Hebræerne 7
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Thi denne Melkisedek, Konge i Salem, den højeste Guds Præst, som gik Abraham i Møde, da han vendte tilbage fra Kongernes Nederlag, og velsignede ham,1For denne Melkisedek, konge i Salem, den høieste Guds prest, han som gikk Abraham i møte da han vendte tilbake fra sin seier over kongene, og som velsignet ham, 1Denne Melkisedek, som var konung i Salem och präst åt Gud den Högste -- han som gick Abraham till mötes, när denne var stadd på återvägen, sedan han hade slagit konungarna, och som välsignade honom,
2hvem ogsaa Abraham gav Tiende af alt, og som, naar hans Navn udlægges, først er Retfærdigheds Konge, dernæst ogsaa Salems Konge, det er: Freds Konge,2han som Abraham også gav tiende av alt, og som først, når hans navn utlegges, er rettferdighets konge, men dernæst også Salems konge, det er freds konge, 2varvid Abraham å sin sida gav honom tionde av allt; denne, som när man uttyder vad han kallas, är först och främst »rättfärdighetens konung», men därjämte ock »Salems konung», det är »fridens konung»,
3uden Fader, uden Moder, uden Slægtregister, uden Dages Begyndelse og uden Livs Ende, men gjort lig med Guds Søn, — han forbliver Præst for bestandig.3som er uten far, uten mor, uten ættetavle, som hverken har dagers begynnelse eller livs ende, men er gjort lik med Guds Sønn - han blir prest for alltid. 3denne som står där utan fader, utan moder och utan släktledning, utan begynnelse på sina dagar och utan ände på sitt liv och likställes med Guds Son -- denne förbliver en präst för beständigt.
4Ser dog, hvor stor denne er, hvem endog Patriarken Abraham gav Tiende af Byttet.4Og se, hvor stor han er, denne som Abraham, patriarken, endog gav tiende av byttet! 4Och sen nu huru stor han är, denne åt vilken vår stamfader Abraham gav tionde av det förnämsta bytet.
DANNORSVE
5Og hine, som, idet de høre til Levi Sønner, faa Præstedømmet, have et Bud om at tage Tiende efter Loven af Folket, det er af deres Brødre, endskønt disse ere udgaaede af Abrahams Lænd;5Og mens de av Levis barn som får prestedømmet, har et bud om å ta tiende efter loven av folket, det er av sine brødre, skjønt disse er kommet av Abrahams lend, 5Medan de av Levi söner, som undfå prästämbetet, hava befallning att enligt lagen taga tionde av folket, det är av sina bröder, fastän dessa hava utgått från Abrahams länd,
6men han, som ikke regner sin Slægt fra dem, har taget Tiende af Abraham og har velsignet den, som havde Forjættelserne.6så har denne, som ikke regner sin ætt fra dem, tatt tiende av Abraham og velsignet ham som hadde løftene. 6tog denne, som icke var av deras släkt, tionde av Abraham och välsignade honom, densamme som hade fått löftena.
7Men uden al Modsigelse er det den ringere, som velsignes af den ypperligere.7Men uten all motsigelse er det den ringere som velsignes av den høiere. 7Nu lär ingen kunna neka att det plägar vara den ringare som mottager välsignelse av den som står högre.
8Og her er det dødelige Mennesker, som tager Tiende; men der er det en, om hvem der vidnes, at han lever.8Og her er det dødelige mennesker som tar tiende, men der en som har det vidnesbyrd at han lever. 8Och medan det här är dödliga människor som taga tionde, är det där en som får det vittnesbördet att han förbliver levande.
9Ja, saa at sige, har endog Levi, som tager Tiende, igennem Abraham givet Tiende;9Og om jeg så må si: Ved Abraham er endog Levi, som tar tiende, blitt lagt i tiende; 9Genom Abraham har på visst sätt också Levi, som tager tionde, fått giva tionde;
10thi han var endnu i Faderens Lænd, da Melkisedek gik denne i Møde.10for han var ennu i sin fars lend dengang da Melkisedek møtte ham. 10ty han var ännu i sin stamfaders länd, när Melkisedek gick denne till mötes.
DANNORSVE
11Hvis der altsaa var Fuldkommelse at faa ved det levitiske Præstedømme (thi paa Grundlag af dette har jo Folket faaet Loven), hvilken Trang var der da yderligere til, at en anden Slags Præst skulde opstaa efter Melkisedeks Vis og ikke nævnes efter Arons Vis?11Var det da fullkommenhet å vinne ved det levittiske prestedømme - for dette var folket bundet til ved loven - hvad trang hadde det da vært til at en annen prest skulde opstå efter Melkisedeks vis og ikke nevnes efter Arons vis? 11Vore det nu så, att fullkomning kunde vinnas genom det levitiska prästadömet -- och på detta var ju folkets lagstiftning byggd -- varför hade det då behövts att en präst av annat slag, »efter Melkisedeks sätt», skulle uppstå, en som icke nämnes »efter Arons sätt»?
12Naar nemlig Præstedømmet omskiftes, sker der med Nødvendighed ogsaa en Omskiftelse af Loven.12Omskiftes prestedømmet, da går jo nødvendigvis også en omskiftelse av loven for sig; 12(Om prästadömet förändras, måste ju med nödvändighet också lagen förändras.)
13Thi han, om hvem dette siges, har hørt til en anden Stamme, af hvilken ingen har taget Vare paa Alteret.13for han som dette sies om, hørte til en annen stamme, hvorav ingen har tatt vare på alteret; 13Den som detta säges om hörde nämligen till en annan stam, en stam från vilken ingen har utgått, som har gjort tjänst vid altaret.
14Thi det er vitterligt, at af Juda er vor Herre oprunden, og for den Stammes Vedkommende har Moses intet talt om Præster.14det er jo kjent nok at vår Herre er oprunnet av Juda, og til denne stamme har Moses ikke talt noget om prester. 14Ty det är en känd sak att han som är vår Herre har trätt fram ur Juda stam; och med avseende på den har Moses icke talat något om präster.
DANNORSVE
15Og det bliver end ydermere klart, naar der i Lighed med Melkisedek opstaar en anden Slags Præst,15Og enn mere klart er det når det opstår en annen prest efter Melkisedeks vis, 15Och ännu mycket tydligare blir detta, då nu en präst av annat slag uppstår, lik Melkisedek däri,
16som ikke er bleven det efter et kødeligt Buds Lov, men efter et uopløseligt Livs Kraft.16som ikke er blitt det ifølge et kjødelig buds lov, men ifølge et uforgjengelig livs kraft; 16att han har blivit präst icke på grund av en lag som stadgar härstamning efter köttet, utan på grund av en kraft som kommer av oförgängligt liv.
17Thi han faar det Vidnesbyrd: »Du er Præst til evig Tid efter Melkisedeks Vis.«17for han får det vidnesbyrd: Du er prest til evig tid efter Melkisedeks vis. 17Han får nämligen det vittnesbördet: »Du är en präst till evig tid, efter Melkisedeks sätt.»
18Thi vel sker der Ophævelse af et forudgaaende Bud, fordi det var svagt og unyttigt18For et eldre bud settes ut av kraft, fordi det var svakt og unyttig - 18Så upphäves nu visserligen en föregående stadga, därför att den var svag och gagnlös --
19(thi Loven har ikke fuldkommet noget); men der sker Indførelse af et bedre Haab, ved hvilket vi nærme os til Gud.19loven førte jo ikke noget frem til fullkommenhet - og et bedre håp føres inn, så vi kan nærme oss til Gud. 19eftersom lagen icke kunde åstadkomma något fullkomligt -- men ett bättre hopp sättes i stället, ett hopp genom vilket vi få nalkas Gud.
DANNORSVE
20Og saa vist som det ikke er sket uden Ed,20Og så visst som det ikke gikk for sig uten ed - 20Och i så måtto som detta icke har kommit till stånd utan edlig bekräftelse -- det är nämligen så, att medan de andra hava blivit präster utan edlig bekräftelse,
21(thi hine ere blevne Præster uden Ed, men denne med Ed, ved den, som siger til ham: »Herren svor, og han skal ikke angre det: Du er Præst til evig Tid«):21for hine er blitt prester uten ed, men han med ed ved den som sier til ham: Herren svor, og han skal ikke angre det: Du er prest til evig tid efter Melkisedeks vis - 21har denne blivit det med sådan bekräftelse, genom den som sade till honom: »Herren har svurit och skall icke ångra sig: 'Du är en präst till evig tid'» --
22saa vist er Jesus bleven Borgen for en bedre Pagt.22så visst er det en bedre pakt som Jesus er blitt borgsmann for. 22i så måtto är också det förbund bättre, som har Jesus till löftesman.
23Og hine ere blevne Præster, flere efter hinanden, fordi de ved Døden hindredes i at vedblive;23Og av hine prester har det vært flere, fordi de ved døden blev hindret fra å holde ved; 23Och medan de förra prästerna hava måst bliva flera, därför att de genom döden hindrades från att förbliva i sin tjänst,
24men denne har et uforgængeligt Præstedømme, fordi han bliver til evig Tid,24men denne har et uforgjengelig prestedømme, fordi han blir til evig tid, 24har däremot denne ett oförgängligt prästadöme, eftersom han förbliver »till evig tid».
DANNORSVE
25hvorfor han ogsaa kan fuldkomment frelse dem, som komme til Gud ved ham, efterdi han lever altid til at gaa i Forbøn for dem.25og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. 25Därför kan han ock till fullo frälsa dem som genom honom komma till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.
26Thi en saadan Ypperstepræst var det ogsaa, som sømmede sig for os, en from, uskyldig, ubesmittet, adskilt fra Syndere og ophøjet over Himlene;26For en sådan yppersteprest måtte vi og ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og ophøiet over himlene 26En sådan överstepräst hövdes oss också att hava, en som vore helig, oskyldig, obesmittad, skild från syndare och upphöjd över himmelen,
27en, som ikke hver Dag har nødig, som Ypperstepræsterne, at frembære Ofre først for sine egne Synder, derefter for Folkets; thi dette gjorde han een Gang for alle, da han ofrede sig selv.27en som ikke hver dag trenger til, likesom yppersteprestene, først å frembære offer for sine egne synder, derefter for folkets; for dette gjorde han en gang for alle da han ofret sig selv. 27en som icke var dag behövde frambära offer, såsom de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets; detta gjorde han nämligen en gång för alla, när han offrade sig själv.
28Thi Loven indsætter til Ypperstepræster Mennesker, som have Skrøbelighed; men Edens Ord, som kom senere end Loven, indsætter en Søn, som er fuldkommet til evig Tid:28For loven innsetter til yppersteprester mennesker som har skrøpelighet, men edens ord, som kom efter loven, innsetter Sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet. 28Ty lagen insätter till överstepräster människor som äro behäftade med svaghet, men det löftesord, som efter lagens utgivande gavs under edlig bekräftelse, insätter en »Son» som är fullkomnad »till evig tid».
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Hebrews 6
Top of Page
Top of Page