Efeserne 5
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Vorder derfor Guds Efterlignere som elskede Børn,1Bli derfor Guds efterfølgere som hans elskede barn, 1Bliven alltså Guds efterföljare, såsom hans älskade barn,
2og vandrer i Kærlighed, ligesom ogsaa Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en Gave og et Slagtoffer, Gud til en velbehagelig Lugt.2og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket eder og gav sig selv for oss som en gave og et offer, Gud til en velbehagelig duft. 2och vandren i kärlek, såsom Kristus älskade eder och utgav sig själv för oss till en gåva och ett offer, »Gud till en välbehaglig lukt».
3Men Utugt og al Urenhed eller Havesyge bør end ikke nævnes iblandt eder, som det sømmer sig for hellige,3Men utukt og all urenhet og havesyke må ikke engang nevnes iblandt eder, således som det sømmer sig for hellige, 3Men otukt och orenhet, av vad slag det vara må, och girighet skolen I, såsom det anstår heliga, icke ens låta nämnas bland eder,
4ej heller ublu Væsen eller daarlig Snak eller letfærdig Skæmt, hvilket er utilbørligt, men hellere Taksigelse.4heller ikke skamløs ferd og dårlig snakk eller lettferdig tale, som alt sammen er utilbørlig, men heller takksigelse. 4ej heller ohöviskt väsende och dåraktigt tal och gyckel; sådant är otillbörligt. Låten fastmer tacksägelse höras.
DANNORSVE
5Thi dette vide og erkende I, at ingen utugtig eller uren eller havesyg, hvilket er en Afgudsdyrker, har Arv i Kristi og Guds Rige.5For dette vet og skjønner I at ingen horkarl eller uren eller havesyk, som er en avgudsdyrker, har arv i Kristi og Guds rike. 5Ty det bören I veta, och det insen I också själva, att ingen otuktig eller oren människa har arvedel i Kristi och Guds rike, ej heller någon girig, ty en sådan är en avgudadyrkare.
6Ingen bedrage eder med tomme Ord; thi for disse Ting kommer Guds Vrede over Genstridighedens Børn.6La ingen dåre eder med tomme ord! for på grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn; 6Låten ingen bedraga eder med tomma ord; ty för sådana synder kommer Guds vrede över de ohörsamma.
7Derfor, bliver ikke meddelagtige med dem!7ha derfor ikke noget med dem å gjøre! 7Haven alltså ingen del i sådant.
DANNORSVE
8Thi I vare forhen Mørke, men nu ere I Lys i Herren; vandrer som Lysets Børn;8For I var fordum mørke, men nu er I lys i Herren; vandre som lysets barn - 8I voren ju förut mörker, men nu ären I ljus i Herren; vandren då såsom ljusets barn.
9(Lysets Frugt viser sig jo i al Godhed og Retfærdighed og Sandhed,)9for lysets frukt viser sig i all godhet og rettferdighet og sannhet - 9Ty ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är.
10saa I prøve, hvad der er velbehageligt for Herren.10idet I prøver hvad som er velbehagelig for Herren, 10Ja, vandren så, i det att I pröven vad som är välbehagligt för Herren.
11Og haver ikke Samfund med Mørkets ufrugtbare Gerninger. Men revser dem hellere;11og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller! 11Och haven ingen delaktighet i mörkrets gärningar, som icke giva någon frukt, utan avslöjen dem fastmer.
DANNORSVE
12thi hvad der lønligt bedrives af dem, er skammeligt endog at sige;12For det som lønnlig drives av dem, er skammelig endog å si; 12Vad av sådana människor i hemlighet förövas, därom är det skamligt till och med att tala;
13men alt dette bliver aabenbaret, naar det revses af Lyset. Thi alt det, som bliver aabenbaret, er Lys.13men når det refses, blir det alt åpenbaret av lyset; for alt som blir åpenbaret, er lys. 13men alltsammans bliver uppenbart, när det avslöjas genom ljuset. Ty varhelst något bliver uppenbart, där är ljus.
14Derfor hedder det: »Vaagn op, du, som sover, og staa op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig!«14Derfor sier Skriften: Våkn op, du som sover, og stå op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig. 14Därför heter det: »Vakna upp, du som sover, och stå upp ifrån de döda, så skall Kristus lysa fram för dig.»
15Ser derfor nøje til, hvorledes I vandre, ikke som uvise, men som vise,15Se derfor til hvorledes I kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, 15Sen därför noga till, huru I vandren: att I vandren icke såsom ovisa människor, utan såsom visa;
16saa I købe den belejlige Tid, efterdi Dagene ere onde.16så I kjøper den beleilige tid; for dagene er onde. 16och tagen väl i akt vart lägligt tillfälle. Ty tiden är ond.
DANNORSVE
17Derfor bliver ikke uforstandige, men skønner, hvad Herrens Villie er.17Derfor, vær ikke dårer, men forstå hvad Herrens vilje er! 17Varen alltså icke oförståndiga, utan förstån vad som är Herrens vilja.
18Og drikker eder ikke drukne i Vin, i hvilket der er Ryggesløshed, men lader eder fylde med Aanden,18Og drikk eder ikke drukne av vin, for i det er der ryggesløshet, men bli fylt av Ånden, 18Och dricken eder icke druckna av vin; ty därav kommer ett oskickligt leverne. Låten eder fastmer uppfyllas av ande,
19saa I tale hverandre til med Psalmer og Lovsange og aandelige Viser og synge og spille i eders Hjerte for Herren19så I taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger og leker for Herren i eders hjerter, 19och talen till varandra i psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen och spelen till Herrens ära i edra hjärtan,
20og altid sige Gud og Faderen Tak for alle Ting i vor Herres Jesu Kristi Navn20og alltid sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn, 20och tacken alltid Gud och Fadern för allt, i vår Herres, Jesu Kristi, namn.
21og underordne eder under hverandre i Kristi Frygt;21og underordner eder under hverandre i Kristi frykt. 21Underordnen eder varandra i Kristi fruktan.
DANNORSVE
22Hustruerne skulle underordne sig under deres egne Mænd, som under Herren;22I hustruer! underordne eder under eders egne menn som under Herren! 22I hustrur, underordnen eder edra män, såsom I underordnen eder Herren;
23thi en Mand er sin Hustrus Hoved, ligesom ogsaa Kristus er Menighedens Hoved. Han er sit Legemes Frelser.23for mannen er hustruens hoved, likesom Kristus er menighetens hoved, han som er sitt legemes frelser. 23ty en man är sin hustrus huvud, såsom Kristus är församlingens huvud, han som ock är denna sin kropps Frälsare.
24Dog, ligesom Menigheden underordner sig under Kristus, saaledes skulle ogsaa Hustruerne underordne sig under deres Mænd i alle Ting.24Men likesom menigheten underordner sig under Kristus, således skal også hustruene underordne sig under sine menn i alle ting. 24Ja, såsom församlingen underordnar sig Kristus, så skola ock hustrurna i allt underordna sig sina män.
25I Mænd! elsker eders Hustruer, ligesom ogsaa Kristus elskede Menigheden og hengav sig selv for den,25I menn! elsk eders hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav sig selv for den, 25I män, älsken edra hustrur, såsom Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne
DANNORSVE
26for at han kunde hellige den, idet han rensede den ved Vandbadet med et Ord,26for å hellige den, idet han renset den ved vannbadet i ordet, 26till att helga henne, genom att rena henne medelst vattnets bad, i kraft av ordet.
27for at han selv kunde fremstille Menigheden for sig som herlig, uden Plet eller Rynke eller noget deslige, men for at den maatte være hellig og ulastelig.27forat han selv kunde fremstille menigheten for sig i herlighet, uten plett eller rynke eller noget sådant, men at den kunde være hellig og ulastelig. 27Ty så ville han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynka och annat sådant; fastmer skulle hon vara helig och ostrafflig.
28Saaledes ere Mændene skyldige at elske deres egne Hustruer som deres egne Legemer; den, som elsker sin egen Hustru, elsker sig selv.28Så er mennene skyldige å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker sig selv; 28På samma sätt äro männen pliktiga att älska sina hustrur, då dessa ju äro deras egna kroppar; den som älskar sin hustru, han älskar sig själv.
29Ingen har jo nogen Sinde hadet sit eget Kød, men han nærer og plejer det, ligesom ogsaa Kristus Menigheden.29ingen har jo nogensinne hatet sitt eget kjød, men han før og varmer det, likesom Kristus gjør med menigheten; 29Ingen har någonsin hatat sitt eget kött; i stället när och omhuldar man det, såsom Kristus gör med församlingen,
30Thi vi ere Lemmer paa hans Legeme.30for vi er hans legemes lemmer. 30eftersom vi äro lemmar av hans kropp.
DANNORSVE
31Derfor skal et Menneske forlade sin Fader og Moder og holde fast ved sin Hustru, og de to skulle være eet Kød.31Derfor skal mannen forlate far og mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være ett kjød. 31»Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de tu skola varda ett kött.» --
32Denne Hemmelighed er stor — jeg sigter nemlig til Kristus og til Menigheden.32Denne hemmelighet er stor; men jeg tenker hermed på Kristus og på menigheten. 32Den hemlighet som ligger häri är stor; jag säger detta med tanke på Kristus och församlingen.
33Dog, ogsaa I skulle elske hver især sin egen Hustru som sig selv; men Hustruen have Ærefrygt for Manden!33Dog, også I skal elske, enhver sin hustru som sig selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann. 33Dock gäller också om eder att var och en skall älska sin hustru såsom sig själv; men hustrun å sin sida skall visa sin man vördnad.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Ephesians 4
Top of Page
Top of Page