Matthæus 21
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Og da de nærmede sig Jerusalem og kom til Bethfage ved Oliebjerget, da udsendte Jesus to Disciple og sagde til dem:1Og da de kom nær til Jerusalem og var kommet til Betfage ved Oljeberget, da sendte Jesus to disipler avsted og sa til dem: 1När de nu nalkades Jerusalem och kommo till Betfage vid Oljeberget, då sände Jesus åstad två lärjungar
2»Gaar hen i den Landsby, som ligger lige for eder; og straks skulle I finde en Aseninde bunden og et Føl hos hende; løser dem og fører dem til mig!2Gå inn i den by som ligger rett for eder, og straks skal I finne en aseninne bundet og en fole hos den; løs dem, og før dem til mig! 2och sade till dem: »Gån in i byn som ligger mitt framför eder, så skolen I strax finna en åsninna stå där bunden och en fåle bredvid henne; lösen dem och fören dem till mig.
3Og dersom nogen siger noget til eder, da siger, at Herren har Brug for dem, saa skal han straks sende dem.«3Og dersom nogen sier noget til eder, da skal I si: Herren har bruk for dem; så skal han straks sende dem. 3Och om någon säger något till eder, så skolen I svara: 'Herren behöver dem'; då skall han strax släppa dem.»
4Men dette er sket, for at det skulde opfyldes, der er talt ved Profeten, som siger:4Men dette skjedde forat det skulde opfylles som er talt ved profeten, som sier: 4Detta har skett, för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten som sade:
DANNORSVE
5»Siger til Zions Datter: Se, din Konge kommer til dig, sagtmodig og ridende paa et Asen og paa et Trældyrs Føl.«5Si til Sions datter: Se, din konge kommer til dig, saktmodig og ridende på et asen, på trældyrets fole. 5»Sägen till dottern Sion: 'Se, din konung kommer till dig, saktmodig, ridande på en åsna, på en arbetsåsninnas fåle.'»
6Men Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus befalede dem;6Disiplene gikk da avsted og gjorde som Jesus bød dem; 6Och lärjungarna gingo åstad och gjorde såsom Jesus hade befallt dem
7og de hentede Aseninden og Føllet og lagde deres Klæder paa dem, og han satte sig derpaa.7de hentet aseninnen og folen, og la sine klær på dem; og han satte sig oppå. 7och ledde till honom åsninnan och fålen; och de lade sina mantlar på denne, och han satte sig därovanpå.
8Men de fleste af Folkeskaren bredte deres Klæder paa Vejen, andre huggede Grene af Træerne og strøede dem paa Vejen.8Og størstedelen av folket bredte sine klær på veien, andre hugg grener av trærne og strødde dem på veien, 8Och folkskaran, som var mycket stor, bredde ut sina mantlar på vägen; men somliga skuro kvistar av träden och strödde på vägen.
9Men Skarerne, som gik foran ham og fulgte efter, raabte og sagde: »Hosanna Davids Søn! velsignet være den, som kommer, i Herrens Navn! Hosanna i det højeste!«9og folket som gikk foran og fulgte efter, ropte: Hosianna Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høieste! 9Och folket, både de som gingo före honom och de som följde efter, ropade och sade: »Hosianna Davids son! Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn. Hosianna i höjden!»
DANNORSVE
10Og da han drog ind i Jerusalem, kom hele Staden i Bevægelse og sagde: »Hvem er denne?«10Og da han drog inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse og sa: Hvem er dette? 10När han så drog in i Jerusalem, kom hela staden i rörelse, och man frågade: »Vem är denne?»
11Men Skarerne sagde: »Det er Profeten Jesus fra Nazareth i Galilæa.«11Men folket sa: Dette er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea. 11Och folket sade: »Det är Jesus, profeten, från Nasaret i Galileen.»
DANNORSVE
12Og Jesus gik ind i Guds Helligdom og uddrev alle dem, som solgte og købte i Helligdommen, og han væltede Vekselerernes Borde og Duekræmmernes Stole.12Og Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte i templet, og pengevekslernes bord og duekremmernes stoler veltet han, 12Och Jesus gick in i helgedomen. Och han drev ut alla dem som sålde och köpte i helgedomen, och han stötte omkull växlarnas bord och duvomånglarnas säten.
13Og han siger til dem: »Der er skrevet: Mit Hus skal kaldes et Bedehus; men I gøre det til en Røverkule.«13og han sa til dem: Det er skrevet: Mitt hus skal kalles et bedehus. Men I gjør det til en røverhule. 13Och han sade till dem: »Det är skrivet: 'Mitt hus skall kallas ett bönehus.' Men I gören det till en rövarkula.»
14Og der kom blinde og lamme til ham i Helligdommen, og han helbredte dem.14Og det kom blinde og halte til ham i templet, og han helbredet dem. 14Och blinda och halta kommo fram till honom i helgedomen, och han botade dem.
15Men da Ypperstepræsterne og de skriftkloge saa de Undergerninger, som han gjorde, og Børnene, som raabte i Helligdommen og sagde: »Hosanna Davids Søn!« bleve de vrede og sagde til ham:15Men da yppersteprestene og de skriftlærde så de undergjerninger han gjorde, og barna som ropte i templet: Hosianna Davids sønn! da blev de vrede og sa til ham: 15Men när översteprästerna och de skriftlärde sågo de under som han gjorde, och sågo barnen som ropade i helgedomen och sade: »Hosianna Davids son!», då förtröt detta dem;
DANNORSVE
16»Hører du, hvad disse sige?« Men Jesus siger til dem: »Ja! have I aldrig læst: Af umyndiges og diendes Mund har du beredt dig Lovsang?«16Hører du hvad disse sier? Men Jesus sa til dem: Ja! Har I aldri lest: Av umyndiges og diendes munn har du beredt dig lovprisning? 16och de sade till honom: »Hör du vad dessa säga?» Då svarade Jesus dem: »Ja; haven I aldrig läst: 'Av barns och spenabarns mun har du berett dig lov'?»
17Og han forlod dem og gik uden for Staden til Bethania og overnattede der.17Og han forlot dem og gikk utenfor byen til Betania, og var der natten over. 17Därefter lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania och stannade där över natten.
DANNORSVE
18Men da han om Morgenen igen gik ind til Staden, blev hen hungrig.18Om morgenen, da han gikk til byen igjen, blev han hungrig, 18När han sedan på morgonen gick in till staden igen, blev han hungrig.
19Og han saa et Figentræ ved Vejen og gik hen til det, og han fandt intet derpaa uden Blade alene. Og han siger til det: »Aldrig i Evighed skal der vokse Frugt mere paa dig!« Og Figentræet visnede straks.19og da han så et fikentre ved veien, gikk han bort til det, men fant ikke noget på det uten bare blad. Da sa han til det: Aldri i evighet skal det mere vokse frukt på dig. Og straks visnet fikentreet. 19Och då han fick se ett fikonträd vid vägen, gick han fram till det, men fann intet därpå, utom allenast löv. Då sade han till det: »Aldrig någonsin mer skall frukt växa på dig.» Och strax förtorkades fikonträdet.
20Og da Disciplene saa det, forundrede de sig og sagde: »Hvorledes kunde Figentræet straks visne?«20Og da disiplene så det, undret de sig og sa: Hvorledes gikk det til at fikentreet straks visnet? 20När lärjungarna sågo detta, förundrade de sig och sade: »Huru kunde fikonträdet så i hast förtorkas?»
21Men Jesus svarede og sagde til dem: »Sandelig, siger jeg eder, dersom I have Tro og ikke tvivle, da skulle I ikke alene kunne gøre det med Figentræet, men dersom I endog sige til dette Bjerg: Løft dig op og kast dig i Havet, da skal det ske.21Men Jesus svarte og sa til dem: Sannelig sier jeg eder: Dersom I har tro og ikke tviler, da skal I ikke alene kunne gjøre dette med fikentreet, men endog om I sier til dette fjell: Løft dig op og kast dig i havet, så skal det skje; 21Då svarade Jesus och sade till dem: »Sannerligen säger jag eder: Om I haven tro och icke tvivlen, så skolen I icke allenast kunna göra sådant som skedde med fikonträdet, utan I skolen till och med kunna säga till detta berg: 'Häv dig upp och kasta dig i havet', och det skall ske.
22Og alt, hvad I begære i Bønnen troende, det skulle I faa.«22og alt det I beder om med tro i eders bønn, det skal I få. 22Och allt vad I med tro bedjen om i eder bön, det skolen I få.»
DANNORSVE
23Og da han kom ind i Helligdommen, kom Ypperstepræsterne og Folkets Ældste hen til ham, medens han lærte, og de sagde: »Af hvad Magt gør du disse Ting, og hvem har givet dig denne Magt?«23Og da han var kommet inn i templet og lærte der, gikk yppersteprestene og folkets eldste til ham og sa: Med hvad myndighet gjør du dette, og hvem har gitt dig denne myndighet? 23När han därefter hade kommit in i helgedomen, trädde översteprästerna och folkets äldste fram till honom, där han undervisade; och de sade: »Med vad myndighet gör du detta? Och vem har givit dig sådan myndighet?»
24Men Jesus svarede og sagde til dem: »Ogsaa jeg vil spørge eder om een Ting, og dersom I sige mig det, vil ogsaa jeg sige eder, af hvad Magt jeg gør disse Ting.24Jesus svarte og sa til dem: Også jeg vil spørre eder om en ting; sier I mig det, da skal også jeg si eder med hvad myndighet jeg gjør dette. 24Jesus svarade och sade till dem: »Också jag vill ställa en fråga till eder; om I svaren mig på den, så skall ock jag säga eder med vad myndighet jag gör detta».
25Johannes's Daab, hvorfra var den? Fra Himmelen eller fra Mennesker?« Men de tænkte ved sig selv og sagde: »Sige vi: Fra Himmelen, da vil han sige til os: Hvorfor troede I ham da ikke?25Johannes' dåp, hvorfra var den? fra himmelen eller fra mennesker? Da tenkte de ved sig selv og sa: Sier vi: Fra himmelen, da sier han til oss: Hvorfor trodde I ham da ikke? 25Johannes' döpelse, varifrån var den: från himmelen eller från människor?» Då överlade de med varandra och sade: »Om vi svara: 'Från himmelen', så frågar han oss: 'Varför trodden I honom då icke?'
26Men sige vi: Fra Mennesker, frygte vi for Mængden; thi de holde alle Johannes for en Profet.«26Men sier vi: Fra mennesker, da frykter vi for folket; for alle holder Johannes for en profet. 26Men om vi svara: 'Från människor', då måste vi frukta för folket, ty alla hålla de Johannes för en profet.»
27Og de svarede Jesus og sagde: »Det vide vi ikke.« Da sagde ogsaa han til dem: »Saa siger ikke heller jeg eder, af hvad Magt jeg gør disse Ting.27De svarte da Jesus og sa: Vi vet det ikke. Da sa også han til dem: Så sier heller ikke jeg eder med hvad myndighet jeg gjør dette. 27De svarade alltså Jesus och sade: »Vi veta det icke.» Då sade ock han till dem: »Så säger icke heller jag eder med vad myndighet jag gör detta.
DANNORSVE
28Men hvad tykkes eder? En Mand havde to Børn; og han gik til den første og sagde: Barn! gaa hen, arbejd i Dag i min Vingaard!28Men hvad tykkes eder? En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa: Sønn, gå idag og arbeid i min vingård! 28Men vad synes eder? En man hade två söner. Och han kom till den förste och sade: 'Min son, gå i dag och arbeta i vingården.'
29Men han svarede og sagde: Nej, jeg vil ikke; men bagefter fortrød han det og gik derhen.29Men han svarte: Jeg vil ikke. Men siden angret han det og gikk. 29Han svarade och sade: 'Jag vill icke'; men efteråt ångrade han sig och gick.
30Og han gik til den anden og sagde ligesaa. Men han svarede og sagde: Ja, Herre! og gik ikke derhen.30Og han gikk til den andre og sa det samme til ham. Han svarte: Ja, herre! men gikk ikke. 30Och han kom till den andre och sade sammalunda. Då svarade denne och sade: 'Ja, herre'; men han gick icke,
31Hvem af de to gjorde Faderens Villie?« De sige: »Den første.« Jesus siger til dem: »Sandelig, siger jeg eder, at Toldere og Skøger gaa forud for eder ind i Guds Rige.31Hvem av de to gjorde nu farens vilje? De sier: Den første. Jesus sier til dem: Sannelig sier jeg eder at toldere og skjøger kommer før inn i Guds rike enn I. 31Vilken av de två gjorde vad fadern ville?» De svarade: »Den förste.» Jesus sade till dem: »Ja, sannerligen säger jag eder: Publikaner och skökor skola förr gå in i Guds rike än I.
32Thi Johannes kom til eder paa Retfærdigheds Vej, og I troede ham ikke, men Toldere og Skøger troede ham; men endskønt I saa det, fortrøde I det alligevel ikke bagefter, saa I troede ham.32For Johannes kom til eder på rettferdighets vei, og I trodde ham ikke, men tolderne og skjøgene trodde ham; men I, enda I så det, angret I det ikke siden, så I trodde ham. 32Ty Johannes kom och lärde eder rättfärdighetens väg, och I trodden honom icke, men publikaner och skökor trodde honom. Och fastän I sågen detta, ångraden I eder icke heller efteråt, så att I trodden honom.
DANNORSVE
33Hører en anden Lignelse: Der var en Husbond, som plantede en Vingaard og satte et Gærde omkring den og gravede en Perse i den og byggede et Taarn; og han lejede den ud til Vingaardsmænd og drog udenlands.33Hør en annen lignelse: Det var en husbond som plantet en vingård, og han satte et gjerde omkring den og gravde en vinperse i den og bygget et tårn, og så leide han den ut til vingårdsmenn og drog utenlands. 33Hören nu en annan liknelse: En husbonde planterade en vingård, och han satte stängsel omkring den och högg ut ett presskar därinne och byggde ett vakttorn; därefter lejde han ut den åt vingårdsmän och for utrikes.
34Men da Frugttiden nærmede sig, sendte han sine Tjenere til Vingaardsmændene for at faa dens Frugter.34Da det nu led mot frukttiden, sendte han sine tjenere til vingårdsmennene for å ta imot den frukt som han skulde ha; 34När sedan frukttiden nalkades, sände han sina tjänare till vingårdsmännen för att uppbära frukten åt honom.
35Og Vingaardsmændene grebe hans Tjenere, og en sloge de, en dræbte de, og en stenede de.35og vingårdsmennene tok hans tjenere: en slo de, en drepte de, en stenet de. 35Men vingårdsmännen togo fatt på hans tjänare, och en misshandlade de, en annan dräpte de, en tredje stenade de.
36Atter sendte han andre Tjenere hen, flere end de første; og de gjorde ligesaa med dem.36Atter sendte han andre tjenere, flere enn de første, og de gjorde likeså med dem. 36Åter sände han åstad andra tjänare, flera än de förra, men de gjorde med dem sammalunda.
DANNORSVE
37Men til sidst sendte han sin Søn til dem og sagde: De ville undse sig for min Søn.37Men til sist sendte han sin sønn til dem og sa: De vil undse sig for min sønn. 37Slutligen sände han till dem sin son, ty han tänkte: 'De skola väl hava försyn för min son.'
38Men da Vingaardsmændene saa Sønnen, sagde de til hverandre: Det er Arvingen; kommer lader os slaa ham ihjel og faa hans Arv!38Men da vingårdsmennene så sønnen, sa de sig imellem: Dette er arvingen; kom, la oss slå ham ihjel, så vi kan få hans arv! 38Men när vingårdsmännen fingo se hans son, sade de till varandra: 'Denne är arvingen; kom, låt oss dräpa honom, så få vi hans arv.'
39Og de grebe ham og kastede ham ud af Vingaarden og sloge ham ihjel.39Og de tok ham og kastet ham ut av vingården og slo ham ihjel. 39Och de togo fatt på honom och förde honom ut ur vingården och dräpte honom.
40Naar da Vingaardens Herre kommer, hvad vil han saa gøre med disse Vingaardsmænd?«40Når nu vingårdens herre kommer, hvad skal han da gjøre med disse vingårdsmenn? 40När nu vingårdens herre kommer, vad skall han då göra med de vingårdsmännen?»
41De sige til ham: »Ilde vil han ødelægge de onde og leje sin Vingaard ud til andre Vingaardsmænd, som ville give ham Frugterne i deres Tid.«41De sier til ham: Ille skal han ødelegge disse illgjerningsmenn, og vingården skal han leie ut til andre vingårdsmenn, som gir ham frukten i rette tid. 41De svarade honom: »Eftersom de hava illa gjort, skall han illa förgöra dem, och vingården skall han lämna åt andra vingårdsmän, som giva honom frukten, när tiden därtill är inne.»
DANNORSVE
42Jesus siger til dem: »Have I aldrig læst i Skrifterne: Den Sten, som Bygningsmændene forkastede, den er bleven til en Hovedhjørnesten; fra Herren er dette kommet, og det er underligt for vore Øjne.42Jesus sier til dem: Har I aldri lest i skriftene: Den sten som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnesten; av Herren er dette gjort, og det er underfullt i våre øine? 42Jesus sade till dem: »Ja, haven I aldrig läst i skrifterna: 'Den sten som byggningsmännen förkastade. den har blivit en hörnsten; av Herren har den blivit detta, och underbar är den i våra ögon'?
43Derfor siger jeg eder, at Guds Rige skal tages fra eder og gives til et Folk, som bærer dets Frugter.43Derfor sier jeg eder: Guds rike skal tas fra eder og gis til et folk som bærer dets frukter. 43Därför säger jag eder att Guds rike skall tagas ifrån eder, och givas åt ett folk som bär dess frukt.»
44Og den, som falder paa denne Sten, skal slaa sig sønder; men hvem den falder paa, ham skal den knuse.«44Og den som faller på denne sten, han skal knuses, men den som den faller på, ham skal den smuldre til støv. 44 
45Og da Ypperstepræsterne og Farisæerne hørte hans Lignelser, forstode de, at han talte om dem.45Og da yppersteprestene og fariseerne hørte hans lignelser, skjønte de at han talte om dem. 45Då nu översteprästerna och fariséerna hörde hans liknelser, förstodo de att det var om dem som han talade.
46Og de søgte at gribe ham, men frygtede for Skarerne; thi de holdt ham for en Profet.46Og de søkte å gripe ham, men fryktet for folket; for det holdt ham for en profet. 46Och de hade gärna velat gripa honom, men de fruktade för folket, eftersom man höll honom för en profet.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Matthew 20
Top of Page
Top of Page