Ordsprogene 6
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Min Søn: har du borget for din næste og givet en anden Haandslag,1Min sønn! Har du gått i borgen for din næste, har du gitt en fremmed ditt håndslag,1Min son, om du har gått i borgen för din nästa och givit ditt handslag för en främmande,
2er du fanget ved dine Læber og bundet ved Mundens Ord,2har du latt dig binde ved din munns ord, har du latt dig fange i din munns ord,2om du har blivit bunden genom din muns tal, ja, fångad genom din muns tal,
3gør saa dette, min Søn, og red dig, nu du er kommet i Næstens Haand: Gaa hen uden Tøven, træng ind paa din Næste;3så gjør således, min sønn, og frels dig, siden du er kommet i din næstes hånd: Gå og kast dig ned for din næste og storm inn på ham,3då, min son, må du göra detta för att rädda dig, eftersom du har kommit i din nästas våld: gå och kasta dig ned för honom och ansätt honom,
4und ikke dine Øjne Søvn, ej heller dine Øjenlaag Hvile,4unn ikke dine øine søvn og dine øielokk blund,4unna dina ögon ingen sömn och dina ögonlock ingen slummer.
DANNORSVE
5red dig som en Gazel af Snaren, som en Fugl af Fuglefængerens Haand.5frels dig som et rådyr av jegerens hånd og som en fugl av fuglefangerens hånd!5Sök räddning såsom en gasell ur jägarens våld, och såsom en fågel ur fågelfängarens våld.
6Gaa hen til Myren, du lade, se dens Færd og bliv viis.6Gå til mauren, du late, se dens ferd og bli vis!6Gå bort till myran, du late; se huru hon gör, och bliv vis.
7Skønt uden Fyrste, Foged og Styrer,7Enda den ikke har nogen fyrste, foged eller herre,7Hon har ingen furste över sig, ingen tillsyningsman eller herre;
8sørger den dog om Somren for Æde og sanker sin Føde i Høst.8sørger den dog om sommeren for sitt livsophold og sanker om høsten sin føde.8dock bereder hon om sommaren sin föda och samlar under skördetiden in sin mat.
9Hvor længe vil du ligge, du lade, naar staar du op af din Søvn?9Hvor lenge vil du ligge, du late? Når vil du stå op av din søvn?9Huru länge vill du ligga, du late? När vill du stå upp ifrån din sömn?
DANNORSVE
10Lidt Søvn endnu, lidt Blund, lidt Hvile med samlagte Hænder:10[Du sier:] La mig ennu få sove litt, blunde litt, folde mine hender litt og hvile!10Ja, sov ännu litet, slumra ännu litet, lägg ännu litet händerna i kors för att vila,
11som en Stimand kommer da Fattigdom over dig, Trang som en skjoldvæbnet Mand.11Da kommer armoden over dig som en landstryker og nøden som en mann med skjold.11så skall fattigdomen komma över dig såsom en rövare och armodet såsom en väpnad man.
12En Nidding, en ussel Mand er den, som vandrer med Falskhed i Munden,12En niding, en ugjerningsmann er den som går omkring med en falsk munn,12En fördärvlig människa, ja, en ogärningsman är den som går omkring med vrånghet i munnen,
13som blinker med Øjet, skraber med Foden og giver Tegn med Fingrene,13som blunker med øinene, skraper med føttene, gjør tegn med fingrene,13som blinkar med ögonen, skrapar med fötterna, giver tecken med fingrarna.
14som smeder Rænker i Hjertet og altid kun ypper Kiv;14som har svik i sitt hjerte, som tenker ut onde ting til enhver tid og volder tretter.14Svek bär en sådan i sitt hjärta, ont bringar han alltid å bane, trätor kommer han åstad.
DANNORSVE
15derfor kommer hans Undergang brat, han knuses paa Stedet, kan ikke læges.15Derfor skal ulykken komme brått over ham; i et øieblikk skal han knuses, og det er ingen lægedom for ham.15Därför skall ofärd plötsligt komma över honom; oförtänkt varder han krossad utan räddning.
16Seks Ting hader HERREN, syv er hans Sjæl en Gru:16Seks ting er det Herren hater, og syv er vederstyggeligheter for hans sjel:16Sex ting är det som HERREN hatar, ja, sju äro styggelser för hans själ
17Stolte Øjne, Løgnetunge, Hænder, der udgyder uskyldigt Blod,17Stolte øine, falsk tunge og hender som utøser uskyldig blod,17stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuta oskyldigt blod,
18et Hjerte, der udtænker onde Raad, Fødder, der haster og iler til ondt,18et hjerte som legger op onde råd, føtter som haster til det onde,18ett hjärta som hopsmider fördärvliga anslag, fötter som äro snara till att löpa efter vad ont är,
19falsk Vidne, der farer med Løgn, og den, som sætter Splid mellem Brødre.19den som taler løgn og vidner falsk, og den som volder tretter mellem brødre.19den som främjar lögn genom falskt vittnesbörd, och den som vållar trätor mellan bröder.
DANNORSVE
20Min Søn, tag Vare paa din Faders Bud, opgiv ikke din Moders Belæring,20Bevar, min sønn, din fars bud og forlat ikke din mors lære!20Min son, bevara din faders bud, och förkasta icke din moders undervisning.
21bind dem altid paa dit Hjerte, knyt dem fast om din Hals;21Bind dem alltid til ditt hjerte, knytt dem fast om din hals!21Hav dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem omkring din hals.
22paa din Vandring lede den dig, paa dit Leje vogte den dig, den tale dig til, naar du vaagner;22Når du går, skal de lede dig; når du ligger, skal de verne dig, og når du våkner, skal de tale til dig.22När du går, må de leda dig, när du ligger, må de vaka över dig, och när du vaknar upp, må de tala till dig.
23thi Budet er en Lygte, Læren Lys, og Tugtens Revselse Livets Vej23For budet er en lykte og læren et lys, og tilrettevisninger til tukt er en vei til livet,23Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, och tillrättavisningar till tukt äro en livets väg.
DANNORSVE
24for at vogte dig for Andenmands Hustru, for fremmed Kvindes sleske Tunge!24så de bevarer dig fra en ond kvinne, fra en fremmed kvinnes glatte tunge.24De kunna bevara dig för onda kvinnor, för din nästas hustrus hala tunga.
25Attraa ej i dit Hjerte hendes Skønhed, hendes Blik besnære dig ej!25Attrå ikke hennes skjønnhet i ditt hjerte? og la henne ikke fange dig med sine øiekast!25Hav icke begärelse i ditt hjärta till hennes skönhet, och låt henne icke fånga dig med sina blickar.
26Thi en Skøge faar man blot for et Brød, men Andenmands Hustru fanger dyrebar Sjæl.26For en skjøge armer en mann ut like til siste brødleiv, og annen manns hustru fanger en dyr sjel.26Ty för skökan måste du lämna din sista brödkaka, och den gifta kvinnan går på jakt efter ditt dyra liv.
27Kan nogen bære Ild i sin Brystfold, uden at Klæderne brænder?27Kan nogen hente ild i sitt fang uten hans klær brennes op?27Kan väl någon hämta eld i sitt mantelveck utan att hans kläder bliva förbrända?
28Kan man vandre paa glødende Kul, uden at Fødderne svides?28Eller kan nogen gå på glør uten hans føtter blir svidd?28Eller kan någon gå på glödande kol, utan att hans fötter varda svedda?
DANNORSVE
29Saa er det at gaa ind til sin Næstes Hustru; ingen, der rører hende, slipper for Straf.29Slik blir det med den som går inn til sin næstes hustru; ingen blir ustraffet som rører henne.29Så sker ock med den som går in till sin nästas hustru; ostraffad bliver ingen som kommer vid henne.
30Ringeagter man ikke Tyven, naar han stjæler for at stille sin Sult?30Blir ikke tyven foraktet, når han stjeler for å stille sin sult?30Föraktar man icke tjuven som stjäl för att mätta sitt begär, när han hungrar?
31Om han gribes, maa han syvfold bøde og afgive alt sit Huses Gods.31Og hvis han blir grepet, må han betale syvfold; alt det han eier i sitt hus, må han gi.31Och han måste ju, om han ertappas, betala sjufalt igen och giva allt vad han äger i sitt hus.
32Afsindig er den, der boler med hende, kun en Selvmorder handler saa;32Den som driver hor med en kvinne, er uten forstand; den som vil ødelegge sin sjel, han gjør slikt.32Så är ock den utan förstånd, som förför en annans hustru; ja, en självspilling är den som sådant gör.
33han opnaar Hug og Skændsel, og aldrig udslettes hans Skam.33Hugg og skam får han, og hans vanære slettes aldri ut.33Plåga och skam är vad han vinner, och hans smälek utplånas icke.
DANNORSVE
34Thi Skinsyge vækker Mandens Vrede, han skaaner ikke paa Hævnens Dag;34For nidkjær er mannens vrede, og han sparer ikke på hevnens dag;34Ty svartsjuk är mannens vrede, och han skonar icke på hämndens dag;
35ingen Bøde tager han god; store Tilbud rører ham ikke.35han tar ikke imot bøter og lar sig ikke formilde, om du gir ham store gaver.35lösepenning aktar han alls icke på, och bryr sig ej om att du bjuder stora skänker.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Proverbs 5
Top of Page
Top of Page