Jakob 2
Dansk (1917 / 1931)
1Mine Brødre! Eders Tro paa vor Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, være ikke forbunden med Persons Anseelse! 2Naar der nemlig kommer en Mand ind i eders Forsamling med Guldring paa Fingeren, i prægtig Klædning, men der ogsaa kommer en fattig ind i smudsig Klædning, 3og I fæste Øjet paa den, som bærer den prægtige Klædning og sige: Sæt du dig her paa den gode Plads, og I sige til den fattige: Staa du der eller sæt dig nede ved min Fodskammel: 4ere I saa ikke komne i Strid med eder selv og blevne Dommere med slette Tanker? 5Hører, mine elskede Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige til at være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har forjættet dem, der elske ham? 6Men I have vanæret den fattige! Er det ikke de rige, som underkue eder, og er det ikke dem, som slæbe eder for Domstolene? 7Er det ikke dem, som bespotte det skønne Navn, som er nævnet over eder?

8Ganske vist, dersom I opfylde den kongelige Lov efter Skriften: »Du skal elske din Næste som dig selv«, gøre I ret; 9men dersom I anse Personer, gøre I Synd og revses af Loven som Overtrædere. 10Thi den, som holder hele Loven, men støder an i eet Stykke, er bleven skyldig i alle. 11Thi han, som sagde: »Du maa ikke bedrive Hor,« sagde ogsaa: »Du maa ikke slaa ihjel.« Dersom du da ikke bedriver Hor, men slaar ihjel, da er du bleven en Lovens Overtræder. 12Taler saaledes og gører saaledes, som de, der skulle dømmes efter Frihedens Lov. 13Thi Dommen er ubarmhjertig imod den, som ikke har øvet Barmhjertighed; Barmhjertighed træder frimodigt op imod Dommen.

14Hvad gavner det, mine Brødre! om nogen siger, han har Tro, men ikke har Gerninger? mon Troen kan frelse ham? 15Dersom en Broder eller Søster er nøgen og fattes den daglige Føde, 16og en af eder siger til dem: Gaar bort i Fred, varmer eder og mætter eder, men I ikke give dem det, som hører til Legemets Nødtørft, hvad gavner det? 17Ligesaa er ogsaa Troen, dersom den ikke har Gerninger, død i sig selv.

18Men man vil sige: Du har Tro, og jeg har Gerninger. Vis mig din Tro uden Gerningerne, og jeg vil af mine Gerninger vise dig Troen. 19Du tror, at Gud er een; deri gør du ret; ogsaa de onde Aander tro det og skælve. 20Men vil du vide, du tomme Menneske! at Troen uden Gerninger er unyttig? 21Blev ikke vor Fader Abraham retfærdiggjort af Gerninger, da han ofrede sin Søn Isak paa Alteret? 22Du ser, at Troen virkede sammen med hans Gerninger, og ved Gerningerne blev Troen fuldkommet, 23og Skriften blev opfyldt, som siger: »Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til Retfærdighed«, og han blev kaldet Guds Ven. 24I se, at et Menneske retfærdiggøres af Gerninger, og ikke af Tro alene. 25Ligesaa Skøgen Rahab, blev ikke ogsaa hun retfærdiggjort af Gerninger, da hun tog imod Sendebudene og lod dem slippe bort ad en anden Vej? 26Thi ligesom Legemet er dødt uden Aand, saaledes er ogsaa Troen død uden Gerninger.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
James 1
Top of Page
Top of Page