Johannes 9
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Og da han gik forbi saa han et Menneske, som var blindt fra Fødselen.1Og da han gikk videre, så han en mann som var født blind. 1När han nu gick vägen fram, fick han se en man som var född blind.
2Og hans Disciple spurgte ham og sagde: »Rabbi, hvem har syndet, denne eller hans Forældre, saa han skulde fødes blind?«2Og hans disipler spurte ham: Rabbi! hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulde fødes blind? 2Då frågade hans lärjungar honom och sade: »Rabbi, vilken har syndat, denne eller hans föräldrar, så att han har blivit född blind?»
3Jesus svarede: »Hverken han eller hans Forældre have syndet; men det er sket, for at Guds Gerninger skulle aabenbares paa ham.3Jesus svarte: Hverken han har syndet eller hans foreldre, men det var forat Guds gjerninger skulde åpenbares på ham. 3Jesus svarade: »Det är varken denne som har syndat eller hans föräldrar, utan så har skett, för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.
4Jeg maa gøre hans Gerninger, som sendte mig, saa længe det er Dag; der kommer en Nat, da ingen kan arbejde.4Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt mig, så lenge det er dag; natten kommer da ingen kan arbeide. 4Medan dagen varar, måste vi göra dens gärningar, som har sänt mig; natten kommer, då ingen kan verka.
DANNORSVE
5Medens jeg er i Verden, er jeg Verdens Lys.«5Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. 5Så länge jag är i världen, är jag världens ljus.»
6Da han havde sagt dette, spyttede han paa Jorden og gjorde Dynd af Spyttet og smurte Dyndet paa hans Øjne.6Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden og gjorde en deig av spyttet og smurte deigen på hans øine. 6När han hade sagt detta, spottade han på jorden och gjorde en deg av spotten och lade degen på mannens ögon
7Og han sagde til ham: »Gaa hen, to dig i Dammen Siloam« (hvilket er udlagt: udsendt). Da gik han bort og toede sig, og han kom seende tilbage.7og han sa til ham: Gå og vask dig i dammen Siloa, det er utlagt: utsendt. Han gikk da bort og vasket sig, og kom tilbake seende. 7och sade till honom: »Gå bort och två dig i dammen Siloam» (det betyder utsänd). Mannen gick då dit och tvådde sig; och när han kom igen, kunde han se.
8Da sagde Naboerne og de, som før vare vante til at se ham som Tigger: »Er det ikke ham, som sad og tiggede?«8Grannene og de som før hadde sett ham sitte og tigge, sa da: Er det ikke han som satt og tigget? 8Då sade grannarna och andra som förut hade sett honom såsom tiggare: »Är detta icke den man som att och tiggde?»
9Nogle sagde: »Det er ham;« men andre sagde: »Nej, han ligner ham.« Han selv sagde: »Det er mig.«9Andre sa: Jo, det er han; andre sa: Nei, men han ligner ham. Han selv sa: Det er mig. 9Somliga svarade: »Det är han.» Andra sade: »Nej, men han är lik honom.» Själv sade han: »Jag är den mannen.»
DANNORSVE
10Da sagde de til ham: »Hvorledes bleve dine Øjne aabnede?«10De sa da til ham: Hvorledes blev dine øine åpnet? 10Och de frågade honom: »Huru blevo då dina ögon öppnade?»
11Han svarede: »En Mand, som kaldes Jesus, gjorde Dynd og smurte det paa mine Øjne og sagde til mig: Gaa hen til Siloam og to dig! Da jeg saa gik hen og toede mig, blev jeg seende.«11Han svarte: Den mann som heter Jesus, gjorde en deig og smurte på mine øine og sa til mig: Gå til Siloa og vask dig! Da jeg så gikk bort og vasket mig, fikk jeg mitt syn. 11Han svarade: »Den man som heter Jesus gjorde en deg och smorde därmed mina ögon och sade till mig: 'Gå bort till Siloam och två dig.' Jag gick då dit och tvådde mig, och så fick jag min syn.»
12Da sagde de til ham: »Hvor er han?« Han siger: »Det ved jeg ikke.«12De sa til ham: Hvor er han? Han sier: Jeg vet ikke. 12De frågade honom: »Var är den mannen?» Han svarade: »Det vet jag icke.»
DANNORSVE
13De føre ham, som før var blind, til Farisæerne.13Da fører de ham som hadde vært blind, frem for fariseerne. 13Då förde de honom, mannen som förut hade varit blind, bort till fariséerna.
14Men det var Sabbat den Dag, da Jesus gjorde Dyndet og aabnede hans Øjne.14Men det var sabbat den dag da Jesus gjorde deigen og åpnet hans øine. 14Och det var sabbat den dag då Jesus gjorde degen och öppnade hans ögon.
15Atter spurgte nu ogsaa Farisæerne ham, hvorledes han var bleven seende. Men han sagde til dem: »Han lagde Dynd paa mine Øjne, og jeg toede mig, og nu ser jeg.«15Fariseerne spurte ham da likeså hvorledes han hadde fått sitt syn. Han sa til dem: Han la en deig på mine øine, og jeg vasket mig, og nu ser jeg. 15När nu jämväl fariséerna i sin ordning frågade honom huru han hade fått sin syn, svarade han dem: »Han lade en deg på mina ögon, och jag fick två mig, och nu kan jag se.»
16Nogle af Farisæerne sagde da: »Dette Menneske er ikke fra Gud, efterdi han ikke holder Sabbaten.« Andre sagde: »Hvorledes kan et syndigt Menneske gøre saadanne Tegn?« Og der var Splid imellem dem.16Nogen av fariseerne sa da: Denne mann er ikke fra Gud, siden han ikke holder sabbaten. Andre sa: Hvorledes kan en synder gjøre sådanne tegn? Og det var splid iblandt dem. 16Då sade några av fariséerna: »Den mannen är icke från Gud, eftersom han icke håller sabbaten.» Andra sade: »Huru skulle någon som är en syndare kunna göra sådana tecken?» Så funnos bland dem stridiga meningar.
DANNORSVE
17De sige da atter til den blinde: »Hvad siger du om ham, efterdi han aabnede dine Øjne?« Men han sagde: »Han er en Profet.«17Da sier de atter til den blinde: Hvad sier du om ham, siden det var dine øine han åpnet? Han sa: Han er en profet. 17Då frågade de åter den blinde: »Vad säger du själv om honom, då det ju var dina ögon han öppnade?» Han svarade: »En profet är han.»
18Saa troede Jøderne ikke om ham, at han havde været blind og var bleven seende, førend de fik kaldt paa Forældrene til ham, som havde faaet sit Syn.18Jødene trodde da ikke om ham at han hadde vært blind og fått sitt syn, før de fikk kalt for sig foreldrene til ham som hadde fått sitt syn, 18Men judarna trodde icke att han hade varit blind och fått sin syn, förrän de hade kallat till sig mannen föräldrar, hans som hade fått sin syn.
19Og de spurgte dem og sagde: »Er denne eders Søn, om hvem I sige, at han var født blind? Hvorledes er han da nu seende?«19og de spurte dem: Er dette eders sønn som I sier er født blind? Hvorledes går det da til at han nu ser? 19Dem frågade de och sade: »Är detta eder son, den som I sägen vara född blind? Huru kommer det då till, att han nu kan se?»
20Hans Forældre svarede dem og sagde; »Vi vide, at denne er vor Søn, og at han, var født blind.20Hans foreldre svarte: Vi vet at dette er vår sønn, og at han er født blind; 20Då svarade han föräldrar och sade: »Att denne är vår son, och att han föddes blind, det veta vi.
21Men hvorledes han nu er bleven seende, vide vi ikke, og hvem der har aabnet hans Øjne, vide vi ikke heller; spørger ham; han er gammel nok; han maa selv tale for sig.«21men hvorledes det er gått til at han nu ser, det vet vi ikke, eller hvem som har åpnet hans øine, det vet vi heller ikke; spør ham selv! han er gammel nok, han vil selv svare for sig. 21Men huru han nu kan se, det veta vi icke, ej heller veta vi vem som har öppnat hans ögon. Frågen honom själv; han är gammal nog, han må själv tala för sig.»
DANNORSVE
22Dette sagde hans Forældre, fordi de frygtede for Jøderne; thi Jøderne vare allerede komne overens om, at dersom nogen bekendte ham som Kristus, skulde han udelukkes af Synagogen.22Dette sa hans foreldre fordi de fryktet for jødene; for jødene var allerede kommet overens om at dersom nogen bekjente ham å være Messias, skulde han utstøtes av synagogen; 22Detta sade hans föräldrar, därför att de fruktade judarna; ty judarna hade redan kommit överens om att den som bekände Jesus vara Messias, han skulle utstötas ur synagogan.
23Derfor sagde hans Forældre: »Han er gammel nok, spørger ham selv!«23derfor sa hans foreldre: Han er gammel nok; spør ham selv! 23Därför var det som hans föräldrar sade: »Han är gammal nog; frågen honom själv.»
24Da hidkaldte de anden Gang Manden, som havde været blind, og sagde til ham: »Giv Gud Æren; vi vide, at dette Menneske er en Synder.«24De kalte da annen gang den mann for sig som hadde vært blind, og sa til ham: Gi Gud ære! Vi vet at dette menneske er en synder. 24Då kallade de för andra gången till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: »Säg nu sanningen, Gud till pris. Vi veta att denne man är en syndare.»
25Da svarede han: »Om han er en Synder, ved jeg ikke; een Ting ved jeg, at jeg, som var blind, nu ser.«25Han svarte da: Om han er en synder, vet jeg ikke; én ting vet jeg, at jeg som var blind, nu ser. 25Han svarade: »Om han är en syndare vet jag icke; ett vet jag: att jag, som var blind, nu kan se.»
26De sagde da til ham igen: »Hvad gjorde han ved dig? Hvorledes aabnede han dine Øjne?«26De sa da til ham: Hvad gjorde han med dig? hvorledes åpnet han dine øine? 26Då frågade de honom: »Vad gjorde han med dig? På vad sätt öppnade han dina ögon?»
DANNORSVE
27Han svarede dem: »Jeg har allerede sagt eder det, og I hørte ikke efter. Hvorfor ville I høre det igen? Ville ogsaa I blive hans Disciple?«27Han svarte dem: Jeg har allerede sagt eder det, og I hørte ikke på det; hvorfor vil I atter høre det? Kanskje også I vil bli hans disipler? 27Han svarade dem: »Jag har ju redan sagt eder det, men I hörden icke på mig. Varför viljen I då åter höra det? Kanske viljen också I bliva hans lärjungar?»
28Da udskældte de ham og sagde: »Du er hans Discipel; men vi ere Mose Disciple.28Da skjelte de ham ut og sa: Du er hans disippel, men vi er Mose disipler. 28Då bannade de honom och sade: »Du är själv hans lärjunge; vi äro Moses' lärjungar.
29Vi vide, at Gud har talt til Moses; men om denne vide vi ikke, hvorfra han er.«29Vi vet at til Moses har Gud talt, men hvor denne er fra, vet vi ikke. 29Till Moses har Gud talat, det veta vi; men varifrån denne är, det veta vi icke.»
30Manden svarede og sagde til dem: »Det er dog underligt, at I ikke vide, hvorfra han er, og han har aabnet mine Øjne.30Mannen svarte dem: Dette er da underlig at ikke I vet hvor han er fra, og han har dog åpnet mine øine. 30Mannen svarade och sade till dem: »Ja, däri ligger det förunderliga, att I icke veten varifrån han är, och ändå har han öppnat mina ögon.
31Vi vide, at Syndere bønhører Gud ikke; men dersom nogen er gudfrygtig og gør hans Villie, ham hører han.31Vi vet at Gud hører ikke syndere, men den som er gudfryktig og gjør hans vilje, ham hører han. 31Vi veta ju att Gud icke hör syndare, men också att om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då hör han honom.
DANNORSVE
32Aldrig er det hørt, at nogen har aabnet Øjnene paa en blindfødt.32Så lenge verden har stått, er det uhørt at nogen har åpnet øinene på en blindfødt; 32Aldrig förut har man hört att någon har öppnat ögonen på en som föddes blind.
33Var denne ikke fra Gud, da kunde han intet gøre.«33var ikke denne mann fra Gud, da kunde han intet gjøre. 33Vore denne icke från Gud, så kunde han intet göra.»
34De svarede og sagde til ham: »Du er hel og holden født i Synder, og du vil lære os?« Og de stødte ham ud.34De svarte ham: Du er helt igjennem født i synder, og du vil lære oss? Og de kastet ham ut. 34De svarade och sade till honom: »Du är hel och hållen född i synd, och du vill undervisa oss!» Och så drevo de ut honom.
DANNORSVE
35Jesus hørte, at de havde udstødt ham; og da han traf ham sagde han til ham: »Tror du paa Guds Søn?«35Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han traff ham, sa han: Tror du på Guds Sønn? 35Jesus fick sedan höra att de hade drivit ut honom, och när han så träffade honom, sade han: »Tror du på Människosonen?»
36Han svarede og sagde: »Hvem er han, Herre? for at jeg kan tro paa ham.«36Han svarte: Hvem er han da, Herre, så jeg kan tro på ham? 36Han svarade och sade: »Herre, vem är han då? Säg mig det, så att jag kan tro på honom.»
37Jesus sagde til ham: »Baade har du set ham, og den, som taler med dig, ham er det.«37Jesus sa til ham: Du har sett ham; og han som her taler med dig, han er det. 37Jesus sade till honom: »Du har sett honom; det är han som talar med dig.»
38Men han sagde: »Jeg tror Herre!« og han kastede sig ned for ham.38Han sa: Jeg tror, Herre! og falt ned for ham. 38Då sade han: »Herre, jag tror.» Och han föll ned för honom.
DANNORSVE
39Og Jesus sagde: »Til Dom er jeg kommen til denne Verden, for at de, som ikke se, skulle blive seende, og de, som se, skulle blive blinde.«39Og Jesus sa: Til dom er jeg kommet til denne verden, forat de som ikke ser, skal se, og de som ser, skal bli blinde. 39Och Jesus sade: »Till en dom har jag kommit hit i världen, för att de som icke se skola varda seende, och för att de som se skola varda blinda.»
40Nogle af Farisæerne, som vare hos ham, hørte dette, og de sagde til ham: »Mon ogsaa vi ere blinde?«40Nogen av fariseerne, som var sammen med ham, hørte dette og sa til ham: Kanskje vi også er blinde? 40När några fariséer som voro i hans närhet hörde detta, sade de till honom: »Äro då kanske också vi blinda?»
41Jesus sagde til dem: »Vare I blinde, da havde I ikke Synd; men nu sige I: Vi se; eders Synd forbliver.«41Jesus sa til dem: Var I blinde, da hadde I ikke synd; men nu sier I: Vi ser; derfor blir eders synd. 41Jesus svarade dem: »Voren I blinda, så haden I icke synd. Men nu sägen I: 'Vi se', därför står eder synd kvar.»
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
John 8
Top of Page
Top of Page