4.Mosebog 7
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Da Moses var færdig med at rejse Boligen og havde salvet og helliget den med alt dens Tilbehør og ligeledes salvet og helliget Alteret med alt dets Tilbehør,1Da nu Moses var ferdig med å reise tabernaklet og hadde salvet det og helliget det med alt som hørte til det, og likeledes salvet og helliget alteret med alt som hørte til det, 1Då nu Mose hade satt upp tabernaklet och smort och helgat det, med alla dess tillbehör, och hade satt upp altaret med alla dess tillbehör, och smort och helgat detta,
2traadte Israels Øverster, Overhovederne for deres Fædrenehuse, Stammernes Øverster, der havde forestaaet Mønstringen, frem2da kom Israels høvdinger, overhodene for sine familier, stammefyrstene, de som stod over alle som var blitt mønstret, og bar frem gaver. 2framburos offergåvor av Israels hövdingar, huvudmännen för stamfamiljerna, det är stamhövdingarna, som stodo i spetsen för de inmönstrade.
3og førte deres Offergave frem for HERRENS Aasyn, seks lukkede Vogne og tolv Stykker Hornkvæg, en Vogn for hver to Øverster og et Stykke Hornkvæg for hver een, og de bragte dem hen foran Boligen.3De bar sin gave frem for Herrens åsyn, seks vogner med dekke over og tolv okser, en vogn for to høvdinger og en okse for hver; og de førte dem frem foran tabernaklet. 3De förde fram såsom sin offergåva inför HERRENS ansikte sex övertäckta vagnar och tolv oxar: två hövdingar tillhopa en vagn och var hövding en oxe; dessa förde de fram inför tabernaklet.
4Da sagde HERREN til Moses:4Og Herren sa til Moses: 4Och HERREN sade till Mose:
DANNORSVE
5Modtag dette af dem, for at det kan bruges til Arbejdet ved Aabenbaringsteltet, og giv Leviterne det med Henblik paa hver enkeltes særlige Arbejde!5Ta imot dette av dem, forat det kan brukes til tjenesten ved sammenkomstens telt, og du skal gi det til levittene, efter som enhver av dem trenger det til sin tjeneste. 5»Tag emot detta av dem för att bruka det till uppenbarelsetältets tjänst; och lämna det åt leviterna, alltefter beskaffenheten av vars och ens tjänst.»
6Saa modtog Moses Vognene og Hornkvæget og gav Leviterne dem.6Da tok Moses vognene og oksene og gav dem til levittene. 6Och Mose tog emot vagnarna och oxarna och gav dem åt leviterna.
7To Vogne og fire Stykker Hornkvæg gav han Gersoniterne med Henblik paa deres særlige Arbejde,7To av vognene og fire av oksene gav han til Gersons barn, efter deres særlige tjeneste. 7Två vagnar och fyra oxar gav han åt Gersons barn, efter beskaffenheten av deras tjänst;
8og fire Vogne og otte Stykker Hornkvæg gav han Merariterne med Henblik paa deres særlige Arbejde under Itamars, Præsten Arons Søns, Ledelse.8Og fire av vognene og åtte av oksene gav han til Meraris barn, efter deres særlige tjeneste under opsyn av Itamar, sønn til Aron, presten. 8fyra vagnar och åtta oxar gav han åt Meraris barn, efter beskaffenheten av den tjänst de förrättade under ledning av Itamar, prästen Arons son;
9Derimod gav han ikke Kehatiterne noget, thi dem var Arbejdet med de hellige Ting overdraget, og de skulde bære dem paa Skuldrene.9Men til Kahats barn gav han ikke noget, fordi de skulde ta vare på de hellige ting og bære dem på sine skuldrer. 9men åt Kehats barn gav han icke något, ty dem ålåg att hava hand om de heliga föremålen, och dessa skulle bäras på axlarna.
DANNORSVE
10Fremdeles bragte Øversterne Offergaver til Alterets Indvielse, dengang det blev salvet, og Øversterne bragte deres Offergaver hen foran Alteret.10Den dag alteret blev salvet, kom høvdingene med gaver til dets innvielse, og de bar sin gave frem foran alteret. 10Och hövdingarna förde fram skänker till altarets invigning, när det smordes; hövdingarna förde fram dessa sina offergåvor inför altaret.
11Da sagde HERREN til Moses: Lad hver af Øversterne faa sin Dag til at bringe sin Offergave til Alterets Indvielse.11Da sa Herren til Moses: La høvdingene komme med sin gave til alterets innvielse hver sin dag! 11Och HERREN sade till Mose: »Låt hövdingarna, en i sänder, var och en på sin dag, föra fram sina offergåvor till altarets invigning.»
12Den, som første Dag bragte sin Offergave, var Nahasjon, Amminadabs Søn af Judas Stamme.12Og den som bar frem sin gave den første dag, var Nahson, Amminadabs sønn, høvdingen for Juda stamme. 12Och den som på första dagen förde fram sin offergåva var Naheson, Amminadabs son, av Juda stam
13Og hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,13Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 13Hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,
14en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,14en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 14vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
DANNORSVE
15en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer,15en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 15vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer
16en Gedebuk til Syndoffer16en gjetebukk til syndoffer 16och en bock till syndoffer,
17og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Nahasjons, Amminadabs Søns, Offergave.17og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Nahsons, Amminadabs sønns gave. 17samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Nahesons, Amminadabs sons, offergåva.
18Anden Dag bragte Netan'el, Zuars Søn, Issakars Øverste, sin Offergave;18Den annen dag kom Netanel, Suars sønn, Issakars høvding, med sin gave. 18På andra dagen förde Netanel, Suars son, hövdingen för Isaskar, fram sin gåva;
19han bragte som Offergave et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,19Han bar frem som sin gave et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 19han framförde såsom sin offergåva ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,
DANNORSVE
20en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,20en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 20vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
21en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer,21en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 21vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer
22en Gedebuk til Syndoffer22en gjetebukk til syndoffer 22och en bock till syndoffer,
23og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Netan'els, Zuars Søns, Offergave.23og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Netanels, Suars sønns gave. 23samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Netanels, Suars sons, offergåva.
24Tredje Dag kom Zebuloniternes Øverste, Eliab, Helons Søn;24Den tredje dag kom høvdingen for Sebulons barn, Eliab, Helons sønn. 24På tredje dagen kom hövdingen för Sebulons barn, Eliab, Helons son;
DANNORSVE
25hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,25Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 25hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer
26en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,26en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 26vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
27en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer,27en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 27vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer
28en Gedebuk til Syndoffer28en gjetebukk til syndoffer 28och en bock till syndoffer,
29og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Eliabs, Helons Søns, Offergave.29og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Eliabs, Helons sønns gave. 29samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Eliabs, Helons sons, offergåva.
DANNORSVE
30Fjerde Dag kom Rubeniternes Øverste, Elizur, Sjede'urs Søn;30Den fjerde dag kom høvdingen for Rubens barn, Elisur, Sede'urs sønn. 30På fjärde dagen kom hövdingen för Rubens barn, Elisur, Sedeurs son;
31hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,31Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 31hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,
32en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,32en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 32vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
33en ung Tyr, en Væder,33en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 33vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer
34et aargammelt Lam til Brændoffer, en Gedebuk til Syndoffer34en gjetebukk til syndoffer 34och en bock till syndoffer,
DANNORSVE
35og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Elizurs, Sjede'urs Søns, Offergave.35og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Elisurs, Sede'urs sønns gave. 35samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Elisurs, Sedeurs sons, offergåva.
36Femte Dag kom Simeoniternes Øverste, Sjelumiel, Zurisjaddajs Søn;36Den femte dag kom høvdingen for Simeons barn, Selumiel, Surisaddais sønn. 36På femte dagen kom hövdingen för Simeons barn, Selumiel, Surisaddais son;
37hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,37Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 37hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,
38en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,38en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 38vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
39en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer,39en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 39vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer
DANNORSVE
40en Gedebuk til Syndoffer40en gjetebukk til syndoffer 40och en bock till syndoffer,
41og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Sjelumiels, Zurisjaddajs Søns, Offergave.41og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Selumiels, Surisaddais sønns gave. 41samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Selumiels, Surisaddais sons, offergåva.
42Sjette Dag kom Gaditernes Øverste, Eljasaf, De'uels Søn;42Den sjette dag kom høvdingen for Gads barn, Eljasaf, De'uels sønn. 42På sjätte dagen kom hövdingen för Gads barn, Eljasaf, Deguels son;
43hans Offergaver et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,43Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 43hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,
44en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,44en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 44vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
DANNORSVE
45en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer,45en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 45vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer
46en Gedebuk til Syndoffer46en gjetebukk til syndoffer 46och en bock till syndoffer,
47og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Eljasafs, De'uels Søns, Offergave.47og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Eljasafs, De'uels sønns gave. 47samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Eljasafs, Deguels sons, offergåva.
48Syvende Dag kom Efraimiternes Øverste, Elisjama, Ammihuds Søn:48Den syvende dag kom høvdingen for Efra'ims barn, Elisama, Ammihuds sønn. 48På sjunde dagen kom hövdingen för Efraims barn, Elisama, Ammihuds son;
49hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,49Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 49hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,
DANNORSVE
50en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,50en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 50vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
51en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer,51en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 51vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer
52en Gedebuk til Syndoffer52en gjetebukk til syndoffer 52och en bock till syndoffer,
53og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Elisjamas, Ammihuds Søns, Offergave.53og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Elisamas, Ammihuds sønns gave. 53samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Elisamas, Ammihuds sons, offergåva.
54Ottende Dag kom Mannassiternes Øverste, Gamliel, Pedazurs Søn;54Den åttende dag kom høvdingen for Manasses barn, Gamliel, Pedasurs sønn. 54På åttonde dagen kom hövdingen för Manasse barn, Gamliel, Pedasurs son;
DANNORSVE
55hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,55Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 55hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,
56en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,56en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 56vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
57en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer,57en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 57vidare en ungtjur en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer
58en Gedebuk til Syndoffer58en gjetebukk til syndoffer 58och en bock till syndoffer,
59og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Gamliels, Pedazurs Søns, Offergave.59og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Gamliels, Pedasurs sønns gave. 59samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Gamliels Pedasurs sons, offergåva.
DANNORSVE
60Niende Dag kom Benjaminiternes Øverste, Abidan, Gid'onis Søn;60Den niende dag kom høvdingen for Benjamins barn, Abidan, Gideonis sønn. 60På nionde dagen kom hövdingen för Benjamins barn, Abidan, Gideonis son;
61hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,61Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 61hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,
62en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,62en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 62vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
63en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer,63en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 63vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer
64en Gedebuk til Syndoffer64en gjetebukk til syndoffer 64och en bock till syndoffer,
DANNORSVE
65og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem, Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Abidans, Gid'onis Søns, Offergave.65og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Abidans, Gideonis sønns gave. 65samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Abidans, Gideonis sons, offergåva.
66Tiende Dag kom Daniternes Øverste, Ahiezer, Ammisjaddajs Søn;66Den tiende dag kom høvdingen for Dans barn, Akieser, Ammisaddais sønn. 66På tionde dagen kom hövdingen för Dans barn, Ahieser, Ammisaddais son;
67hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,67Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 67hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,
68en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,68en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 68vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
69en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer,69en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 69vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer
DANNORSVE
70en Gedebuk til Syndoffer70en gjetebukk til syndoffer 70och en bock till syndoffer,
71og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Ahiezers, Ammisjaddajs Søns, Offergave.71og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Akiesers, Ammisaddais sønns gave. 71samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Ahiesers, Ammisaddais sons, offergåva.
72Ellevte Dag kom Aseriternes Øverste, Pag'iel, Okrans Søn;72Den ellevte dag kom høvdingen for Asers barn, Pagiel, Okrans sønn. 72På elfte dagen kom hövdingen för Asers barn, Pagiel, Okrans son;
73hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,73Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 73hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,
74en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,74en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 74vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
DANNORSVE
75en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer,75en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 75vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer
76en Gedebuk til Syndoffer76en gjetebukk til syndoffer 76och en bock till syndoffer,
77og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Pag'iels, Okrans Søns, Offergave.77og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Pagiels, Okrans sønns gave. 77samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Pagiels, Okrans sons, offergåva.
78Tolvte Dag kom Naftaliternes Øverste, Ahira, Enans Søn;78Den tolvte dag kom høvdingen for Naftalis barn, Akira, Enans sønn. 78På tolfte dagen kom hövdingen för Naftali barn, Ahira, Enans son;
79hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskaal paa 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,79Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 79hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,
DANNORSVE
80en Kande paa 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,80en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 80vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,
81en ung Tyr, en Væder, et aargammelt Lam til Brændoffer,81en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 81vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer
82en Gedebuk til Syndoffer82en gjetebukk til syndoffer 82och en bock till syndoffer,
83og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem aargamle Lam. Det var Ahiras, Enans Søns, Offergave.83og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Akiras, Enans sønns gave. 83samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Ahiras, Enans sons, offergåva.
84Det var Gaverne fra Israeliternes Øverster til Alterets Indvielse, dengang det blev salvet: 12 Sølvfade, 12 Sølvskaale, 12 Guldkander,84Dette var gavene fra Israels høvdinger til alterets innvielse på den tid det blev salvet: tolv sølvfat, tolv sølvskåler, tolv gullskåler, 84Detta var vad Israels hövdingar skänkte till altarets invigning, när det smordes: tolv silverfat, tolv silverskålar och tolv guldskålar.
DANNORSVE
85hvert Sølvfad paa 130 Sekel og hver Sølvskaal paa 70 Sekel, alle Sølvkar tilsammen 2400 Sekel efter hellig Vægt;85hvert sølvfat på hundre og tretti sekel og hver skål på sytti sekel; alt sølvet i karene gikk op til to tusen og fire hundre sekel efter helligdommens vekt - 85Vart fat kom på ett hundra trettio silversiklar och var skål på sjuttio siklar, så att silvret i dessa kärl sammanlagt utgjorde två tusen fyra hundra siklar, efter helgedomssikelns vikt.
8612 Guldkander, fyldte med Røgelse, hver paa 10 Sekel efter hellig Vægt, alle Guldkander tilsammen 120 Sekel.86tolv gullskåler fulle av røkelse, hver skål på ti sekel efter helligdommens vekt; alt gullet i skålene gikk op til hundre og tyve sekel. 86Av de tolv guldskålarna, som voro fulla med rökelse, vägde var och en tio siklar, efter helgedomssikelns vikt, så att guldet i skålarna sammanlagt utgjorde ett hundra tjugu siklar.
87Kvæget til Brændofferet var i alt 12 unge Tyre, 12 Vædre, 12 aargamle Lam med tilhørende Afgrødeofre, 12 Gedebukke til Syndoffer;87Storfeet til brennofferet var i alt tolv okser; dertil kom tolv værer, tolv årsgamle lam med tilhørende matoffer og tolv gjetebukker til syndoffer. 87Brännoffers-fäkreaturen utgjorde tillsammans tolv tjurar, vartill kommo tolv vädurar, tolv årsgamla lamm, med tillhörande spisoffer, och tolv bockar till syndoffer.
88Kvæget til Takofferet var i alt 24 unge Tyre, 60 Vædre, 60 Bukke og 60 aargamle lam. Det var Gaverne til Alterets Indvielse, efter at det var salvet.88Og storfeet til takkofferet var i alt fire og tyve okser; dertil kom seksti værer, seksti bukker og seksti årsgamle lam. Dette var gavene til alterets innvielse, efterat det var salvet. 88Och tackoffers-fäkreaturen utgjorde tillsammans tjugufyra tjurar, vartill kommo sextio vädurar, sextio bockar och sextio årsgamla lamm. Detta var vad som skänktes till altarets invigning, sedan det hade blivit smort.
89Da Moses gik ind i Aabenbaringsteltet for at tale med HERREN, hørte han Røsten tale til sig fra Sonedækket oven over Vidnesbyrdets Ark, fra Pladsen mellem de to Keruber. Og han talede til ham.89Og når Moses gikk inn i sammenkomstens telt for å tale med ham*, da hørte han røsten tale til sig fra nådestolen ovenover vidnesbyrdets ark mellem de to kjeruber; således talte han* til ham.89Och när Mose gick in i uppenbarelsetältet för att tala med honom, hörde han rösten tala till sig från nådastolen ovanpå vittnesbördets ark, från platsen mellan de två keruberna; där talade rösten till honom.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Numbers 6
Top of Page
Top of Page