Lukas 17
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Men han sagde til sine Disciple: »Det er umuligt, at Forargelser ikke skulde komme; men ve den, ved hvem de komme!1Og han sa til sine disipler: Det er umulig annet enn at forførelser må komme; men ve den som de kommer fra! 1Och han sade till sina lärjungar: »Det är icke annat möjligt än att förförelser måste komma, men ve den genom vilken de komma!
2Det er bedre for ham, om en Møllesten er lagt om hans Hals, og han er kastet i Havet end at han skulde forarge een af disse smaa.2Det var bedre for ham om det var hengt en kvernsten om hans hals, og han var kastet i havet, enn at han skulde forføre én av disse små. 2För honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i havet, än att han skulle förföra en av dessa små.
3Vogter paa eder selv! Dersom din Broder synder, da irettesæt ham; og dersom han angrer, da tilgiv ham!3Ta eder i vare! Om din bror synder, da irettesett ham; og om han angrer det, da tilgi ham! 3Tagen eder till vara! Om din broder försyndat sig, så tillrättavisa honom; och om han då ångrar sig, så förlåt honom.
4Og dersom han syv Gange om Dagen synder imod dig og syv Gange vender tilbage til dig og siger: Jeg angrer det, da skal du tilgive ham.«4Og om han syv ganger om dagen synder imot dig og syv ganger kommer tilbake til dig og sier: Jeg angrer det, da skal du tilgi ham. 4Ja, om han sju gånger om dagen försyndar sig mot dig och sju gånger kommer tillbaka till dig och säger: 'Jag ångrar mig' så skall du förlåta honom.»
DANNORSVE
5Og Apostlene sagde til Herren: »Giv os mere Tro!«5Og apostlene sa til Herren: Øk vår tro! 5Och apostlarna sade till Herren: »Föröka vår tro.»
6Men Herren sagde: »Dersom I havde Tro som et Sennepskorn, da kunde I sige til dette Morbærfigentræ: Ryk dig op med Rode, og plant dig i Havet, og det skulde adlyde eder.6Men Herren sa: Dersom I hadde tro som et sennepskorn, da skulde I si til dette morbærtre: Rykk dig op med rot og plant dig i havet! og det skulde lyde eder. 6Då sade Herren: »Om I haden tro, vore den ock blott såsom ett senapskorn, så skullen I kunna säga till detta mullbärsfikonträd: 'Ryck dig upp med rötterna, och plantera dig i havet', och det skulle lyda eder.
7Men hvem af eder, som har en Tjener, der pløjer eller vogter, siger til ham, naar han kommer hjem fra Marken: Gaa straks hen og sæt dig til Bords?7Men hvem av eder som har en tjener som pløier eller gjæter, vil si til ham når han kommer inn fra marken: Kom straks hit og sett dig til bords? 7Om någon bland eder har en tjänare som kör plogen eller vaktar boskap, icke säger han väl till tjänaren, när denne kommer hem från marken: 'Gå du nu strax till bords'?
8Vil han ikke tværtimod sige til ham: Tilbered, hvad jeg skal have til Nadver, og bind op om dig, og vart mig op, medens jeg spiser og drikker; og derefter maa du spise og drikke?8Vil han ikke heller si til ham: Gjør i stand det jeg skal ha til aftensmat, og bind op om dig og gå mig til hånde til jeg får ett og drukket, så skal du få ete og drikke? 8Säger han icke fastmer till honom: 'Red till min måltid, och fäst så upp din klädnad och betjäna mig, medan jag äter och dricker; sedan må du själv äta och dricka'?
DANNORSVE
9Mon han takker Tjeneren, fordi han gjorde det, som var befalet? Jeg mener det ikke.9Takker han vel sin tjener fordi han gjorde det som var ham pålagt? Jeg tror det ikke. 9Icke tackar han väl tjänaren för att denne gjorde det som blev honom befallt?
10Saaledes skulle ogsaa I, naar I have gjort alle de Ting, som ere eder befalede, sige: Vi ere unyttige Tjenere; kun hvad vi vare skyldige at gøre, have vi gjort.«10Således skal også I, når I har gjort alt det som er eder pålagt, si: Vi er unyttige tjenere; vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. 10Sammalunda, när I haven gjort allt som har blivit eder befallt, då skolen I säga: 'Vi äro blott ringa tjänare: vi hava endast gjort vad vi voro pliktiga att göra.'»
DANNORSVE
11Og det skete, medens han var paa Vej til Jerusalem, at han drog midt imellem Samaria og Galilæa.11Og det skjedde på vandringen til Jerusalem at han drog midt imellem Samaria og Galilea; 11Då han nu var stadd på sin färd till Jerusalem, tog han vägen mellan Samarien och Galileen.
12Og da han gik ind i en Landsby, mødte der ham ti spedalske Mænd, som stode langt borte,12og da han gikk inn i en by, møtte det ham ti spedalske menn, som stod langt borte, 12Och när han kom in i en by, möttes han av tio spetälska män. Dessa stannade på avstånd
13og de opløftede Røsten og sagde: »Jesus, Mester, forbarm dig over os!«13og de ropte høit: Jesus, mester! miskunn dig over oss! 13och ropade och sade: »Jesus, Mästare, förbarma dig över oss.»
14Og da han saa dem, sagde han til dem: »Gaar hen og fremstiller eder for Præsterne!« Og det skete, medens de gik bort, bleve de rensede.14Og da han så dem, sa han til dem: Gå bort og te eder for prestene! Og det skjedde mens de var på veien, at de blev renset. 14När han fick se dem, sade han till dem: »Gån och visen eder för prästerna.» Och medan de voro på väg dit, blevo de rena.
DANNORSVE
15Men en af dem vendte tilbage, da han saa, at han var helbredt, og priste Gud med høj Røst.15Men en av dem vendte tilbake, da han så at han var helbredet, og han priste Gud med høi røst, 15Och en av dem vände tillbaka, när han såg att han hade blivit botad, och prisade Gud med hög röst
16Og han faldt paa sit Ansigt for hans Fødder og takkede ham; og denne var en Samaritan.16og falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket ham; og han var en samaritan. 16och föll ned på mitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Och denne var en samarit.
17Men Jesus svarede og sagde: »Bleve ikke de ti rensede? hvor ere de ni?17Da svarte Jesus og sa: Blev ikke de ti renset? hvor er da de ni? 17Då svarade Jesus och sade: »Blevo icke alla tio gjorda rena? Var äro de nio?
18Fandtes der ingen, som vendte tilbage for at give Gud Ære, uden denne fremmede?«18Fantes det ingen som vendte tilbake for å gi Gud ære uten denne fremmede? 18Fanns då ibland dem ingen som vände tillbaka för att prisa Gud, utom denne främling?»
19Og han sagde til ham: »Staa op, gaa bort; din Tro har frelst dig!«19Og han sa til ham: Stå op og gå bort! din tro har frelst dig. 19Och han sade till honom: »Stå upp och gå dina färde. Din tro har frälst dig.»
DANNORSVE
20Men da han blev spurgt af Farisæerne om, naar Guds Rige kommer, svarede han dem og sagde: »Guds Rige kommer ikke saaledes, at man kan vise derpaa.20Men da han blev spurt av fariseerne når Guds rike skulde komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på den måte at en kan se det med sine øine; 20Och då han blev tillfrågad av fariséerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem och sade: »Guds rike kommer icke på sådant sätt att det kan förnimmas med ögonen,
21Ikke heller vil man sige: Se her, eller: Se der er det; thi se, Guds Rige er inden i eder.«21heller ikke skal de si: Se her eller se der er det! For se, Guds rike er inneni eder. 21ej heller skall man kunna säga: 'Se här är det', eller: 'Där är det.' Ty se, Guds rike är invärtes i eder.»
22Men han sagde til Disciplene: »Der skal komme Dage, da I skulle attraa at se en af Menneskesønnens Dage, og I skulle ikke se den.22Men han sa til sine disipler: De dager skal komme da I skal attrå å få se en av Menneskesønnens dager, og I skal ikke få se den. 22Och han sade till lärjungarna: »Den tid skall komma, då I gärna skullen vilja se en av Människosonens dagar, men I skolen icke få det.
23Og siger man til eder: Se der, eller: Se her er han, saa gaar ikke derhen, og løber ikke derefter!23Og de skal si til eder: Se her, se der er han! Gå ikke der bort, og følg ikke efter! 23Väl skall man då säga till eder: 'Se där är han', eller: 'Se här är han'; men gån icke dit, och löpen icke därefter.
DANNORSVE
24Thi ligesom Lynet, naar det lyner fra den ene Side af Himmelen, skinner til den anden Side af Himmelen, saaledes skal Menneskesønnen være paa sin Dag.24For likesom lynet, når det lyner, skinner fra himmelbryn til himmelbryn, således skal Menneskesønnen være på sin dag. 24Ty såsom ljungelden, när den ljungar fram, lyser från himmelens ena ända till den andra, så skall det vara med Människosonen på hand dag.
25Men først bør han lide meget og forkastes af denne Slægt.25Men først skal han lide meget og forkastes av denne slekt. 25Men först måste han lida mycket och bliva förkastad av detta släkte.
26Og som det skete i Noas Dage, saaledes skal det ogsaa være i Menneskesønnens Dage:26Og likesom det gikk i Noahs dager, så skal det også gå i Menneskesønnens dager: 26Och såsom det skedde på Noas tid, så skall det ock ske i Människosonens dagar:
27De spiste, drak, toge til Ægte, bleve bortgiftede indtil den Dag, da Noa gik ind i Arken, og Syndfloden kom og ødelagde alle.27de åt og drakk, de tok til ekte og blev gitt til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken; så kom vannflommen og ødela dem alle sammen. 27människorna åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken; då kom floden och förgjorde dem allasammans.
28Ligeledes, som det skete i Loths Dage: De spiste, drak, købte, solgte, plantede, byggede;28På samme vis - likesom det gikk i Lots dager: de åt og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og bygget; 28Likaledes, såsom det skedde på Lots tid: människorna åto och drucko, köpte och sålde, planterade och byggde,
DANNORSVE
29men paa den Dag, da Loth gik ud af Sodoma, regnede Ild og Svovl ned fra Himmelen og ødelagde dem alle:29men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, da lot Gud ild og svovel regne fra himmelen og ødela dem alle sammen - 29men på den dag då Lot gick ut från Sodom regnade eld och svavel ned från himmelen och förgjorde dem allasammans,
30paa samme Maade skal det være paa den Dag, da Menneskesønnen aabenbares.30således skal det også gå på den dag da Menneskesønnen åpenbares. 30alldeles på samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras.
31Paa den Dag skal den, som er paa Taget og har sine Ejendele i Huset, ikke stige ned for at hente dem; og ligesaa skal den, som er paa Marken, ikke vende tilbage igen!31På den dag må den som er på taket og har sine ting i huset, ikke stige ned for å hente dem, og heller ikke den som er ute på marken, vende tilbake til sitt hjem. 31Den som den dagen är på taket och har sitt bohag inne i huset, han må icke stiga ned för att hämta det; ej heller må den som är ute på marken vända tillbaka.
32Kommer Loths Hustru i Hu!32Kom Lots hustru i hu! 32Kommen ihåg Lots hustru.
33Den, som søger at bjærge sit Liv, skal miste det; og den, som mister det, skal beholde Livet.33Den som søker å frelse sitt liv, skal miste det, og den som mister det, skal berge det. 33Den som står efter att vinna sitt liv, han skall mista det; men den som mister det, han skall rädda det.
DANNORSVE
34Jeg siger eder: I den Nat skulle to Mænd være paa eet Leje; den ene skal tages med, og den anden skal lades tilbage.34Jeg sier eder: I den natt skal det være to i én seng; den ene skal tas med, og den andre skal lates tilbake. 34Jag säger eder: Den natten skola två ligga i samma säng; den ene skall bliva upptagen, den andre skall lämnas kvar.
35To Kvinder skulle male paa samme Kværn; den ene skal tages med, og den anden skal lades tilbage.35To kvinner skal male på samme kvern; den ene skal tas med, og den andre skal lates tilbake. 35Två kvinnor skola mala tillhopa; den ena skall bliva upptagen, den andra skall lämnas kvar.»
36[To Mænd skulle være paa Marken; den ene skal tages med, og den anden skal lades tilbage.«]36Det skal være to ute på marken; den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. 36Då frågade de honom: »Var då, Herre?» Han svarade dem: »Där den döda kroppen är, dit skola ock rovfåglarna församla sig.»
37Og de svare og sige til ham: »Hvor, Herre?« Men han sagde til dem: »Hvor Aadselet er, der ville ogsaa Ørnene samle sig.«37Da svarte de og sa til ham: Hvor, Herre? Han sa til dem: Hvor åtselet er, der skal ørnene samles. 37 
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Luke 16
Top of Page
Top of Page