Johannes 8
Norsk (1930)
1Men Jesus gikk til Oljeberget. 2Og tidlig om morgenen kom han atter til templet, og alt folket kom til ham, og han satte sig og lærte dem. 3Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne frem for ham 4og sa til ham: Mester! denne kvinne er grepet på fersk gjerning i hor. 5I loven har Moses foreskrevet oss at slike kvinner skal stenes; hvad sier nu du? 6Dette sa de for å friste ham, så de kunde få klagemål imot ham. Men Jesus bukket sig ned og skrev med fingeren på jorden. 7Og da de blev ved å spørre, rettet han sig op og sa: Den av eder som er uten synd, han kaste den første sten på henne! 8Og han bukket sig atter ned og skrev på jorden. 9Men da de hørte det, gikk de ut, den ene efter den annen, de eldste først; og Jesus blev alene tilbake med kvinnen som stod der. 10Da rettet Jesus sig op og sa til henne: Kvinne! hvor er de? Har ingen fordømt dig? 11Hun sa: Nei, Herre! ingen. Da sa Jesus: Heller ikke jeg fordømmer dig; gå bort, og synd ikke mere!

12Atter talte da Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys; den som følger mig, skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys. 13Fariseerne sa da til ham: Du vidner om dig selv; ditt vidnesbyrd er ikke sant. 14Jesus svarte og sa til dem: Om jeg også vidner om mig selv, er mitt vidnesbyrd sant; for jeg vet hvorfra jeg er kommet, og hvor jeg går hen; men I vet ikke hvorfra jeg kommer, eller hvor jeg går hen. 15I dømmer efter kjødet; jeg dømmer ingen. 16Men om jeg også dømmer, da er min dom rett; for jeg er ikke alene, men jeg og Faderen, som har sendt mig; 17men også i eders lov står det skrevet at to menneskers vidnesbyrd er sant. 18Jeg er den som vidner om mig, og Faderen, som har utsendt mig, vidner om mig. 19De sa da til ham: Hvor er din Fader? Jesus svarte: I kjenner hverken mig eller min Fader; kjente I mig, da kjente I også min Fader. 20Disse ord talte han ved tempelkisten, mens han lærte i templet, og ingen grep ham; for hans time var ennu ikke kommet.

21Han sa da atter til dem: Jeg går bort, og I skal lete efter mig, og I skal dø i eders synd; dit jeg går, kan I ikke komme. 22Jødene sa da: Han vil vel ikke drepe sig selv, siden han sier: Dit jeg går, kan I ikke komme? 23Og han sa til dem: I er nedenfra, jeg er ovenfra; I er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. 24Derfor sa jeg til eder: I skal dø i eders synder; for tror I ikke at det er mig, da skal I dø i eders synder. 25De sa da til ham: Hvem er du? Jesus sa til dem: Nettop det jeg sier eder. 26Jeg har meget å si og å dømme om eder; men han som har sendt mig, er sanndru, og det jeg har hørt av ham, det taler jeg til verden. 27De skjønte ikke at det var om Faderen han talte til dem. 28Jesus sa da: Når I får ophøiet Menneskesønnen, da skal I skjønne at det er mig, og at jeg intet gjør av mig selv, men taler dette således som min Fader har lært mig. 29Og han som har sendt mig, er med mig; han har ikke latt mig alene, fordi jeg alltid gjør det som er ham til behag. 30Da han talte dette, trodde mange på ham.

31Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom I blir i mitt ord, da er I i sannhet mine disipler, 32og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder. 33De svarte ham: Vi er av Abrahams ætt og har aldri vært nogens træler; hvorledes kan da du si: I skal bli fri?

34Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Hver den som gjør synd, er syndens træl. 35Men trælen blir ikke i huset til evig tid; sønnen blir der til evig tid. 36Får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri. 37Jeg vet at I er av Abrahams ætt; men I står mig efter livet, fordi mitt ord ikke finner rum i eder. 38Jeg taler det jeg har sett hos min Fader; så gjør også I det I har hørt av eders far.

39De svarte ham: Vår far er Abraham! Jesus sier til dem: Var I Abrahams barn, da gjorde I Abrahams gjerninger; 40men nu står I mig efter livet, et menneske som har sagt eder sannheten, som jeg har hørt av Gud; det gjorde ikke Abraham. 41I gjør eders fars gjerninger. De sa til ham: Vi er ikke avlet i hor, vi har én far, Gud.

42Jesus sa til dem: Var Gud eders far, da elsket I mig; for jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham; for jeg er heller ikke kommet av mig selv, men han har utsendt mig. 43Hvorfor skjønner I ikke min tale? Fordi I ikke tåler å høre mitt ord. 44I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 45Men mig tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten. 46Hvem av eder kan overbevise mig om synd? Men sier jeg sannhet, hvorfor tror I mig da ikke? 47Den som er av Gud, hører Guds ord; derfor hører I ikke, fordi I ikke er av Gud.

48Jødene svarte ham: Sier vi ikke med rette at du er en samaritan og er besatt? 49Jesus svarte: Jeg er ikke besatt, men jeg ærer min Fader, og I vanærer mig. 50Men jeg søker ikke min ære; det er en som søker den og dømmer. 51Sannelig, sannelig sier jeg eder: Om nogen holder mitt ord, skal han aldri i evighet se døden. 52Jødene sa til ham: Nu skjønner vi at du er besatt. Abraham er død, og profetene likeså, og du sier: Om nogen holder mitt ord, skal han aldri i evighet smake døden! 53Du er da vel ikke større enn vår far Abraham, som døde? og profetene døde; hvem gjør du dig selv til? 54Jesus svarte: Ærer jeg mig selv, da er min ære intet; det er min Fader som ærer mig, han som I sier er eders Gud. 55Og I kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham; og om jeg sier at jeg ikke kjenner ham, da blir jeg en løgner som I. Men jeg kjenner ham og holder hans ord. 56Abraham, eders far, frydet sig til å se min dag; og han så den og gledet sig. 57Jødene sa da til ham: Du er ennu ikke femti år og har sett Abraham? 58Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Før Abraham blev til, er jeg. 59Da tok de stener op for å kaste på ham; men Jesus skjulte sig og gikk ut av templet.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
John 7
Top of Page
Top of Page