Apostlenes-gjerninge 5
Norsk (1930)
1Men en mann ved navn Ananias og hans hustru Saffira solgte en eiendom, 2og han stakk til side noget av pengene med sin hustrus vitende, og bar frem en del og la det for apostlenes føtter. 3Da sa Peter: Ananias! hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulde lyve for den Hellige Ånd og stikke til side noget av pengene for akeren? 4Var den ikke din så lenge du hadde den, og var den ikke i din makt da den blev solgt? Hvorfor har du satt dig denne gjerning fore i ditt hjerte? Du har ikke løiet for mennesker, men for Gud. 5Men da Ananias hørte disse ord, falt han om og opgav ånden. Og stor frykt kom over alle som hørte det; 6og de unge menn stod op og la ham til rette og bar ham ut og begravde ham.

7Så gikk det omkring tre timer; da trådte hans hustru inn, uten å vite hvad som var skjedd. 8Peter tok da til orde og sa til henne: Si mig: Var det for denne pris I solgte akeren? Hun sa: Ja, for denne pris. 9Da sa Peter til henne: Hvorfor er I dog blitt enige om å friste Herrens Ånd? Se, deres føtter som har begravet din mann, er for døren, og de skal bære dig ut. 10Og straks falt hun om for hans føtter og opgav ånden, og da de unge menn kom inn, fant de henne død; og de bar henne ut og begravde henne hos hennes mann. 11Og stor frykt kom over hele menigheten og over alle som hørte dette.

12Men det blev gjort mange tegn og undergjerninger blandt folket ved apostlenes hender, og de holdt alle samdrektig til i Salomos buegang. 13Av de andre vågde ingen å holde sig til dem; men folket priste dem; 14og dess flere troende blev vunnet for Herren, menn og kvinner i hopetall, 15så de endog bar de syke ut på gatene og la dem på senger og benker, forat endog bare skyggen av Peter kunde overskygge nogen av dem når han kom. 16Ja, også fra de omliggende byer kom de sammen i mengde til Jerusalem og førte med sig syke og folk som var plaget av urene ånder, og de blev alle helbredet.

17Da stod ypperstepresten op og alle de som holdt med ham, det var sadduseernes parti, og de blev fulle av nidkjærhet 18og la hånd på apostlene og kastet dem i det offentlige fengsel. 19Men en Herrens engel åpnet om natten fengslets dører og førte dem ut og sa: 20Gå avsted, og stå frem og tal i templet alle dette livs ord for folket! 21Da de hørte dette, gikk de mot dagningen inn i templet og lærte. Da nu ypperstepresten og hans følge kom, kalte de sammen rådet og alle Israels barns eldste, og sendte bud til fengslet for å hente dem. 22Men de tjenere som kom dit, fant dem ikke i fengslet; de kom da tilbake og meldte: 23Fengslet fant vi pålitelig lukket, og vaktmennene stod ved døren; men da vi lukket op, fant vi ingen der inne.

24Da høvedsmannen for tempelvakten og yppersteprestene hørte disse ord, visste de ikke hvad de skulde tenke om dem, og hvad dette skulde bli til. 25Da kom det en og meldte dem: Se, de menn som I kastet i fengsel, står i templet og lærer folket. 26Da gikk høvedsmannen avsted med tjenerne og hentet dem, dog ikke med vold; for de fryktet for folket, at de skulde bli stenet.

27Og da de hadde hentet dem, stilte de dem for rådet, og ypperstepresten spurte dem og sa: 28Vi bød eder strengt at I ikke skulde lære i dette navn, og nu har I fylt Jerusalem med eders lære og vil føre dette menneskes blod over oss! 29Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mere enn mennesker. 30Våre fedres Gud opvakte Jesus, som I drepte ved å henge ham på et tre; 31ham ophøiet Gud ved sin høire hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse. 32Og vi er hans vidner om disse ting, og likeså den Hellige Ånd, som Gud gav dem som lyder ham.

33Da de hørte dette, skar det dem i hjertet, og de la råd op om å slå dem ihjel. 34Men det stod op en fariseer i rådet ved navn Gamaliel, en lovlærer som var høit aktet av hele folket, og han bød å føre mennene ut et øieblikk, 35og han sa til dem: Israelittiske menn! Se eder vel for hvad I gjør med disse mennesker! 36For nogen tid siden fremstod Teudas, som sa sig å være noget, og omkring fire hundre menn slo sig sammen med ham; han blev drept, og alle de som lød ham, spredtes og blev til intet. 37Efter ham fremstod Judas fra Galilea i skatteutskrivningens dager og forførte folket til å følge sig; også han omkom, og alle de som lød ham, blev spredt. 38Og nu sier jeg eder: Hold eder fra disse menn og la dem være i fred! for er dette råd eller dette verk av mennesker, da skal det gå til grunne, 39men er det av Gud, vil I ikke kunne ødelegge dem. Vokt eder at I ikke må finnes stridende mot Gud!

40De lød ham da, og kalte apostlene inn igjen og lot dem hudstryke, og bød dem at de ikke skulde tale i Jesu navn, og så lot de dem gå. 41Så gikk de da bort fra rådet, glade over at de var aktet verdige til å vanæres for det navns skyld; 42og de holdt ikke op med å lære hver dag i templet og hjemme og å forkynne evangeliet om Kristus Jesus.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Acts 4
Top of Page
Top of Page