Johannes 7
Norsk (1930)
1Og derefter gikk Jesus omkring i Galilea; for han vilde ikke gå omkring i Judea, fordi jødene stod ham efter livet. 2Og jødenes høitid, løvsalenes fest, var nær. 3Hans brødre sa da til ham: Dra bort herfra og gå til Judea, forat også dine disipler kan få se de gjerninger som du gjør! 4for ingen gjør noget i lønndom og attrår dog selv å være almindelig kjent; gjør du sådanne ting, da åpenbar dig for verden! 5For heller ikke hans brødre trodde på ham. 6Jesus sier til dem: Min tid er ennu ikke kommet; men eders tid er alltid forhånden. 7Verden kan ikke hate eder; men mig hater den fordi jeg vidner om den at dens gjerninger er onde. 8Dra I op til høitiden! jeg drar ikke op til denne høitid; for min tid er ennu ikke fullkommet. 9Da han hadde sagt dette til dem, blev han i Galilea.

10Men da hans brødre hadde draget op til høiden, da drog også han der op, dog ikke åpenbart, men som i lønndom. 11Jødene lette da efter ham på høitiden og sa: Hvor er han? 12Og det blev mumlet meget om ham blandt folket; nogen sa: Han er en god mann, men andre sa: Nei, han fører folket vill. 13Dog talte ingen fritt ut om ham, av frykt for jødene.

14Men da det allerede var midt i høitiden, gikk Jesus op i templet og lærte. 15Jødene undret sig da og sa: Hvor har han sin lærdom fra, han som ikke er oplært? 16Jesus svarte dem og sa: Min lære er ikke min, men hans som har sendt mig; 17vil nogen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv. 18Den som taler av sig selv, søker sin egen ære; men den som søker hans ære som har sendt ham, han er sanndru, og det er ikke urettferdighet i ham.

19Har ikke Moses gitt eder loven? Og ingen av eder holder loven. Hvorfor står I mig efter livet? 20Folket svarte: Du er besatt; hvem står dig efter livet? 21Jesus svarte og sa til dem: En gjerning gjorde jeg, og I undrer eder alle over den. 22Moses har gitt eder omskjærelsen - ikke så at den er fra Moses, men fra fedrene - og I omskjærer et menneske på sabbaten; 23når nu et menneske blir omskåret på sabbaten, forat Mose lov ikke skal brytes, harmes I da på mig fordi jeg har gjort et helt menneske friskt på sabbaten? 24Døm ikke efter synet, men døm en rettferdig dom!

25Nogen av dem som hørte hjemme i Jerusalem, sa da: Er det ikke ham de står efter livet? 26Og se, han taler fritt ut, og de sier ikke et ord til ham; skulde virkelig våre rådsherrer være blitt overtydet om at han er Messias? 27Men om denne mann vet vi hvor han er fra; men når Messias kommer, vet ingen hvor han er fra. 28Mens nu Jesus lærte i templet, ropte han ut: Både kjenner I mig, og I vet hvor jeg er fra; og av mig selv er jeg dog ikke kommet; men det er i sannhet en som har sendt mig, han som I ikke kjenner. 29Jeg kjenner ham; for fra ham er jeg, og han har utsendt mig. 30De søkte da å få grepet ham; men ingen la hånd på ham, for hans time var ennu ikke kommet. 31Men av folket var det mange som trodde på ham, og de sa: Når Messias kommer, mon han da vil gjøre flere tegn enn denne har gjort?

32Fariseerne hørte folket mumle dette om ham, og yppersteprestene og fariseerne sendte tjenere avsted for å gripe ham. 33Jesus sa da: Ennu en kort tid er jeg hos eder, så går jeg bort til ham som har sendt mig. 34I skal lete efter mig og ikke finne mig, og der hvor jeg er, kan I ikke komme. 35Jødene sa da til hverandre: Hvor vil han gå bort, siden vi ikke skal finne ham? Mon han vil gå til dem som er spredt omkring blandt grekerne, og lære grekerne? 36Hvad er dette for et ord han sa: I skal lete efter mig og ikke finne mig, og der hvor jeg er, kan I ikke komme?

37Men på den siste, den store dag i høitiden stod Jesus og ropte ut: Om nogen tørster, han komme til mig og drikke! 38Den som tror på mig, av hans liv skal det, som Skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. 39Dette sa han om den Ånd som de skulde få som trodde på ham; for Ånden var ennu ikke kommet, fordi Jesus ennu ikke var herliggjort.

40Nogen av folket sa nu, da de hørte disse ord: Dette er i sannhet profeten. 41Andre sa: Dette er Messias. Andre igjen sa: Messias kommer da vel ikke fra Galilea? 42Har ikke Skriften sag at Messias kommer av Davids ætt og fra Betlehem, den by hvor David var? 43Det blev da splid iblandt folket for hans skyld. 44Og nogen av dem vilde gripe ham; men ingen la hånd på ham.

45Tjenerne kom da til yppersteprestene og fariseerne, og disse sa til dem: Hvorfor har I ikke ført ham hit? 46Tjenerne svarte: Aldri har noget menneske talt således som denne mann. 47Fariseerne svarte dem da: Har også I latt eder dåre? 48Har vel nogen av rådsherrene trodd på ham, eller nogen av fariseerne? 49Men denne hop som ikke kjenner loven, er forbannet. 50Nikodemus, han som før engang var kommet til ham, og som var en av dem, sier til dem: 51Vår lov dømmer da vel ikke nogen uten at de først har hørt ham og fått vite hvad han har gjort? 52De svarte ham: Kanskje du også er fra Galilea? Ransak, så skal du se at ingen profet kommer fra Galilea! 53Og de gikk hver til sitt.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
John 6
Top of Page
Top of Page