Lukas 2
Norsk (1930)
1Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulde innskrives i manntall. 2Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. 3Og alle gikk for å la sig innskrive, hver til sin by. 4Men også Josef drog op fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, 5for å la sig innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var fruktsommelig. 6Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulde føde. 7Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rum for dem i herberget.

8Og det var nogen hyrder der på stedet, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. 9Og se, en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de blev meget forferdet. 10Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket! 11Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad. 12Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe. 13Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskare, som lovet Gud og sa:

14Ære være Gud i det høieste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag!

15Og det skjedde da englene var faret fra dem op til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La oss nu gå like til Betlehem og se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss! 16Og de skyndte sig og kom og fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben; 17og da de hadde sett det, fortalte de dem det ord som var sagt dem om dette barn. 18Og alle som hørte det, undret sig over det som blev dem sagt av hyrdene; 19men Maria gjemte alle disse ord og grundet på dem i sitt hjerte. 20Og hyrdene vendte tilbake, og priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, således som det var blitt sagt dem.

21Og da åtte dager var til ende, og han skulde omskjæres, blev han kalt Jesus, det navn som engelen hadde nevnt før han blev undfanget i mors liv.

22Og da deres renselses-dager efter Mose lov var til ende, førte de ham op til Jerusalem for å stille ham frem for Herren - 23som det er skrevet i Herrens lov: Alt mannkjønn som åpner mors liv, skal kalles hellig for Herren - 24og for å gi offer, efter det som er sagt i Herrens lov, et par turtelduer eller to due-unger.

25Og se, det var en mann i Jerusalem ved navn Simeon, og denne mann var rettferdig og gudfryktig og ventet på Israels trøst; og den Hellige Ånd var over ham, 26og det var åpenbaret ham av den Hellige Ånd at han ikke skulde se døden før han hadde sett Herrens salvede. 27Han kom, drevet av Ånden, inn i templet, og da foreldrene førte barnet Jesus inn for å gjøre med ham som skikk var efter loven, 28da tok han ham på sine armer og lovet Gud og sa:

29Herre! nu lar du din tjener fare herfra i fred, efter ditt ord;

30for mine øine har sett din frelse,

31som du har beredt for alle folks åsyn,

32et lys til åpenbarelse for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel.

33Og hans far og hans mor undret sig over det som blev talt om ham. 34Og Simeon velsignet dem, og sa til hans mor Maria: Se, denne er satt til fall og opreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt; 35men også din sjel skal et sverd gjennemstinge, forat mange hjerters tanker skal bli åpenbaret.

36Og der var en profetinne, Anna, Fanuels datter, av Asers stamme; hun var kommet langt ut i årene, hadde levd med sin mann i syv år efter sin jomfrustand, 37og nu for sig selv som enke inntil en alder av fire og åtti år; hun vek aldri fra templet, men tjente Gud med faste og bønn natt og dag. 38Og hun trådte til i samme stund og priste Gud, og hun talte om ham til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem.

39Og da de hadde fullført alt efter Herrens lov, vendte de tilbake til Galilea, til sin by Nasaret. 40Men barnet vokste og blev sterkt og fullt av visdom, og Guds velbehag var over ham.

41Og hans foreldre drog hvert år til Jerusalem til påskefesten. 42Og da han var tolv år gammel, drog de der op, som det var skikk på høitiden; 43og da de hadde vært der de dager til ende, og de vendte hjem igjen, blev barnet Jesus tilbake i Jerusalem, og hans foreldre visste ikke om det. 44Men da de trodde at han var i reisefølget, kom de en dags reise frem, og lette efter ham blandt slektninger og kjenninger; 45og da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem og lette efter ham. 46Og det skjedde tre dager derefter, da fant de ham i templet; der satt han midt iblandt lærerne og hørte på dem og spurte dem, 47og alle som hørte ham, var ute av sig selv av forundring over hans forstand og svar. 48Og da de så ham, blev de forferdet, og hans mor sa til ham: Barn! hvorfor gjorde du oss dette? Se, din far og jeg har lett efter dig med smerte. 49Og han sa til dem: Hvorfor lette I efter mig? Visste I ikke at jeg må være i min Faders hus? 50Men de forstod ikke det ord han talte til dem. 51Og han gikk ned med dem og kom til Nasaret og var dem lydig. Og hans mor gjemte alle disse ord i sitt hjerte.

52Og Jesus gikk frem i visdom og alder og yndest hos Gud og mennesker.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Luke 1
Top of Page
Top of Page