Efeserne 6
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1I Børn! adlyder eders Forældre i Herren, thi dette er ret.1I barn! vær lydige mot eders foreldre i Herren! for dette er rett. 1I barn, varen edra föräldrar lydiga i Herren, ty detta är rätt och tillbörligt.
2»Ær din Fader og Moder«, dette er jo det første Bud med Forjættelse,2Hedre din far og din mor - dette er det første bud med løfte - 2»Hedra din fader och din moder.» Det är ju först detta bud som har ett löfte med sig:
3»for at det maa gaa dig vel, og du maa leve længe i Landet.«3forat det må gå dig vel, og du må lenge leve i landet. 3»för att det må gå dig väl och du må länge leva på jorden».
4Og I Fædre! opirrer ikke eders Børn, men opfostrer dem i Herrens Tugt og Formaning!4Og I fedre! egg ikke eders barn til vrede, men fostre dem op i Herrens tukt og formaning! 4Och I fäder, reten icke edra barn till vrede, utan fostren dem i Herrens tukt och förmaning.
DANNORSVE
5I Trælle! adlyder eders Herrer efter Kødet med Frygt og Bæven i eders Hjertes Enfold som Kristus;5I tjenere! vær lydige mot eders herrer efter kjødet, med frykt og beven, i eders hjertes enfold, som mot Kristus, 5I tjänare, varen edra jordiska herrar lydiga, med fruktan och bävan, av uppriktigt hjärta, såsom gällde det Kristus;
6ikke med Øjentjeneste, som de, der ville tækkes Mennesker, men som Kristi Tjenere, saa I gøre Guds Villie af Hjertet,6ikke med øientjeneste, som de som vil tekkes mennesker, men som Kristi tjenere, så I gjør Guds vilje av hjertet 6icke med ögontjänst, av begär att behaga människor, utan såsom Kristi tjänare, som av hjärtat göra Guds vilja;
7idet I med god Villie gøre Tjeneste som for Herren, og ikke for Mennesker,7og med villig hu tjener som for Herren og ikke som for mennesker, 7och gören eder tjänst med villighet, såsom tjänaden I Herren och icke människor.
8idet I vide, at hvad godt enhver gør, det skal han faa igen af Herren, hvad enten han er Træl eller fri.8da I vet at hvad godt enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er tjener eller fri. 8I veten ju att vad gott var och en gör, det skall han få igen av Herren, vare sig han är träl eller fri.
9Og I Herrer! gører det samme imod dem, saa I lade Trusel fare, idet I vide, at baade deres og eders Herre er i Himlene, og der er ikke Persons Anseelse hos ham.9Og I herrer! gjør likeså mot dem, så I lar være å true, da I vet at både deres og eders Herre er i himlene, og han gjør ikke forskjell på folk. 9Och I herrar, handlen på samma sätt mot dem, och upphören att bruka hårda ord; I veten ju att i himmelen finnes den som är Herre över både dem och eder, och att hos honom icke finnes anseende till personen.
DANNORSVE
10For øvrigt bliver stærke i Herren og i hans Styrkes Vælde!10For øvrig - bli sterke i Herren og i hans veldes kraft! 10För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft.
11Ifører eder Guds fulde Rustning, for at I maa kunne holde Stand imod Djævelens snedige Anløb.11Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep; 11Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.
12Thi for os staar Kampen ikke imod Blod og Kød, men imod Magterne, imod Myndighederne, imod Verdensherskerne i dette Mørke, imod Ondskabens Aandemagter i det himmelske.12for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet. 12Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.
13Derfor tager Guds fulde Rustning paa, for at I maa kunne staa imod paa den onde Dag og bestaa efter at have fuldbyrdet alt.13Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt. 13Tagen alltså på eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen stå emot på den onda dagen och, sedan I haven fullgjort allt, behålla fältet.
DANNORSVE
14Saa staar da omgjordede om eders Lænd med Sandhed og iførte Retfærdighedens Panser.14Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og iklædd rettferdighetens brynje, 14Stån därför omgjordade kring edra länder med sanningen, och »varen iklädda rättfärdighetens pansar»,
15Fødderne ombundne med Kampberedthed fra Fredens Evangelium;15Og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir, 15och haven såsom skor på edra fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver.
16og i alle Forhold løfter Troens Skjold, med hvilket I ville kunne slukke alle den ondes gloende Pile,16og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler, 16Och tagen alltid trons sköld, varmed I skolen kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar.
17og tager imod Frelsens Hjelm og Aandens Sværd, som er Guds Ord,17og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord, 17Och låten giva eder »frälsningens hjälm» och Andens svärd, som är Guds ord.
DANNORSVE
18idet I under al Paakaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Aanden og ere aarvaagne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige,18idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige, 18Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.
19ogsaa for mig, om at der maa gives mig Ord, naar jeg oplader min Mund, til med Frimodighed at kundgøre Evangeliets Hemmelighed,19og også for mig, at det må gis mig ord når jeg oplater min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet, 19Bedjen ock för mig, att min mun må upplåtas, och att det jag skall tala må bliva mig givet, så att jag frimodigt kungör evangelii hemlighet,
20for hvis Skyld jeg er et Sendebud i Lænker, for at jeg maa have Frimodighed deri til at tale, som jeg bør.20for hvis skyld jeg er sendebud i lenker, at jeg må tale med frimodighet derom, således som jeg bør tale. 20för vars skull jag är ett sändebud i kedjor; ja, bedjen att jag må frimodigt tala därom med de rätta orden.
DANNORSVE
21Men for at ogsaa I skulle kende mine Forhold, hvorledes det gaar mig, da skal Tykikus, den elskede Broder og tro Tjener i Herren kundgøre eder alt;21Men forat også I skal kjenne min tilstand, hvorledes jeg har det, skal Tykikus fortelle eder alt, han den elskede bror og tro tjener i Herren, 21Men för att ock I skolen få veta något om mig, huru det går mig, kommer Tykikus, min älskade broder och trogne tjänare i Herren, att underrätta eder om allt.
22ham sender jeg til eder, just for at I skulle lære at kende, hvorledes det staar til hos os, og for at han skal opmuntre eders Hjerter.22som jeg just derfor sender til eder at I skal få vite hvorledes det er med oss, og at han skal trøste eders hjerter. 22Honom sänder jag till eder, just för att I skolen få veta huru det är med oss, och för att han skall hugna edra hjärtan.
23Fred være med Brødrene og Kærlighed med Tro fra Gud Fader og den Herre Jesus Kristus!23Fred være med brødrene, og kjærlighet med tro, fra Gud Fader og den Herre Jesus Kristus! 23Frid vare med bröderna och kärlek tillika med tro, från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.
24Naaden være med alle dem, som elske vor Herre Jesus Kristus i Uforkrænkelighed!24Nåden være med alle dem som elsker vår Herre Jesus Kristus i uforgjengelighet! 24Nåd vare med alla som älska vår Herre Jesus Kristus -- nåd i oförgängligt liv.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Ephesians 5
Top of Page
Top of Page