med vad I haven. Ty han har själv sagt: »Jag skall icke lämna dig eller övergiva dig.»
6saa at vi kunne sige med frit Mod: »Herren er min Hjælper, jeg vil ikke frygte; hvad kan et Menneske gøre mig?«6så vi kan si med fritt mot: Herren er min hjelper, jeg vil ikke frykte; hvad kan et menneske gjøre mig? 6Alltså kunna vi dristigt säga: »Herren är min hjälpare, jag skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?»
7Kommer eders Vejledere i Hu, som have forkyndt eder Guds Ord, og idet I betragte deres Vandrings Udgang, saa efterligner deres Tro!7Kom i hu eders veiledere, som har talt Guds ord til eder! gi akt på utgangen av deres ferd, og efterfølg så deres tro! 7Tänken på edra lärare, som hava talat Guds ord till eder; sen huru de slutade sin levnad, och efterföljen deras tro.
8Jesus Kristus er i Gaar og i Dag den samme, ja, til evig Tid.8Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid. 8Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet.
DANNORSVE
9Lader eder ikke lede vild af mange Haande og fremmede Lærdomme; thi det er godt, at Hjertet styrkes ved Naaden, ikke ved Spiser; thi deraf have de, som holdt sig dertil, ingen Nytte haft.9La eder ikke føre på avveie ved mange forskjellige og fremmede lærdommer! for det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har gagnet dem som gav sig av dermed. 9Låten eder icke vilseföras av allahanda främmande läror. Ty det är gott att bliva styrkt i sitt hjärta genom nåd och icke genom offermåltider; de som hava befattat sig med sådant hava icke haft något gagn därav.
10Vi have et Alter, hvorfra de, som tjene ved Tabernaklet, ikke have Ret til at spise.10Vi har et alter som de ikke har rett til å ete av de som tjener ved teltet; 10Vi hava ett altare, från vilket de som göra tjänst vid tabernaklet icke hava rätt att få något att äta.
11Thi de Dyr, hvis Blod for Syndens Skyld bæres ind i Helligdommen af Ypperstepræsten, deres Kroppe opbrændes uden for Lejren.11for de dyr hvis blod bæres inn i helligdommen ved ypperstepresten til å sone for synd, deres kropper brennes op utenfor leiren; 11Det är ju så, att kropparna av de djur, vilkas blod översteprästen bär in i det allraheligaste till försoning för synd, »brännas upp utanför lägret».
12Derfor led ogsaa Jesus uden for Porten, for at han kunde hellige Folket ved sit eget Blod.12derfor led også Jesus utenfor porten, forat han ved sitt eget blod kunde hellige folket. 12Därför var det ock utanför stadsporten som Jesus utstod sitt lidande, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket.
13Saa lader os da gaa ud til ham uden for Lejren, idet vi bære hans Forsmædelse;13La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære! 13Låtom oss alltså gå ut till honom »utanför lägret» och bära hans smälek.
14thi her have vi ikke en blivende Stad, men vi søge den kommende.14for vi har ikke her en blivende stad, men søker den kommende. 14Ty vi hava här ingen varaktig stad, utan söka efter den tillkommande staden.
DANNORSVE
15Lader os da ved ham altid frembære Gud Lovprisnings Offer, det er: en Frugt af Læber, som bekende hans Navn.15La oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud, det er: frukt av leber som lover hans navn! 15Så låtom oss då genom honom alltid till Gud »frambära ett lovets offer», det är »en frukt ifrån läppar» som prisa hans namn.
16Men glemmer ikke at gøre vel og at meddele; thi i saadanne Ofre har Gud Velbehag.16Men glem ikke å gjøre godt og å dele med andre! for slike offer tekkes Gud. 16Men förgäten icke att göra gott och dela med eder, ty sådana offer har Gud behag till.
17Lyder eders Vejledere og retter eder efter dem; thi de vaage over, eders Sjæle som de, der skulle gøre Regnskab — for at de maa gøre dette med Glæde og ikke sukkende: thi dette er eder ikke gavnligt.17Lyd eders veiledere og rett eder efter dem! for de våker over eders sjeler som de som skal gjøre regnskap, så de kan gjøre det med glede og ikke sukkende; for det er eder ikke til gagn. 17Varen edra lärare hörsamma, och böjen eder för dem; ty de vaka över edra själar, eftersom de skola avlägga räkenskap. Må de då kunna göra det med glädje, och icke med suckan, ty detta vore eder icke nyttigt.
18Beder for os; thi vi ere forvissede om, at vi have en god Samvittighed, idet vi ønske at vandre rettelig i alle Ting.18Bed for oss! for vi trøster oss til at vi har en god samvittighet, og vil gjerne fare rett frem i alle stykker. 18Bedjen för oss; ty vi tro oss hava ett gott samvete, eftersom vi söka att i alla stycken föra en god vandel.
19Og jeg formaner eder des mere til at gøre dette, for at jeg desto snarere kan gives eder igen.19Og jeg ber eder dess mere å gjøre dette forat jeg dess snarere må bli gitt eder tilbake. 19Och jag uppmanar eder att göra detta, så mycket mer som jag hoppas att därigenom dess snarare bliva återgiven åt eder.
DANNORSVE
20Men Fredens Gud, som førte den store Faarenes Hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig Pagts Blod,20Men fredens Gud, som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, op fra de døde, 20Men fridens Gud, som från de döda har återfört vår Herre Jesus, vilken genom ett evigt förbunds blod är den store herden för fåren,
21han bringe eder til Fuldkommenhed i alt godt, til at gøre hans Villie, og han virke i eder det, som er velbehageligt for hans Aasyn, ved Jesus Kristus: ham være Æren i Evighedernes Evigheder: Amen.21han gjøre eder fullt dyktige i all god gjerning, så I kan gjøre hans vilje, idet han virker i eder det som tekkes ham, ved Jesus Kristus; ham være æren i all evighet! Amen. 21han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.
22Jeg beder eder, Brødre! at I finde eder i dette Formaningsord; thi jeg har jo skrevet til eder i Korthed.22Jeg ber eder, brødre, ta dette formaningens ord vel op; for jeg har skrevet til eder i korthet. 22Jag beder eder, mina bröder: tagen icke illa upp dessa förmaningens ord; jag har ju ock skrivit till eder helt kort.
23Vid, at vor Broder Timotheus er løsladt; sammen med ham vil jeg se eder, dersom han snart kommer.23Vit at vår bror Timoteus er gitt fri; sammen med ham vil jeg se eder, om han kommer snart. 23Veten att vår broder Timoteus har blivit lösgiven. Om han snart kommer hit, vill jag tillsammans med honom besöka eder.
DANNORSVE
24Hilser alle eders Vejledere og alle de hellige! De fra Italien hilse eder.24Hils alle eders veiledere og alle de hellige! De fra Italia hilser eder. 24Hälsen alla edra lärare och alla de heliga. De italiska bröderna hälsa eder.
25Naaden være med eder alle!25Nåden være med eder alle! 25Nåd vare med eder alla.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Hebrews 12
Top of Page
Top of Page