Markus 10
Norsk (1930)
1Og han stod op derfra, og kom til Judeas landemerker og landet på hin side Jordan, og folket kom igjen sammen til ham, og han lærte dem atter, som han pleide.

2Og fariseerne kom til ham og spurte for å friste ham: Har en mann lov til å skille sig fra sin hustru? 3Han svarte og sa til dem: Hvad har Moses foreskrevet eder? 4De sa: Moses har gitt lov til å skrive et skilsmissebrev og skille sig fra henne. 5Men Jesus sa til dem: For eders hårde hjertes skyld har han skrevet eder dette bud. 6Men fra skapningens begynnelse skapte Gud dem til mann og kvinne. 7Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde sig til sin hustru, 8og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. 9Derfor, det som Gud har sammenføiet, det skal et menneske ikke adskille.

10Og da de var kommet inn i huset, spurte disiplene ham atter om dette. 11Og han sa til dem: Den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen, han gjør sig skyldig i hor mot henne, 12og dersom hustruen skiller sig fra sin mann og gifter sig med en annen, driver hun hor.

13Og de bar små barn til ham, forat han skulde røre ved dem; men disiplene truet dem som bar dem. 14Men da Jesus så det, blev han vred og sa til dem: La de små barn komme til mig, hindre dem ikke! for Guds rike hører sådanne til. 15Sannelig sier jeg eder: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, han skal ingenlunde komme inn i det. 16Og han tok dem i favn og la sine hender på dem og velsignet dem.

17Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham: Gode mester! hvad skal jeg gjøre for å arve evig liv? 18Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten én, det er Gud. 19Budene kjenner du: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vidnesbyrd, du skal ikke frata nogen hvad hans er, hedre din far og din mor. 20Men han sa til ham: Mester! alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. 21Da så Jesus på ham og fikk ham kjær og sa til ham: Ett fattes dig; gå bort, selg alt det du har, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen; kom så og følg mig! 22Men han blev ille til mote over den tale og gikk bedrøvet bort; for han var meget rik.

23Og Jesus så sig om og sa til sine disipler: Hvor vanskelig det vil være for de rike å komme inn i Guds rike! 24Disiplene blev forferdet over hans ord. Da tok Jesus atter til orde og sa til dem: Barn! hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom, å komme inn i Guds rike! 25Det er lettere for en kamel å gå gjennem et nåleøie enn for en rik å gå inn i Guds rike. 26Da blev de ytterlig forferdet og sa til hverandre: Hvem kan da bli frelst? 27Jesus så på dem og sa: For mennesker er det umulig, men ikke for Gud; for alt er mulig for Gud.

28Peter tok til orde og sa til ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt dig. 29Jesus svarte og sa: Sannelig sier jeg eder: Det er ingen som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller akrer for min skyld og for evangeliets skyld, 30uten at han skal få hundrefold igjen, nu her i tiden hus og brødre og søstre og mødre og barn og akrer under forfølgelser, og i den kommende verden evig liv. 31Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første.

32Men de var på veien op til Jerusalem, og Jesus gikk foran dem, og de var forferdet, og de som fulgte med, fryktet. Og han tok atter de tolv til sig og begynte å si dem hvorledes det skulde gå ham: 33Se, vi går op til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgis til yppersteprestene og de skriftlærde, og de skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene, 34og de skal spotte ham og spytte på ham og hudstryke ham og slå ham ihjel, og tre dager efter skal han opstå.

35Da gikk Jakob og Johannes, Sebedeus' sønner, til ham og sa: Mester, vi vil gjerne at du skal gjøre for oss det vi ber dig om. 36Han sa til dem: Hvad vil I da at jeg skal gjøre for eder? 37De sa til ham: Gi oss at den ene av oss må sitte ved din høire og den andre ved din venstre side i din herlighet! 38Men Jesus sa til dem: I vet ikke hvad det er I ber om. Kan I drikke den kalk jeg drikker, eller døpes med den dåp jeg døpes med? 39De sa til ham: Det kan vi. Men Jesus sa til dem: Den kalk jeg drikker, skal I drikke, og den dåp jeg døpes med, skal I døpes med; 40men å sitte ved min høire eller ved min venstre side, det tilkommer det ikke mig å gi nogen, men det gis dem som det er beredt.

41Og da de ti hørte dette, begynte de å harmes på Jakob og Johannes. 42Da kalte Jesus dem til sig og sa: I vet at de som gjelder for å være fyrster, hersker over sine folk, og deres stormenn bruker makt over dem. 43Men så er det ikke blandt eder; den som vil bli stor blandt eder, han skal være eders tjener, 44og den som vil bli den første blandt eder, han skal være alles træl; 45for Menneskesønnen er heller ikke kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange.

46Og de kom til Jeriko; og da han gikk ut fra Jeriko med sine disipler og meget folk, satt Timeus' sønn, Bartimeus, en blind tigger, ved veien, 47og da han hørte at det var Jesus fra Nasaret, begynte han å rope: Jesus, du Davids sønn! miskunn dig over mig! 48Og mange truet ham at han skulde tie; men han ropte enda meget mere: Du Davids sønn! miskunn dig over mig! 49Og Jesus stod stille og sa: Kall ham hit! Og de kalte på den blinde og sa til ham: Vær frimodig, stå op! han kaller på dig. 50Og han kastet sin kappe av sig og sprang op og kom til Jesus. 51Og Jesus tok til orde og sa til ham: Hvad vil du jeg skal gjøre for dig? Den blinde sa til ham: Rabbuni! at jeg må få mitt syn igjen! 52Da sa Jesus til ham: Gå bort! din tro har frelst dig. Og straks fikk han sitt syn igjen og fulgte ham på veien.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Mark 9
Top of Page
Top of Page