Matteus 5
Norsk (1930)
1Og da han så folket, gikk han op fjellet, og da han hadde satt sig, kom hans disipler til ham. 2Og han oplot sin munn, lærte dem og sa:

3Salige er de fattige i ånden; for himlenes rike er deres.

4Salige er de som sørger; for de skal trøstes.

5Salige er de saktmodige; for de skal arve jorden.

6Salige er de som hungrer og tørster efter rettferdighet; for de skal mettes.

7Salige er de barmhjertige; for de skal finne barmhjertighet.

8Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud.

9Salige er de fredsommelige; for de skal kalles Guds barn.

10Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres.

11Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld. 12Gled og fryd eder! for eders lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før eder.

13I er jordens salt; men når saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke lenger til noget, uten til å kastes ut og tredes ned av menneskene.

14I er verdens lys; en by som ligger på et fjell, kan ikke skjules; 15en tender heller ikke et lys og setter det under en skjeppe, men i staken; så skinner det for alle i huset. 16La således eders lys skinne for menneskene, forat de kan se eders gode gjerninger og prise eders Fader i himmelen!

17I må ikke tro at jeg er kommet for å opheve loven eller profetene; jeg er ikke kommet for å opheve, men for å opfylle. 18For sannelig sier jeg eder: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen. 19Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

20For jeg sier eder: Dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike.

21I har hørt at det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel, skal være skyldig for dommen. 22Men jeg sier eder at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen; men den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for rådet; men den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvedes ild. 23Derfor, når du bærer ditt offer frem til alteret, og der kommer i hu at din bror har noget imot dig, 24så la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik dig med din bror, og kom så og bær ditt offer frem! 25Skynd dig å være føielig mot din motstander så lenge du er med ham på veien, forat ikke motstanderen skal overgi dig til dommeren, og dommeren overgi dig til tjeneren, og du bli kastet i fengsel. 26Sannelig sier jeg dig: Du skal ingenlunde komme ut derfra før du har betalt den siste øre.

27I har hørt at det er sagt: Du skal ikke drive hor. 28Men jeg sier eder at hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har alt drevet hor med henne i sitt hjerte. 29Om ditt høire øie frister dig, da riv det ut og kast det fra dig! for det er bedre for dig at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme blir kastet i helvede. 30Og dersom din høire hånd frister dig, da hugg den av og kast den fra dig! for det er bedre for dig at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme kommer i helvede.

31Det er sagt: Den som skiller sig fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. 32Men jeg sier eder at hver den som skiller sig fra sin hustru uten for hors skyld, han volder at hun driver hor, og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, han driver hor.

33Atter har I hørt at det er sagt til de gamle: Du skal ikke sverge falsk ed, men du skal holde dine eder for Herren. 34Men jeg sier eder at I aldeles ikke skal sverge, hverken ved himmelen, for den er Guds trone, 35eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges stad. 36Heller ikke skal du sverge ved ditt hode; for du kan ikke gjøre ett hår hvitt eller sort. 37Men eders tale skal være ja, ja, nei, nei; det som er mere enn dette, er av det onde.

38I har hørt at det er sagt: Øie for øie, og tann for tann! 39Men jeg sier eder at I ikke skal sette eder imot den som er ond mot eder; men om nogen slår dig på ditt høire kinn, da vend også det andre til ham, 40og om nogen vil føre sak mot dig og ta din kjortel, da la ham også få kappen, 41og om nogen tvinger dig til å gå en mil, da gå to med ham. 42Gi den som ber dig, og vend dig ikke bort fra den som vil låne av dig.

43I har hørt at det er sagt: Du skal elske din næste og hate din fiende. 44Men jeg sier eder: Elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, og bed for dem som forfølger eder, 45forat I kan bli eders himmelske Faders barn; for han lar sin sol gå op over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46For om I elsker dem som elsker eder, hvad lønn har I da? Gjør ikke også tolderne det samme? 47Og om I hilser bare på eders brødre, hvad stort gjør I da? Gjør ikke også hedningene det samme? 48Derfor skal I være fullkomne, likesom eders himmelske Fader er fullkommen.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Matthew 4
Top of Page
Top of Page