Ordsprogene 29
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Hvo Nakken gør stiv, skønt revset tit, han knuses brat uden Lægedom.1En mann som er ofte straffet og allikevel gjør sin nakke stiv, vil i et øieblikk bli sønderbrutt, og der er ingen lægedom.1Den som får mycken tillrättavisning, men förbliver hårdnackad, han varder oförtänkt krossad utan räddning.
2Er der mange retfærdige, glædes Folket, men raader de gudløse, sukker Folket.2Når de rettferdige kommer til makten, gleder folket sig; men når en ugudelig mann hersker, sukker folket.2När de rättfärdiga växa till, gläder sig folket, men när den ogudaktige kommer till välde, suckar folket.
3Hvo Visdom elsker, glæder sin Fader, hvo Skøger omgaas, bortødsler Gods.3En mann som elsker visdom, gleder sin far; men den som holder vennskap med skjøger, øder sitt gods.3Den som älskar vishet gör sin fader glädje; men den som giver sig i sällskap med skökor förstör vad han äger.
4Kongen grundfæster Landet med Ret, en Udsuger lægger det øde.4En konge trygger sitt land ved rett; men en mann som tar imot gaver, bryter det ned.4Genom rättvisa håller en konung sitt land vid makt; men den som utpressar gärder, har fördärvar det.
DANNORSVE
5Mand, der smigrer sin Næste, breder et Net for hans Fod.5En mann som smigrer for sin næste, setter op et garn for hans fot.5Den man som smickrar sin nästa han breder ut ett nät för han fötter.
6I sin Brøde hildes den onde, den retfærdige jubler af Glæde.6En ond manns misgjerning er en snare for ham, men den rettferdige skal juble og glede sig.6En ond människas överträdelse bliver henne en snara, men den rättfärdige får jubla och glädjas.
7Den retfærdige kender de ringes Retssag; den gudløse skønner intet.7Den rettferdige tar sig av småfolks sak; den ugudelige skjønner sig ikke på noget.7Den rättfärdige vårdar sig om de armas sak, men den ogudaktige förstår intet.
8Spottere ophidser Byen, men Vismænd, de stiller Vrede.8Spottere egger op byen, men vismenn stiller vreden.8Bespottare uppvigla staden, men visa män stilla vreden.
9Gaar Vismand i Rette med Daare, vredes og ler han, alt preller af.9Når en vismann går i rette med en dåre, så blir dåren vred og ler, og der blir ingen ro.9När en vis man vill gå till rätta med en oförnuftig man, då vredgas denne eller ler, och har ingen ro.
DANNORSVE
10De blodtørstige hader lydefri Mand, de retsindige tager sig af ham.10De blodtørstige hater den ustraffelige, men de rettsindige søker å redde hans liv.10De blodgiriga hata den som är ostrafflig, men de redliga söka skydda hans liv.
11En Taabe slipper al sin Voldsomhed løs, Vismand stiller den omsider.11All sin vrede lar dåren strømme ut, men den vise holder vreden tilbake og stiller den.11Dåren släpper all sin vrede lös, men den vise stillar den till slut.
12En Fyrste, som lytter til Løgnetale, faar lutter gudløse Tjenere.12Når en hersker akter på løgnens ord, blir alle hans tjenere ugudelige.12Den furste som aktar på lögnaktigt tal, hans tjänare äro alla ogudaktiga.
13Fattigmand og Blodsuger mødes, HERREN giver begges Øjne Glans.13Den fattige og den som undertrykker ham, møtes; Herren gir begges øine deres lys.13Den fattige och förtryckaren få leva jämte varandra; av HERREN få bådas ögon sitt ljus.
14En Konge, der dømmer de ringe med Ret, hans Trone staar fast evindelig.14En konge som dømmer småfolk rettferdig, hans trone står fast for alle tider.14Den konung som dömer de armas rätt. hans tron skall bestå evinnerligen.
DANNORSVE
15Ris og Revselse, det giver Visdom, uvorn Dreng gør sin Moder Skam.15Ris og tukt gir visdom; men en gutt som er overlatt til sig selv, gjør sin mor skam.15Ris och tillrättavisning giver vishet, men ett oupptuktat barn drager skam över sin moder.
16Bliver mange gudløse, tiltager Synd; retfærdige ser med Fryd deres Fald.16Når de ugudelige får makt, får synden makt; men de rettferdige skal se deres fall med glede.16Där de ogudaktiga växa till, där växer överträdelsen till, men de rättfärdiga skola se deras fall med lust.
17Tugt din Søn, saa kvæger han dig og bringer din Sjæl, hvad der smager.17Tukt din sønn, så skal han bli dig til glede og vederkvege din sjel!17Tukta din son, så skall han bliva dig till hugnad och giva ljuvlig spis åt din själ.
18Uden Syner forvildes et Folk; salig den, der vogter paa Loven.18Uten åpenbaring blir folket tøilesløst; men lykkelig er den som holder loven.18Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst; men säll är den som håller lagen.
19Med Ord lader Træl sig ikke tugte, han fatter dem vel, men adlyder ikke.19Ved ord lar en træl sig ikke tukte; for han skjønner dem nok, men adlyder dem ikke.19Med ord kan man icke tukta en tjänare ty om han än förstår, så rättar han sig icke därefter.
DANNORSVE
20Ser du en Mand, der er hastig til Tale, for en Taabe er der snarere Haab end for ham.20Har du sett en mann som forhaster sig i sine ord - det er mere håp for dåren enn for ham.20Ser du en man som är snar till att tala, det är mer hopp om en dåre än om honom.
21Forvænner man sin Træl fra ung, vil han til sidst være Herre.21Forkjæler en sin træl fra ungdommen av, så vil han til sist være sønn i huset.21Om någon är för efterlåten mot sin tjänare i hans ungdom, så visar denne honom på sistone förakt.
22Hidsig Mand vækker Strid, vredladen Mand gør megen Synd.22Den som er snar til vrede, vekker trette, og en hastig mann gjør ofte det som er ondt.22En snarsticken man uppväcker träta, och den som lätt förtörnas begår ofta överträdelse.
23Et Menneskes Hovmod ydmyger ham, den ydmyge opnaar Ære.23Et menneskes stolthet fører ham til fall, men den ydmyke vinner ære.23En människas högmod bliver henne till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära.
24Hæleren hader sit Liv, han hører Forbandelsen, men melder intet.24Den som deler med en tyv, hater sitt liv; han hører opropet til ed og gir allikevel ingen oplysning.24Den som skiftar rov med en tjuv hatar sitt eget liv; när han hör edsförpliktelsen, yppar han intet.
DANNORSVE
25Frygt for Mennesker leder i Snare, men den, der stoler paa HERREN, er bjærget.25Menneskefrykt fører i snare, men den som setter sin lit til Herren, han blir berget.25Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN, han varder beskyddad.
26Mange søger en Fyrstes Gunst; Mands Ret er dog fra HERREN.26Mange søker en herskers yndest, men fra Herren kommer en manns rett.26Många söka en furstes ynnest, men av HERREN får var och en sin rätt.
27Urettens Mand er retfærdiges Gru, hvo redeligt vandrer, gudløses Gru.27En urettferdig mann er en vederstyggelighet for de rettferdige, og en vederstyggelighet for den ugudelige er den som lever rett.27En orättfärdig man är en styggelse för de rättfärdiga, och den som vandrar i redlighet är en styggelse för den ogudaktige.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Proverbs 28
Top of Page
Top of Page