Matthæus 5
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Men da han saa Skarerne, steg han op paa Bjerget; og da han havde sat sig, gik hans Disciple hen til ham,1Og da han så folket, gikk han op fjellet, og da han hadde satt sig, kom hans disipler til ham. 1När han nu såg folket, gick han upp på berget; och sedan han hade satt sig ned, trädde hans lärjungar fram till honom.
2og han oplod sin Mund, lærte dem og sagde:2Og han oplot sin munn, lærte dem og sa: 2Då öppnade han sin mun och undervisade dem och sade:
DANNORSVE
3»Salige ere de fattige i Aanden, thi Himmeriges Rige er deres.3Salige er de fattige i ånden; for himlenes rike er deres. 3»Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.
4Salige ere de, som sørge, thi de skulle husvales.4Salige er de som sørger; for de skal trøstes. 4Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.
5Salige ere de sagtmodige, thi de skulle arve Jorden.5Salige er de saktmodige; for de skal arve jorden. 5Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.
6Salige ere de, som hungre og tørste efter Retfærdigheden, thi de skulle mættes.6Salige er de som hungrer og tørster efter rettferdighet; for de skal mettes. 6Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade.
DANNORSVE
7Salige ere de barmhjertige, thi dem skal vises Barmhjertighed.7Salige er de barmhjertige; for de skal finne barmhjertighet. 7Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet.
8Salige ere de rene af Hjertet, thi de skulle se Gud.8Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud. 8Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.
9Salige ere de, som stifte Fred, thi de skulle kaldes Guds Børn.9Salige er de fredsommelige; for de skal kalles Guds barn. 9Saliga äro de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn.
10Salige ere de, som ere forfulgte for Retfærdigheds Skyld, thi Himmeriges Rige er deres.10Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres. 10Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till.
11Salige ere I, naar man haaner og forfølger eder og lyver eder alle Haande ondt paa for min Skyld.11Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld. 11Ja, saliga ären I, när människorna för min skull smäda och förfölja eder och sanningslöst säga allt ont mot eder.
12Glæder og fryder eder, thi eders Løn skal være stor i Himlene; thi saaledes have de forfulgt Profeterne, som vare før eder.12Gled og fryd eder! for eders lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før eder. 12Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen. Så förföljde man ju ock profeterna, som voro före eder.
DANNORSVE
13I ere Jordens Salt; men dersom Saltet mister sin Kraft, hvormed skal det da saltes? Det duer ikke til andet end at kastes ud og nedtrædes af Menneskene.13I er jordens salt; men når saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke lenger til noget, uten til å kastes ut og tredes ned av menneskene. 13I ären jordens salt; men om saltet mister sin sälta, varmed skall man då giva det sälta igen? Till intet annat duger det än till att kastas ut och trampas ned av människorna.
14I ere Verdens Lys; en Stad, som ligger paa et Bjerg, kan ikke skjules.14I er verdens lys; en by som ligger på et fjell, kan ikke skjules; 14I ären världens ljus. Icke kan en stad döljas, som ligger uppe på ett berg?
15Man tænder heller ikke et Lys og sætter det under Skæppen, men paa Lysestagen; saa skinner det for alle dem, som ere i Huset.15en tender heller ikke et lys og setter det under en skjeppe, men i staken; så skinner det for alle i huset. 15Ej heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljusstaken, så att det lyser för alla dem som äro i huset.
16Lader saaledes eders Lys skinne for Menneskene, at de maa se eders gode Gerninger og ære eders Fader, som er i Himlene.16La således eders lys skinne for menneskene, forat de kan se eders gode gjerninger og prise eders Fader i himmelen! 16På samma sätt må ock edert ljus lysa inför människorna, så att de se edra goda gärningar och prisa eder Fader, som är i himmelen.
DANNORSVE
17Mener ikke, at jeg er kommen for at nedbryde Loven eller Profeterne; jeg er ikke kommen for at nedbryde, men for at fuldkomme.17I må ikke tro at jeg er kommet for å opheve loven eller profetene; jeg er ikke kommet for å opheve, men for å opfylle. 17I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan för att fullborda.
18Thi sandelig, siger jeg eder, indtil Himmelen og Jorden forgaar, skal end ikke det mindste Bogstav eller en Tøddel forgaa af Loven, indtil det er sket alt sammen.18For sannelig sier jeg eder: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen. 18Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.
19Derfor, den, som bryder et at de mindste af disse Bud og lærer Menneskene saaledes, han skal kaldes den mindste i Himmeriges Rige; men den, som gør dem og lærer dem, han skal kaldes stor i Himmeriges Rige.19Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. 19Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket.
20Thi jeg siger eder: Uden eders Retfærdighed overgaar de skriftkloges og Farisæernes, komme I ingenlunde ind i Himmeriges Rige.20For jeg sier eder: Dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike. 20Ty jag säger eder, att om eder rättfärdighet icke övergår de skriftlärdes och fariséernas, så skolen I icke komma in i himmelriket.
DANNORSVE
21I have hørt, at der er sagt til de gamle: Du maa ikke slaa ihjel, men den, som slaar ihjel, skal være skyldig for Dommen.21I har hørt at det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel, skal være skyldig for dommen. 21I haven hört att det är sagt till de gamle: 'Du skall icke dräpa; och den som dräper, han är hemfallen åt Domstolens dom.'
22Men jeg siger eder, at hver den, som bliver vred paa sin Broder uden Aarsag, skal være skyldig for Dommen; og den, som siger til sin Broder: Raka! skal være skyldig for Raadet; og den, som siger: Du Daare! skal være skyldig til Helvedes Ild.22Men jeg sier eder at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen; men den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for rådet; men den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvedes ild. 22Men jag säger eder: Var och en som vredgas på sin broder, han är hemfallen åt Domstolens dom; men den som säger till sin broder: 'Du odåga', han är hemfallen åt Stora rådets dom; och den som säger: 'Du dåre', han är hemfallen åt det brinnande Gehenna.
23Derfor, naar du ofrer din Gave paa Alteret og der kommer i Hu, at din Broder har noget imod dig,23Derfor, når du bærer ditt offer frem til alteret, og der kommer i hu at din bror har noget imot dig, 23Därför, om du kommer med din gåva till altaret, och där drager dig till minnes att din broder har något emot dig,
24saa lad din Gave blive der foran Alteret, og gaa hen, forlig dig først med din Broder, og kom da og offer din Gave!24så la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik dig med din bror, og kom så og bær ditt offer frem! 24så lägg ned din gåva där framför altaret, och gå först bort och förlik dig med din broder, och kom sedan och bär fram din gåva.
DANNORSVE
25Vær velvillig mod din Modpart uden Tøven, medens du er med ham paa Vejen, for at Modparten ikke skal overgive dig til Dommeren, og Dommeren til Tjeneren, og du skal kastes i Fængsel.25Skynd dig å være føielig mot din motstander så lenge du er med ham på veien, forat ikke motstanderen skal overgi dig til dommeren, og dommeren overgi dig til tjeneren, og du bli kastet i fengsel. 25Var villig till snar förlikning med din motpart, medan du ännu är med honom på vägen, så att din motpart icke drager dig inför domaren, och domaren överlämnar dig åt rättstjänaren, och du bliver kastad i fängelse.
26Sandelig, siger jeg dig, du skal ingenlunde komme ud derfra, førend du faar betalt den sidste Hvid.26Sannelig sier jeg dig: Du skal ingenlunde komme ut derfra før du har betalt den siste øre. 26Sannerligen säger jag dig: Du skall icke slippa ut därifrån, förrän du har betalt den yttersta skärven.
DANNORSVE
27I have hørt, at der er sagt: Du maa ikke bedrive Hor.27I har hørt at det er sagt: Du skal ikke drive hor. 27I haven hört att det är sagt: 'Du skall icke begå äktenskapsbrott.'
28Men jeg siger eder, at hver den, som ser paa en Kvinde for at begære hende, har allerede bedrevet Hor med hende i sit Hjerte.28Men jeg sier eder at hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har alt drevet hor med henne i sitt hjerte. 28Men jag säger eder: Var och en som med begärelse ser på en annans hustru, han har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.
29Men dersom dit højre Øje forarger dig, saa riv det ud, og kast det fra dig; thi det er bedre for dig, at eet af dine Lemmer fordærves, end at hele dit Legeme bliver kastet i Helvede.29Om ditt høire øie frister dig, da riv det ut og kast det fra dig! for det er bedre for dig at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme blir kastet i helvede. 29Om nu ditt högra öga är dig till förförelse, så riv ut det och kasta det ifrån dig; ty det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas, än att hela din kropp kastas i Gehenna.
30Og om din højre Haand forarger dig, saa hug den af og kast den fra dig; thi det er bedre for dig, at eet af dine Lemmer fordærves, end at hele dit Legeme kommer i Helvede.30Og dersom din høire hånd frister dig, da hugg den av og kast den fra dig! for det er bedre for dig at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme kommer i helvede. 30Och om din högra hand är dig till förförelse, så hugg av den och kasta den ifrån dig; ty det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas, än att hela din kropp kommer till Gehenna.
DANNORSVE
31Og der er sagt: Den, som skiller sig fra sin Hustru, skal give hende et Skilsmissebrev.31Det er sagt: Den som skiller sig fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. 31Det är ock sagt: 'Den som vill skilja sig från sin hustru han skall giva henne skiljebrev.'
32Men jeg siger eder, at enhver, som skiller sig fra sin Hustru, uden for Hors Skyld, gør, at hun bedriver Hor, og den, som tager en fraskilt Kvinde til Ægte, bedriver Hor.32Men jeg sier eder at hver den som skiller sig fra sin hustru uten for hors skyld, han volder at hun driver hor, og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, han driver hor. 32Men jag säger eder: Var och en som skiljer sig från sin hustru för någon annan saks skull än för otukt, han bliver orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som tager en frånskild kvinna till hustru, han begår äktenskapsbrott.
DANNORSVE
33I have fremdeles hørt, at der er sagt til de gamle: Du maa ikke gøre nogen falsk Ed, men du skal holde Herren dine Eder.33Atter har I hørt at det er sagt til de gamle: Du skal ikke sverge falsk ed, men du skal holde dine eder for Herren. 33Ytterligare haven I hört att det är sagt till de gamle: 'Du skall icke svärja falskt' och 'Du skall hålla din ed inför Herren.'
34Men jeg siger eder, at I maa aldeles ikke sværge, hverken ved Himmelen, thi den er Guds Trone,34Men jeg sier eder at I aldeles ikke skal sverge, hverken ved himmelen, for den er Guds trone, 34Men jag säger eder att I alls icke skolen svärja, varken vid himmelen, ty den är 'Guds tron',
35ej heller ved Jorden, thi den er hans Fodskammel, ej heller ved Jerusalem, thi det er den store Konges Stad.35eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges stad. 35ej heller vid jorden, ty den är 'hans fotapall', ej heller vid Jerusalem, ty det är 'den store Konungens stad';
36Du maa heller ikke sværge ved dit Hoved, thi du kan ikke gøre et eneste Haar hvidt eller sort.36Heller ikke skal du sverge ved ditt hode; for du kan ikke gjøre ett hår hvitt eller sort. 36ej heller må du svärja vid ditt huvud, ty du kan icke göra ett enda hår vare sig vitt eller svart;
37Men eders Tale skal være ja, ja, nej, nej; hvad der er ud over dette, er af det onde.37Men eders tale skal være ja, ja, nei, nei; det som er mere enn dette, er av det onde. 37utan sådant skall edert tal vara, att ja är ja, och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo.
DANNORSVE
38I have hørt, at der er sagt: Øje for Øje, og Tand for Tand.38I har hørt at det er sagt: Øie for øie, og tann for tann! 38I haven hört att det är sagt: 'Öga för öga och tand för tand.'
39Men jeg siger eder, at I maa ikke sætte eder imod det onde; men dersom nogen giver dig et Slag paa din højre Kind, da vend ham ogsaa den anden til!39Men jeg sier eder at I ikke skal sette eder imot den som er ond mot eder; men om nogen slår dig på ditt høire kinn, da vend også det andre til ham, 39Men jag säger eder att I icke skolen stå emot en oförrätt; utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd ock den andra till åt honom;
40Og dersom nogen vil gaa i Rette med dig og tage din Kjortel, lad ham da ogsaa faa Kappen!40og om nogen vil føre sak mot dig og ta din kjortel, da la ham også få kappen, 40och om någon vill gå till rätta med dig för att beröva dig din livklädnad, så låt honom få manteln med;
41Og dersom nogen tvinger dig til at gaa een Mil, da gaa to med ham!41og om nogen tvinger dig til å gå en mil, da gå to med ham. 41och om någon tvingar dig att till hans tjänst gå med en mil, så gå två med honom.
DANNORSVE
42Giv den, som beder dig, og vend dig ikke fra den, som vil laane af dig.42Gi den som ber dig, og vend dig ikke bort fra den som vil låne av dig. 42Giv åt den som beder dig, och vänd dig icke bort ifrån den som vill låna av dig.
43I have hørt, at der er sagt: Du skal elske din Næste og hade din Fjende.43I har hørt at det er sagt: Du skal elske din næste og hate din fiende. 43I haven hört att det är sagt: 'Du skall älska din nästa och hata din ovän.'
44Men jeg siger eder: Elsker eders Fjender, velsigner dem, som forbande eder, gører dem godt, som hade eder, og beder for dem, som krænke eder og forfølge eder,44Men jeg sier eder: Elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, og bed for dem som forfølger eder, 44Men jag säger eder: Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder,
45for at I maa vorde eders Faders Børn, han, som er i Himlene; thi han lader sin Sol opgaa over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.45forat I kan bli eders himmelske Faders barn; for han lar sin sol gå op over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 45och varen så eder himmelske Faders barn; han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga.
46Thi dersom I elske dem, som elske eder, hvad Løn have I da? Gøre ikke ogsaa Tolderne det samme?46For om I elsker dem som elsker eder, hvad lønn har I da? Gjør ikke også tolderne det samme? 46Ty om I älsken dem som älska eder, vad lön kunnen I få därför? Göra icke publikanerna detsamma?
DANNORSVE
47Og dersom I hilse eders Brødre alene, hvad stort gøre I da? Gøre ikke ogsaa Hedningerne det samme?47Og om I hilser bare på eders brødre, hvad stort gjør I da? Gjør ikke også hedningene det samme? 47Och om I visen vänlighet mot edra bröder allenast, vad synnerligt gören I därmed? Göra icke hedningarna detsamma?
48Værer da I fuldkomne, ligesom eders himmelske Fader er fuldkommen.48Derfor skal I være fullkomne, likesom eders himmelske Fader er fullkommen. 48Varen alltså I fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig.»
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Matthew 4
Top of Page
Top of Page