Apostlenes-gjerninge 14
Norsk (1930)
1I Ikonium skjedde det da at de sammen gikk inn i jødenes synagoge og talte således at en stor mengde både av jøder og av grekere kom til troen. 2Men de jøder som ikke vilde tro, opegget hedningenes sinn og satte ondt i dem mot brødrene. 3De blev nu en lang tid der og talte frimodig i Herren, som gav sitt nådesord vidnesbyrd, idet han lot tegn og under skje ved deres hender. 4Og mengden i byen delte sig; nogen holdt med jødene, andre med apostlene. 5Men da nu både hedningene og jødene med deres styresmenn stormet frem og vilde mishandle dem og stene dem, 6og de merket dette, flydde de til byene i Lykaonia, Lystra og Derbe, og landet deromkring, 7og forkynte evangeliet der.

8Og i Lystra satt det en mann som ikke hadde makt i føttene, da han var vanfør fra mors liv av, og som aldri hadde kunnet gå. 9Han hørte Paulus tale; denne så skarpt på ham, og da han så at han hadde tro til å bli helbredet, sa han med høi røst: 10Reis dig og stå oprett på dine føtter! Og han sprang op og gikk omkring. 11Men da folket så det som Paulus hadde gjort, ropte de med høi røst på lykaonisk og sa: Gudene er blitt mennesker lik og er kommet ned til oss. 12Og de kalte Barnabas Jupiter og Paulus Merkur, fordi han var den som førte ordet. 13Og presten ved det Jupitertempel som var utenfor byen, kom til porten med okser og kranser og vilde ofre sammen med folket. 14Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte dette, sønderrev de sine klær og sprang ut til hopen 15og ropte: I menn! hvad er det I gjør? Også vi er mennesker under samme vilkår som I, og vi forkynner eder evangeliet at I skal vende eder bort fra disse falske guder til den levende Gud, han som gjorde himmelen og jorden og havet og alt som i dem er, 16han som i de fremfarne tider lot alle hedningefolkene vandre sine egne veier, 17enda han ikke lot sig uten vidnesbyrd, idet han gjorde godt, gav eder regn og fruktbare tider fra himmelen, og mettet eders hjerter med føde og glede. 18Og ved å si dette fikk de med nød og neppe hindret folket fra å ofre til dem.

19Men det kom jøder til fra Antiokia og Ikonium og overtalte folket, og de stenet Paulus og slepte ham utenfor byen, da de trodde at han var død; 20men mens disiplene flokket sig omkring ham, stod han op og gikk inn i byen. Den næste dag drog han med Barnabas avsted til Derbe.

21Og efterat de hadde forkynt evangeliet der i byen og gjort mange disipler, vendte de tilbake til Lystra og Ikonium og Antiokia, 22idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennem mange trengsler. 23Og efterat de hadde valgt eldste for dem i hver menighet, overgav de dem med bønn og faste til den Herre som de hadde satt sin tro til.

24Efterat de så hadde draget igjennem Pisidia, kom de til Pamfylia, 25og da de hadde talt ordet i Perge, drog de ned til Attalia,

26og seilte derfra til Antiokia, det sted hvor de var blitt overgitt til Guds nåde for å gjøre den gjerning som de nu hadde fullført. 27Da de nu kom dit, samlet de menigheten og fortalte hvor store ting Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. 28Og så blev de en ikke så kort tid hos disiplene.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Acts 13
Top of Page
Top of Page