1.Korinther 10
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Thi jeg vil ikke, Brødre, at I skulle være uvidende om, at vore Fædre vare alle under Skyen og gik alle igennem Havet1For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennem havet 1Ty jag vill säga eder detta, mina bröder: Våra fäder voro alla under molnskyn och gingo alla genom havet;
2og bleve alle døbte til Moses i Skyen og i Havet2og blev alle døpt til Moses i skyen og i havet, 2alla blevo de i molnskyn och i havet döpta till Moses;
3og spiste alle den samme aandelige Mad3og de åt alle den samme åndelige mat 3alla åto de samma andliga mat,
4og drak alle den samme aandelige Drik; thi de drak af en aandelig Klippe, som fulgte med; men Klippen var Kristus.4og drakk alle den samme åndelige drikk; for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus; 4och alla drucko de samma andliga dryck -- de drucko nämligen ur en andlig klippa, som åtföljde dem, och den klippan var Kristus.
DANNORSVE
5Alligevel fandt Gud ikke Behag i de fleste af dem; thi de bleve slagne ned i Ørkenen.5allikevel hadde Gud ikke behag i de fleste av dem; for de blev slått ned i ørkenen. 5Men de flesta av dem hade Gud icke behag till; de blevo ju nedgjorda i öknen.
6Men disse Ting skete som Forbilleder for os, for at vi ikke skulle begære, hvad ondt er, saaledes som hine begærede.6Men disse ting skjedde som forbilleder for oss, forat ikke vi skal ha lyst til det onde, likesom de hadde lyst til det. 6Detta skedde oss till en varnagel, för att vi icke skulle hava begärelse till det onda, såsom de hade begärelse därtill.
7Bliver ej heller Afgudsdyrkere som nogle af dem, ligesom der er skrevet: »Folket satte sig ned at spise og drikke, og de stode op at lege.«7Bli heller ikke avgudsdyrkere, likesom nogen av dem, som skrevet er: Folket satte sig ned for å ete og drikke og stod op for å leke! 7Ej heller skolen I bliva avgudadyrkare, såsom somliga av dem blevo; så är ju skrivet: »Folket satte sig ned till att äta och dricka, och därpå stodo de upp till all leka.»
8Lader os ej heller bedrive Utugt, som nogle af dem bedreve Utugt, og der faldt paa een Dag tre og tyve Tusinde.8La oss heller ikke drive hor, likesom nogen av dem drev hor og falt på én dag tre og tyve tusen! 8Låtom oss icke heller bedriva otukt, såsom somliga av dem gjorde, varför ock tjugutre tusen föllo på en enda dag.
9Lader os ej heller friste Herren, som nogle af dem fristede ham og bleve ødelagte af Slanger.9La oss heller ikke friste Kristus, likesom nogen av dem fristet ham og blev ødelagt av slanger! 9Låtom oss icke heller fresta Kristus, såsom somliga av dem gjorde, varför de ock blevo dödade av ormarna.
DANNORSVE
10Knurrer ej heller, som nogle af dem knurrede og bleve ødelagte af Ødelæggeren.10Knurr heller ikke, likesom nogen av dem knurret og blev ødelagt av ødeleggeren! 10Knorren icke heller, såsom somliga av dem gjorde, varför de ock blevo dödade av »Fördärvaren».
11Men dette skete dem forbilledligt, men det blev skrevet til Advarsel for os, til hvem Tidernes Ende er kommen.11Dette hendte dem som forbilleder, men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. 11Men detta vederfors dem för att tjäna till en varnagel, och det blev upptecknat till lärdom för oss, som hava tidernas ände inpå oss.
12Derfor den, som tykkes at staa, se til, at han ikke falder!12Derfor, den som tykkes sig å stå, han se til at han ikke faller! 12Därför, den som menar sig stå, han må se till, att han icke faller.
13Der er ikke kommet andre end menneskelige Fristelser over eder, og trofast er Gud, som ikke vil tillade, at I fristes over Evne, men som sammen med Fristelsen vil skabe ogsaa Udgangen af den, for at I maa kunne udholde den.13Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den. 13Inga andra frestelser hava mött eder än sådana som vanligen möta människor. Och Gud är trofast; han skall icke tillstädja att I bliven frestade över eder förmåga, utan när han låter frestelsen komma, skall han ock bereda en utväg därur, så att I kunnen härda ut i den.
DANNORSVE
14Derfor, mine elskede, flyr fra Afgudsdyrkelsen!14Derfor, mine elskede, fly fra avgudsdyrkelsen! 14Alltså, mina älskade, undflyn avgudadyrkan.
15Jeg taler som til forstandige; dømmer selv, hvad jeg siger.15Jeg taler til eder som til forstandige; døm selv det jeg sier! 15Jag säger detta till eder såsom till förståndiga människor; själva mån I döma om det som jag säger.
16Velsignelsens Kalk, som vi velsigne, er den ikke Samfund med Kristi Blod? det Brød, som vi bryde, er det ikke Samfund med Kristi Legeme?16Velsignelsens kalk som vi velsigner, er den ikke samfund med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfund med Kristi legeme? 16Välsignelsens kalk, över vilken vi uttala välsignelsen, är icke den en delaktighet av Kristi blod? Brödet, som vi bryta, är icke det en delaktighet av Kristi kropp?
17Fordi der er eet Brød, ere vi mange eet Legeme; thi vi faa alle Del i det ene Brød.17Fordi der er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange; for vi har alle del i det ene brød. 17Eftersom det är ett enda bröd, så äro vi, fastän många, en enda kropp, ty alla få vi vår del av detta ena bröd.
DANNORSVE
18Ser til Israel efter Kødet; have de, som spise Ofrene, ikke Samfund med Alteret?18Se til Israel efter kjødet: Har ikke de som eter offerne, samfund med alteret? 18Sen på det lekamliga Israel: äro icke de som äta av offren delaktiga i altaret?
19Hvad siger jeg da? At Afgudsofferkød er noget? eller at en Afgud er noget?19Hvad mener jeg altså? at det er noget avguds-offer til? eller at det er nogen avgud til? 19Vad vill jag då säga härmed? Månne att avgudaofferskött är någonting, eller att en avgud är någonting?
20Nej! men hvad Hedningerne ofre, ofre de til onde Aander og ikke til Gud; men jeg vil ikke, at I skulle faa Samfund med de onde Aander.20Nei, men at det de ofrer, det ofrer de til onde ånder og ikke til Gud; men jeg vil ikke at I skal komme i samfund med de onde ånder. 20Nej, det vill jag säga, att vad hedningarna offra, det offra de åt onda andar och icke åt Gud; och jag vill icke att I skolen hava någon gemenskap med de onda andarna.
21I kunne ikke drikke Herrens Kalk og onde Aanders Kalk; I kunne ikke være delagtige i Herrens Bord og i onde Aanders Bord.21I kan ikke drikke Herrens kalk og onde ånders kalk; I kan ikke ha del I Herrens bord og i onde ånders bord. 21I kunnen icke dricka Herrens kalk och tillika onda andars kalk; I kunnen icke hava del i Herrens bord och tillika i onda andars bord.
22Eller skulle vi vække Herrens Nidkærhed? Mon vi ere stærkere end han?22Eller tør vi egge Herren til nidkjærhet? vi er vel ikke sterkere enn han? 22Eller vilja vi reta Herren? Äro då vi starkare än han?
DANNORSVE
23Alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt; alt er tilladt, men ikke alt opbygger.23Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner; jeg har lov til alt, men ikke alt opbygger. 23»Allt är lovligt»; ja, men icke allt är nyttigt. »Allt är lovligt»; ja, men icke allt uppbygger.
24Ingen søge sit eget, men Næstens!24Ingen søke sitt eget, men enhver søke den annens beste! 24Ingen söke sitt eget bästa, utan envar den andres.
25Alt, hvad der sælges i Slagterbod, spiser det, uden at undersøge noget af Samvittigheds-Hensyn;25Alt det som selges i slakterboden, kan I ete uten at I for samvittighetens skyld spør mere efter det; 25Allt som säljes i köttboden mån I äta; I behöven icke för samvetets skull göra någon undersökning därom.
26thi Herrens er Jorden og dens Fylde.26for jorden og alt det som fyller den, hører Herren til. 26Ty »jorden är Herrens, och allt vad därpå är».
DANNORSVE
27Dersom nogen af de vantro indbyder eder, og I ville gaa derhen, da spiser alt det, som sættes for eder, uden at undersøge noget af Samvittigheds-Hensyn.27Og dersom nogen av de vantro ber eder til gjest, og I vil gå dit, da kan I ete alt som settes frem for eder, uten at I for samvittighetens skyld spør mere efter det. 27Om någon av dem som icke äro troende bjuder eder till sig och I viljen gå till honom, så mån I äta av allt som sättes fram åt eder; I behöven icke för samvetets skull göra någon undersökning därom.
28Men dersom nogen siger til eder: »Dette er Offerkød,« da lad være at spise for hans Skyld, som gav det til Kende, og for Samvittighedens Skyld.28Men dersom nogen sier til eder: Dette er avguds-offer, da la være å ete det, for hans skyld som sa eder det, og for samvittighetens skyld! 28Men om någon då säger till eder: »Detta är offerkött», så skolen I avhålla eder från att äta, för den mans skull, som gav saken till känna, och för samvetets skull --
29Samvittigheden siger jeg, ikke ens egen, men den andens; thi hvorfor skal min Frihed dømmes af en anden Samvittighed?29Jeg mener ikke ens egen samvittighet, men næstens. For hvorfor skal min frihet dømmes av en annens samvittighet? 29jag menar icke ditt eget samvete, utan den andres; ty varför skulle jag låta min frihet dömas av en annans samvete?
30Dersom jeg nyder det med Taksigelse, hvorfor hører jeg da ilde for det, som jeg takker for?30Dersom jeg nyter det med takk, hvorfor skal jeg da spottes for det som jeg takker for? 30Om jag äter därav med tacksägelse, varför skulle jag då bliva smädad för det som jag tackar Gud för?
31Hvad enten I derfor spise eller drikke, eller hvad I gøre, da gører alt til Guds Ære!31Enten I altså eter eller drikker, eller hvad I gjør, så gjør alt til Guds ære! 31Alltså, vare sig I äten eller dricken, eller vadhelst annat I gören, så gören allt till Guds ära.
DANNORSVE
32Værer uden Anstød baade for Jøder og Grækere og for Guds Menighed,32Vær uten anstøt både for jøder og for grekere og for Guds menighet, 32Bliven icke för någon till en stötesten, varken för judar eller för greker eller för Guds församling;
33ligesom ogsaa jeg i alt stræber at tækkes alle, idet jeg ikke søger, hvad der gavner mig selv, men hvad der gavner de mange, for at de kunne frelses.33likesom også jeg i alt streber å tekkes alle og ikke tenker på mitt eget gagn, men på de manges, at de må bli frelst. 33varen såsom jag, som i alla stycken fogar mig efter alla och icke söker min egen nytta, utan de mångas, för att de skola bliva frälsta.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
1 Corinthians 9
Top of Page
Top of Page