Lukas 24
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Men paa den første Dag i Ugen meget aarle kom de til Graven og bragte de vellugtende Urter, som de havde beredt.1Men på den første dag i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven, og hadde med sig de velluktende urter som de hadde tilberedt. 1Men på första veckodagen kommo de, tidigt i själva dagbräckningen, till graven med de välluktande kryddor som de hade tillrett.
2Og de fandt Stenen bortvæltet fra Graven.2Men de fant stenen veltet fra graven, 2Och de funno stenen vara bortvältrad från graven.
3Men da de gik derind, fandt de ikke den Herres Jesu Legeme.3og da de gikk inn i den, fant de ikke den Herre Jesu legeme. 3Då gingo de ditin, men funno icke Herren Jesu kropp.
4Og det skete, da de vare tvivlraadige om dette, se, da stode to Mænd for dem i straalende Klædebon.4Og det skjedde mens de stod rådville ved dette, se, da stod to menn hos dem i skinnende klædebon; 4När de nu icke visste vad de skulle tänka härom, se, då stodo två man framför dem i skinande kläder.
DANNORSVE
5Men da de bleve forfærdede og bøjede deres Ansigter imod Jorden, sagde de til dem: »Hvorfor lede I efter den levende iblandt de døde?5og da de blev forferdet og bøide sitt ansikt mot jorden, sa de til dem: Hvorfor søker I den levende blandt de døde? 5Och de blevo förskräckta och böjde sina ansikten ned mot jorden. Då sade mannen till dem »Varför söken I den levande bland de döda?
6Han er ikke her, men han er opstanden; kommer i Hu, hvorledes han talte til eder, medens han endnu var i Galilæa, og sagde,6Han er ikke her, han er opstanden; kom i hu hvorledes han talte til eder mens han ennu var i Galilea, da han sa 6Han är icke har, han är uppstånden. Kommen ihåg vad han talade till eder, medan han ännu var i Galileen, huru han sade:
7at Menneskesønnen burde overgives i syndige Menneskers Hænder og korsfæstes og opstaa paa den tredje Dag.«7at Menneskesønnen skulde overgis i syndige menneskers hender og korsfestes og opstå på den tredje dag! 7'Människosonen måste bliva överlämnad i syndiga människors händer och bliva korsfäst; men på tredje dagen skall han uppstå igen.'»
8Og de kom hans Ord i Hu.8Da kom de hans ord i hu. 8Då kommo de ihåg hans ord.
9Og de vendte tilbage fra Graven og kundgjorde alle disse Ting for de elleve og for alle de andre.9Og de vendte tilbake fra graven, og fortalte alt dette til de elleve og til alle de andre. 9Och de vände tillbaka från graven och omtalade allt detta för de elva och för alla de andra. --
DANNORSVE
10Men det var Maria Magdalene og Johanna og Maria, Jakobs Moder, og de øvrige Kvinder med dem; de sagde Apostlene disse Ting.10Det var Maria Magdalena og Johanna og Maria, Jakobs mor, og de andre kvinner med dem. De sa dette til apostlene, 10Kvinnorna voro Maria från Magdala och Johanna och den Maria som var Jakobs moder. Och jämväl de andra kvinnorna instämde med dem och sade detsamma till apostlarna.
11Og disse Ord kom dem for som løs Tale; og de troede dem ikke.11og deres ord syntes dem å være løs tale, og de trodde dem ikke. 11Deras ord syntes dock för dessa vara löst tal, och de trodde dem icke.
12Men Peter stod op og løb til Graven; og da han kiggede derind ser han Linklæderne alene liggende der, og han gik hjem i Undren over det, som var sket.12Men Peter stod op og løp til graven, og da han bøide sig ned, så han bare liksvøpet; og han gikk hjem og undret sig over det som var skjedd. 12Men Petrus stod upp och skyndade till graven; och när han lutade sig ditin såg han där allenast linnebindlarna. Sedan gick han hem till sitt, uppfylld av förundran över det som hade skett.
DANNORSVE
13Og se, to af dem vandrede paa den samme Dag til en Landsby, som laa tresindstyve Stadier fra Jerusalem, dens Navn var Emmaus.13Og se, to av dem gikk samme dag til en by som ligger seksti stadier fra Jerusalem, og som heter Emmaus, 13Men två av dem voro samma dag stadda på vandring till en by som hette Emmaus, och som låg sextio stadiers väg från Jerusalem.
14Og de talte med hinanden om alle disse Ting, som vare skete.14og de talte med hverandre om alt dette som hadde hendt. 14Och de samtalade med varandra om allt detta som hade skett.
15Og det skete, medens de samtalede og spurgte hinanden indbyrdes, da kom Jesus selv nær og vandrede med dem.15Og det skjedde mens de talte sammen og spurte hverandre, da kom Jesus selv nær til dem og vandret sammen med dem; 15Medan de nu samtalade och överlade med varandra, nalkades Jesus själv och gick med dem.
16Men deres Øjne holdtes til, saa de ikke kendte ham.16men deres øine blev holdt igjen, så de ikke kjente ham. 16Men deras ögon voro tillslutna, så att de icke kände igen honom.
DANNORSVE
17Men han sagde til dem: »Hvad er dette for Ord, som I skifte med hinanden paa Vejen?« Og de standsede bedrøvede.17Han sa til dem: Hvad er dette for tale som I fører med hverandre på veien? Og de stod stille med sorgfullt åsyn. 17Och han sade till dem: »Vad är det I talen om med varandra, medan I gån här?» Då stannade de och sågo bedrövade ut.
18Men en af dem, som hed Kleofas, svarede og sagde til ham: »Er du alene fremmed i Jerusalem og ved ikke, hvad der er sket der i disse Dage?«18Men en av dem, som hette Kleopas, tok til orde og sa til ham: Er du alene fremmed i Jerusalem og vet ikke det som er skjedd der i disse dager? 18Och den ene, som hette Kleopas, svarade och sade till honom: »Du är väl en främling i Jerusalem, den ende som icke har hört vad där har skett i dessa dagar?»
19Og han sagde til dem: »Hvilket?« Men de sagde til ham: »Det med Jesus af Nazareth, som var en Profet, mægtig i Gerning og Ord for Gud og alt Folket;19Han sa til dem: Hvad da? Og de sa til ham: Det med Jesus fra Nasaret, som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og alt folket, 19Han frågade dem: »Vad då?» De svarade honom: »Det som har skett med Jesus från Nasaret, vilken var en profet, mäktig i gärningar och ord inför Gud och allt folket:
20og hvorledes Ypperstepræsterne og vore Raadsherrer have overgivet ham til Dødsdom og korsfæstet ham.20og hvorledes våre yppersteprester og rådsherrer har overgitt ham til dødsdom og korsfestet ham. 20huru nämligen våra överstepräster och rådsherrar hava utlämnat honom till att dömas till döden och hava korsfäst honom.
21Men vi haabede, at han var den, som skulde forløse Israel. Men med alt dette er det i Dag den tredje Dag, siden dette skete.21Men vi håpet at han var den som skulde forløse Israel. Og dog - med alt dette er det idag den tredje dag siden dette skjedde. 21Men vi hoppades att han var den som skulle förlossa Israel. Och likväl, till allt detta kommer att det redan är tredje dagen sedan detta skedde.
DANNORSVE
22Men ogsaa nogle af vore Kvinder have forfærdet os, idet de kom aarle til Graven,22Men så har og nogen av våre kvinner forferdet oss; de kom tidlig imorges til graven, 22Men nu hava därjämte några av våra kvinnor gjort oss häpna; ty sedan de bittida på morgonen hade varit vid graven
23og da de ikke fandt hans Legeme, kom de og sagde, at de havde ogsaa set et Syn af Engle, der sagde, at han lever.23og da de ikke fant hans legeme, kom de og sa at de hadde sett et syn av engler, som sa at han lever; 23och icke funnit hans kropp, kommo de igen och sade att de till och med hade sett en änglasyn, och änglarna hade sagt att han levde.
24Og nogle af vore gik hen til Graven, og de fandt det saaledes, som Kvinderne havde sagt; men ham saa de ikke.«24og nogen av dem som var med oss, gikk bort til graven og fant det så som kvinnene hadde sagt; men ham så de ikke. 24Och när några av dem som voro. med oss gingo bort till graven, funno de det vara så som kvinnorna hade sagt, men honom själv sågo de icke.»
DANNORSVE
25Og han sagde til dem: »O I uforstandige og senhjertede til at tro paa alt det, som Profeterne have talt!25Da sa han til dem: I dårer og senhjertede til å tro alt det profetene har talt! 25Då sade han till dem: »O, huru oförståndiga ären I icke och tröghjärtade till att tro på allt vad profeterna hava talat!
26Burde ikke Kristus lide dette og indgaa til sin Herlighed?«26Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? 26Måste icke Messias lida detta, för I att så ingå i sin härlighet?»
27Og han begyndte fra Moses og fra alle Profeterne og udlagde dem i alle Skrifterne det, som handlede om ham.27Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. 27Och han begynte att genomgå Moses och alla profeterna och uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom.
28Og de nærmede sig til Landsbyen, som de gik til; og han lod, som han vilde gaa videre.28Og de var nær ved byen som de gikk til, og han lot som han vilde gå videre. 28När de nu nalkades byn dit de voro på väg, ställde han sig som om han ville gå vidare.
DANNORSVE
29Og de nødte ham meget og sagde: »Bliv hos os; thi det er mod Aften, og Dagen hælder.« Og han gik ind for at blive hos dem.29Da nødde de ham og sa: Bli hos oss; for det stunder til aften, og dagen heller! Og han gikk inn og blev hos dem. 29Men de nödgade honom och sade: »Bliv kvar hos oss, ty det lider mot aftonen, och dagen nalkas redan sitt slut.» Då gick han ditin och stannade kvar hos dem.
30Og det skete, da han havde sat sig med dem til Bords, tog han Brødet, velsignede og brød det og gav dem det.30Og det skjedde da han satt til bords med dem, da tok han brødet og velsignet det, og brøt det og gav dem; 30Och när han nu låg till bords med dem, tog han brödet och välsignade och bröt det och räckte åt dem.
31Da bleve deres Øjne aabnede, og de kendte ham; og han blev usynlig for dem.31da blev deres øine åpnet, og de kjente ham; og han blev usynlig for dem. 31Därvid öppnades deras ögon, så att de kände igen honom. Men då försvann han ur deras åsyn.
32Og de sagde til hinanden: »Brændte ikke vort Hjerte i os, medens han talte til os paa Vejen og oplod os Skrifterne?«32Og de sa til hverandre: Brente ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og oplot skriftene for oss? 32Och de sade till varandra: »Voro icke våra hjärtan brinnande i oss, när han talade med oss på vägen och uttydde skrifterna för oss?»
33Og de stode op i den samme Time og vendte tilbage til Jerusalem og fandt forsamlede de elleve og dem, som vare med dem, hvilke sagde:33Og de stod op i samme stund og vendte tilbake til Jerusalem, og de fant de elleve samlet, og dem som var med dem, og disse sa: 33Och i samma stund stodo de upp och vände tillbaka till Jerusalem; och de funno där de elva församlade, så ock de andra som hade slutit sig till dem.
DANNORSVE
34»Herren er virkelig opstanden og set af Simon.«34Herren er sannelig opstanden, og er sett av Simon! 34Och dessa sade: »Herren är verkligen uppstånden, och han har visat sig för Simon.»
35Og de fortalte, hvad der var sket paa Vejen, og hvorledes han blev kendt af dem, idet han brød Brødet.35Og de fortalte hvad som var skjedd på veien, og hvorledes han blev kjent av dem da han brøt brødet. 35Då förtäljde de själva vad som hade skett på vägen, och huru han hade blivit igenkänd av dem, när han bröt brödet.
DANNORSVE
36Men medens de talte dette, stod han selv midt iblandt dem; og han siger til dem: »Fred være med eder!«36Mens de talte om dette, stod han selv midt iblandt dem og sa til dem: Fred være med eder! 36Medan de nu talade härom, stod han själv mitt ibland dem och sade till dem: »Frid vare med eder.
37Da forskrækkedes de og betoges af Frygt og mente, at de saa en Aand.37Men de blev forferdet og fulle av frykt, og trodde at de så en ånd. 37Då blevo de förfärade och uppfylldes av fruktan och trodde att det var en ande de sågo.
38Og han sagde til dem: »Hvorfor ere I forfærdede? og hvorfor opstiger der Tvivl i eders Hjerter?38Og han sa til dem: Hvorfor er I forferdet, og hvorfor opstiger tvilende tanker i eders hjerte? 38Men han sade till dem: »Varför ären I så förskräckta, och varför uppstiga tvivel i edra hjärtan?
39Ser mine Hænder og mine Fødder, at det er mig selv; føler paa mig og ser; thi en Aand har ikke Kød og Ben, som I se, at jeg har.«39Se mine hender og mine føtter, og se at det er mig selv! Kjenn på mig og se! En ånd har jo ikke kjøtt og ben, som I ser at jeg har. 39Sen här mina händer och mina fötter, och sen att det är jag själv; ja, tagen på mig och sen. En ande har ju icke kött och ben, såsom I sen mig hava.»
DANNORSVE
40Og da han havde sagt dette, viste han dem sine Hænder og sine Fødder.40Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sine føtter. 40Och när han hade sagt detta, visade han dem sina händer och sina fötter.
41Men da de af Glæde herover endnu ikke kunde tro og undrede sig, sagde han til dem: »Have I her noget at spise?«41Men da de ennu ikke trodde for glede, og undret sig, sa han til dem: Har I her noget å ete? 41Men då de ännu icke trodde, för glädjes skull, utan allenast förundrade sig, sade han till dem: »Haven I här något att äta?»
42Og de gave ham et Stykke af en stegt Fisk.42Da gav de ham et stykke av en stekt fisk og noget av en honningkake, 42Då räckte de honom ett stycke stekt fisk och något av en honungskaka;
43Og han tog det og spiste det for deres Øjne.43og han tok det og åt for deres øine. 43och han tog det och åt därav i deras åsyn.
DANNORSVE
44Men han sagde til dem: »Dette er mine Ord, som jeg talte til eder, medens jeg endnu var hos eder, at de Ting bør alle sammen opfyldes, som ere skrevne om mig i Mose Lov og Profeterne og Psalmerne.«44Og han sa til dem: Dette er mine ord som jeg talte til eder mens jeg ennu var hos eder, at alt det måtte opfylles som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om mig. 44Och han sade till dem: »Det är såsom jag sade till eder, medan jag ännu var bland eder, att allt måste fullbordas, som är skrivet om mig i Moses' lag och hos profeterna och i psalmerna.»
45Da oplod han deres Forstand til at forstaa Skrifterne.45Da oplot han deres forstand, så de kunde forstå skriftene. 45Därefter öppnade han deras sinnen, så att de förstodo skrifterna.
46Og han sagde til dem: »Saaledes er der skrevet, at Kristus skulde lide og opstaa fra de døde paa den tredje Dag,46Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, 46Och han sade till dem: »Det är så skrivet, att Messias skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda,
47og at der i hans Navn skal prædikes Omvendelse og Syndernes Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes fra Jerusalem.47og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. 47och att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas bland alla folk, och först i Jerusalem.
DANNORSVE
48I ere Vidner om disse Ting.48I er vidner om dette. 48I kunnen vittna härom.
49Og se, jeg sender min Faders Forjættelse over eder; men I skulle blive i Staden, indtil I blive iførte Kraft fra det høje.«49Og jeg sender over eder det som min Fader har lovt; men I skal bli i byen inntil I blir iklædd kraft fra det høie. 49Och se, jag vill sända till eder vad min Fader har utlovat. Men I skolen stanna kvar här i staden, till dess I från höjden bliven beklädda med kraft.»
DANNORSVE
50Men han førte dem ud til hen imod Bethania, og han opløftede sine Hænder og velsignede dem.50Og han førte dem ut imot Betania, og han løftet op sine hender og velsignet dem; 50Sedan förde han dem ut till Betania; och där lyfte han upp sina händer och välsignade dem.
51Og det skete, idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og opløftedes til Himmelen.51og det skjedde da han velsignet dem, at han skiltes fra dem og blev optatt til himmelen. 51Och medan han välsignade dem, försvann han ifrån dem och blev upptagen till himmelen.
52Og efter at have tilbedt ham vendte de tilbage til Jerusalem med stor Glæde.52Og de tilbad ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede, 52Då tillbådo de honom och vände sedan tillbaka till Jerusalem, uppfyllda av stor glädje.
53Og de vare stedse i Helligdommen og priste Gud.53Og de var alltid i templet og lovet og priste Gud. 53Och de voro sedan alltid i helgedomen och lovade Gud.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Luke 23
Top of Page
Top of Page