Ordsprogene 15
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Mildt svar stiller Vrede, saarende Ord vækker Nag.1Mildt svar stiller harme, men et sårende ord vekker vrede.1Ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord kommer harm åstad.
2Vises Tunge drypper af Kundskab, Daarskab strømmer fra Taabers Mund.2De vises tunge gir god kunnskap, men dårenes munn lar dårskap strømme ut.2De visas tunga meddelar god kunskap, men dårars mun flödar över av oförnuft.
3Alle Vegne er HERRENS Øjne, de udspejder onde og gode.3Herrens øine er allesteds, de ser både efter onde og efter gode.3HERRENS ögon äro överallt; de giva akt på både onda och goda.
4Et Livets Træ er Tungens Mildhed, dens Falskhed giver Hjertesaar.4En saktmodig tunge er et livsens tre, men en falsk tunge sårer hjertet.4En saktmodig tunga är ett livets träd, men en vrång tunga giver hjärtesår.
DANNORSVE
5Daare lader haant om sin Faders Tugt, klog er den, som tager Vare paa Revselse.5Dåren forakter sin fars tukt, men den som akter på tilrettevisning, er klok.5Den oförnuftige föraktar sin faders tuktan, men den som tager vara på tillrättavisning, han varder klok.
6Den retfærdiges Hus har megen Velstand, den gudløses Høst lægges øde.6I den rettferdiges hus er det meget gods, men den ugudeliges inntekt blir til ødeleggelse for ham.6Den rättfärdiges hus gömmer stor rikedom, men i de ogudaktigas vinning är olycka.
7Vises Læber udstrør Kundskab, Taabers Hjerte er ikke ret.7De vises leber strør ut kunnskap, men dårenes sinn er ikke rett.7De visas läppar strö ut kunskap, men dårars hjärtan äro icke såsom sig bör.
8Gudløses Offer er HERREN en Gru, retsindiges Bøn har han Velbehag i.8De ugudeliges offer er en vederstyggelighet for Herren, men de opriktiges bønn er ham til velbehag.8De ogudaktigas offer är en styggelse för HERREN, men de redligas bön behagar honom väl.
9Den gudløses Færd er HERREN en Gru, han elsker den, der stræber efter Retfærd.9Den ugudeliges vei er en vederstyggelighet for Herren, men den som jager efter rettferdighet, elsker han.9En styggelse för HERREN är den ogudaktiges väg, men den som far efter rättfärdighet, honom älskar han.
DANNORSVE
10Streng Tugt er for den, der forlader Vejen; den, der hader Revselse, dør.10Hård straff rammer den som forlater den rette sti; den som hater tilrettevisning, skal dø.10Svår tuktan drabbar den som övergiver vägen; den som hatar tillrättavisning, han måste dö.
11Dødsrige og Afgrund ligger aabne for HERREN, endsige da Menneskebørnenes Hjerter.11Dødsriket og avgrunnen ligger åpne for Herren, hvor meget mere da menneskenes hjerter!11Dödsriket och avgrunden ligga uppenbara inför HERREN; huru mycket mer då människornas hjärtan!
12Spotteren ynder ikke at revses, til Vismænd gaar han ikke.12En spotter liker ikke å bli irettesatt; til de vise går han ikke.12Bespottaren finner ej behag i tillrättavisning; till dem som äro visa går han icke.
13Glad Hjerte giver venligt Ansigt, ved Hjertesorg bliver Modet brudt.13Et glad hjerte gjør åsynet lyst, men hjertesorg bryter motet ned.13Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust, men vid hjärtesorg är modet brutet.
14Den forstandiges Hjerte søger Kundskab, Taabers Mund lægger Vind paa Daarskab.14Den forstandiges hjerte søker kunnskap, men dårers munn farer bare med dårskap.14Den förståndiges hjärta söker kunskap, men dårars mun far med oförnuft.
DANNORSVE
15Alle den armes Dage er onde, glad Hjerte er stadigt Gæstebud.15Alle den ulykkeliges dager er onde, men et glad hjerte er et stadig gjestebud.15Den betryckte har aldrig en glad dag, men ett gott mod är ett ständigt gästabud.
16Bedre lidet med HERRENS Frygt end store Skatte med Uro.16Bedre er lite med Herrens frykt enn en stor skatt med uro.16Bättre är något litet med HERRENS fruktan än en stor skatt med oro.
17Bedre en Ret Grønt med Kærlighed end fedet Okse og Had derhos.17Bedre er en rett grønt med kjærlighet enn en fet okse med hat.17Bättre är ett fat kål med kärlek än en gödd oxe med hat.
18Vredladen Mand vækker Splid, sindig Mand stiller Trætte.18En hissig mann vekker trette men den langmodige stiller kiv.18En snarsticken man uppväcker träta, men en tålmodig man stillar kiv.
19Den lades Vej er spærret af Tjørn, de flittiges Sti er banet.19Den lates vei er som en tornehekk, men de opriktiges vei er ryddet.19Den lates stig är såsom spärrad av törne, men de redliga hava en banad stig.
DANNORSVE
20Viis Søn glæder sin Fader, Taabe til Menneske foragter sin Moder.20En vis sønn gleder sin far, men et uforstandig menneske forakter sin mor.20En vis son gör sin fader glädje, och en dåraktig människa är den som föraktar sin moder.
21Daarskab er Glæde for Mand uden Vid, Mand med Indsigt gaar lige frem.21Dårskap er en glede for den som er uten forstand; men en forstandig mann går rett frem.21I oförnuft har den vettlöse sin glädje, men en förståndig man går sin väg rätt fram.
22Er der ikke holdt Raad, saa mislykkes Planer, de lykkes, naar mange raadslaar.22Planer blir til intet uten rådslagning; men hvor det er mange rådgivere, har de fremgang.22Där rådplägning fattas varda planerna om intet, men beståndande bliva de, där de rådvisa äro många.
23Mand er glad, naar hans Mund kan svare, hvor godt er et Ord i rette Tid.23En mann gleder sig når hans munn kan gi svar, og hvor godt er ikke et ord i rette tid!23En man gläder sig, när hans mun kan giva svar; ja, ett ord i sinom tid, det är gott.
24Den kloge gaar opad paa Livets Vej for at undgaa Dødsriget nedentil.24Den forstandige går livets vei opover for å undgå dødsriket der nede.24Den förståndige vandrar livets väg uppåt, Då att han undviker dödsriket därnere.
DANNORSVE
25Hovmodiges Hus river HERREN bort, han fastsætter Enkens Skel.25Herren river ned de overmodiges hus, men enkens markskjell lar han stå fast.25Den högmodiges hus rycker HERREN bort, men änkans råmärke låter han stå fast.
26Onde Tanker er HERREN en Gru, men hulde Ord er rene.26Den ondes råd er en vederstyggelighet for Herren, men milde ord er rene for ham.26För HERREN äro ondskans anslag en styggelse, men milda ord rena.
27Den øder sit Hus, hvem Vinding er alt; men leve skal den, der hader Gave.27Den som jager efter vinning, setter sitt hus i ulag, men den som hater gaver, skal leve.27Den som söker orätt vinning drager olycka över sitt hus, men den som hatar mutor, han får leva.
28Den retfærdiges Hjerte tænker, før det svarer, gudløses Mund lader ondt strømme ud.28Den rettferdige tenker i sitt hjerte på hvorledes han skal svare, men de ugudeliges munn lar onde ting strømme ut.28Den rättfärdiges hjärta betänker vad svaras bör, men de ogudaktigas mun flödar över av onda ord.
29HERREN er gudløse fjern, men hører retfærdiges Bøn.29Herren er langt borte fra de ugudelige, men de rettferdiges bønn hører han.29HERREN är fjärran ifrån de ogudaktiga, men de rättfärdigas bön hör han.
DANNORSVE
30Milde Øjne fryder Hjertet, godt Bud giver Marv i Benene.30Øinenes lys gleder hjertet; godt budskap gir benene marg.30En mild blick gör hjärtat glatt, ett gott budskap giver märg åt benen.
31Øret, der lytter til Livsens Revselse, vil gerne dvæle iblandt de vise.31Den hvis øre hører på tilrettevisning til livet, dveler gjerne blandt vise.31Den vilkens öra hör på hälsosam tillrättavisning, han skall få dväljas i de vises krets.
32Hvo Tugt forsmaar, lader haant om sin Sjæl, men Vid fanger den, der lytter til Revselse.32Den som ikke vil vite av tukt, forakter sitt liv, men den som hører på tilrettevisning, vinner forstand.32Den som ej vill veta av tuktan frågar icke efter sitt liv, men den som hör på tillrättavisning, han förvärvar förstånd.
33HERRENS Frygt er Tugt til Visdom, Ydmyghed først og siden Ære.33Herrens frykt er tukt til visdom, og ydmykhet går forut for ære.33HERRENS fruktan är en tuktan till vishet, och ödmjukhet går före ära.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Proverbs 14
Top of Page
Top of Page