Johannes 1
Norsk (1930)
1I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2Han var i begynnelsen hos Gud. 3Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til. 4I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.

6Det fremstod en mann, utsendt fra Gud; hans navn var Johannes; 7han kom til vidnesbyrd, for å vidne om lyset, forat alle skulde komme til troen ved ham. 8Han var ikke lyset, men han skulde vidne om lyset.

9Det sanne lys, som oplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. 10Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. 11Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 12Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; 13og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

14Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet. 15Johannes vidner om ham og roper: Det var denne om hvem jeg sa: Han som kommer efter mig, er kommet foran mig, fordi han var før mig. 16For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde; 17for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 18Ingen har nogensinne sett Gud; den enbårne Sønn, som er i Faderens skjød, han har forklaret ham.

19Og dette er Johannes' vidnesbyrd, da jødene sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham: Hvem er du? 20Da bekjente han og nektet ikke; han bekjente: Jeg er ikke Messias. 21Og de spurte ham: Hvad da? Er du Elias? Han sa: Det er jeg ikke. Er du profeten? Og han svarte: Nei. 22De sa da til ham: Hvem er du? så vi kan gi dem svar som har sendt oss; hvad sier du om dig selv? 23Han sa: Jeg er en røst av en som roper i ørkenen: Gjør Herrens vei jevn, som profeten Esaias har sagt.

24Og de som var utsendt, var fariseere, 25og de spurte ham: Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias, og heller ikke Elias, og heller ikke profeten? 26Johannes svarte dem: Jeg døper med vann; midt iblandt eder står den I ikke kjenner, 27han som kommer efter mig, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å løse. 28Dette skjedde i Betania på hin side Jordan, hvor Johannes døpte.

29Dagen efter ser han Jesus komme til sig og sier: Se der Guds lam, som bærer verdens synd! 30Det er ham om hvem jeg sa: Efter mig kommer en mann som er kommet foran mig, fordi han var før mig. 31Og jeg kjente ham ikke; men forat han skulde åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann. 32Og Johannes vidnet og sa: Jeg har sett Ånden komme ned som en due fra himmelen, og han blev over ham. 33Og jeg kjente ham ikke; men han som sendte mig for å døpe med vann, han sa til mig: Den du ser Ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den Hellige Ånd; 34og jeg har sett det, og jeg har vidnet at han er Guds Sønn.

35Dagen efter stod atter Johannes og to av hans disipler der, 36og han så Jesus som kom gående, og sa: Se der Guds lam! 37Og de to disipler hørte hans ord, og de fulgte efter Jesus. 38Da vendte Jesus sig om, og da han så de fulgte efter ham, sa han til dem: 39Hvad søker I? De sa til ham: Rabbi! det er utlagt: mester! hvor har du ditt herberge? Han sa til dem: Kom og se! Da kom de og så hvor han hadde sitt herberge, og de blev hos ham den dag; det var omkring den tiende time. 40En av de to som hørte hint ord av Johannes og fulgte efter ham, var Andreas, Simon Peters bror; 41han finner først sin bror Simon, og sier til ham: Vi har funnet Messias, det er utlagt: Kristus. 42Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa: Du er Simon, Johannes' sønn; du skal hete Kefas, det er utlagt: Peter.

43Dagen efter vilde han dra derfra til Galilea, og han traff Filip. Og Jesus sa til ham: Følg mig! 44Men Filip var fra Betsaida, Andreas' og Peters by. 45Filip traff Natanael, og sa til ham: Ham som Moses har skrevet om i loven, og likeså profetene, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn, fra Nasaret! 46Og Natanael sa til ham: Kan det komme noget godt fra Nasaret? Filip sa til ham: Kom og se! 47Jesus så Natanael komme bortimot sig, og sa om ham: Se, det er en ekte israelitt, som det ikke er svik i. 48Natanael sa til ham: Hvor kjenner du mig fra? Jesus svarte og sa til ham: Før Filip kalte på dig, mens du var under fikentreet, så jeg dig. 49Natanael svarte ham: Rabbi! du er Guds Sønn, du er Israels konge! 50Jesus svarte og sa til ham: Fordi jeg sa dig at jeg så dig under fikentreet, derfor tror du? Du skal få se det som er større enn dette. 51Og han sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg eder: I skal se himmelen åpnet og Guds engler stige op og stige ned over Menneskesønnen.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Luke 24
Top of Page
Top of Page