Filemon 1
Norsk (1930)
1Paulus, Kristi Jesu fange, og broderen Timoteus - til Filemon, vår kjære venn og medarbeider, 2og til Appia, vår søster, og til Arkippus, vår medstrider, og til menigheten i ditt hus: 3Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

4Jeg takker alltid min Gud når jeg kommer dig i hu i mine bønner, 5da jeg hører om din kjærlighet og den tro som du har til den Herre Jesus og til alle de hellige, 6forat deres samfund med dig i troen må bli virksomt for Kristus i kjennskapet til alt det gode som er i eder. 7For stor glede og trøst fikk jeg ved din kjærlighet, fordi de helliges hjerter er blitt vederkveget ved dig, bror!

8Derfor, om jeg enn har megen frimodighet i Kristus til å påbyde dig det som tilbørlig er, 9så ber jeg dog heller, for kjærlighetens skyld. Slik som jeg er, den gamle Paulus, men nu også Kristi Jesu fange,

10ber jeg dig for min sønn, som jeg har avlet i mine lenker, Onesimus, 11som fordum var unyttig for dig, men nu er nyttig for dig og for mig, han som jeg sender tilbake til dig. 12Ta du imot ham, det er mitt eget hjerte! 13Jeg hadde lyst til å la ham bli her hos mig, forat han i ditt sted kunde tjene mig i mine lenker for evangeliet, 14men uten ditt samtykke vilde jeg intet gjøre, forat din godhet ikke skulde være som av tvang, men av fri vilje. 15For kan hende han just derfor blev skilt fra dig en stund forat du kunde få ham til evig eie, 16ikke lenger som træl, men mere enn en træl, som en elsket bror, især for mig, men hvor meget mere for dig, både i kjødet og i Herren!

17Så sant du derfor akter mig for din medbroder, så ta imot ham som mig selv; 18og har han gjort dig nogen urett, eller er han dig noget skyldig, da skriv det på min regning. 19Jeg, Paulus, skriver med egen hånd: jeg skal betale det - forat jeg ikke skal si dig at du skylder mig endog dig selv. 20Ja, bror, la mig ha nytte av dig i Herren! vederkveg mitt hjerte i Kristus!

21I tillit til din lydighet skriver jeg til dig, viss på at du vil gjøre endog mere enn jeg sier.

22Og gjør dessuten herberge i stand for mig; for jeg håper at jeg ved eders bønner skal bli gitt eder.

23Epafras, min medfange i Kristus Jesus, hilser dig; 24likeledes Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, mine medarbeidere.

25Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eders ånd!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Titus 3
Top of Page
Top of Page