Lukas 1
Norsk (1930)
1Eftersom mange har tatt sig fore å sette op en fortelling om de ting som er fullbyrdet iblandt oss, 2således som de som fra først av var øienvidner og blev ordets tjenere, har overgitt oss det, 3så har også jeg foresatt mig, efterat jeg nøie har gransket alt sammen fra først av, å nedskrive det i sammenheng for dig, gjæveste Teofilus, 4forat du kan lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommer er som du er oplært i.

5I de dager da Herodes var konge i Jødeland, var det en prest ved navn Sakarias, av Abias skifte, og han hadde en hustru av Arons døtre, og hennes navn var Elisabet. 6De var begge rettferdige for Gud, og vandret ulastelig i alle Herrens bud og forskrifter. 7Og de hadde ikke barn; for Elisabet var ufruktbar, og de var begge kommet langt ut i årene.

8Men det skjedde mens han gjorde prestetjeneste for Gud, da raden var kommet til hans skifte, 9at det efter preste-tjenestens sedvane tilfalt ham å gå inn i Herrens tempel og ofre røkelse; 10og hele folkemengden stod utenfor og bad i røkofferets stund. 11Da åpenbarte en Herrens engel sig for ham og stod på høire side av røkoffer-alteret. 12Og da Sakarias så ham, blev han forferdet, og frykt falt på ham. 13Men engelen sa til ham: Frykt ikke, Sakarias! din bønn er hørt, og din hustru Elisabet skal føde dig en sønn, og du skal kalle ham Johannes; 14og han skal bli dig til glede og fryd, og mange skal glede sig over hans fødsel. 15For han skal være stor for Herren, og han skal ikke drikke vin og sterk drikk, og han skal fylles med den Hellige Ånd like fra mors liv; 16og han skal omvende mange av Israels barn til Herren deres Gud, 17og han skal gå i forveien for ham i Elias' ånd og kraft, for å vende fedres hjerter til barn og ulydige til rettferdiges sinnelag, for å berede Herren et velskikket folk.

18Og Sakarias sa til engelen: Hvorav skal jeg vite dette? Jeg er jo en gammel mann, og min hustru er langt ute i årene. 19Og engelen svarte ham: Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn, og jeg er utsendt for å tale til dig og forkynne dig dette glade budskap; 20og se, du skal bli målløs, og ikke kunne tale før den dag da dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord, som skal fullbyrdes i sin tid.

21Og folket stod og ventet på Sakarias, og de undredes over at han blev så lenge i templet. 22Men da han kom ut, kunde han ikke tale til dem, og de skjønte at han hadde sett et syn i templet, og han nikket til dem, og var og blev stum. 23Og det skjedde da hans tjenestedager var til ende, da drog han hjem til sitt hus.

24Men efter disse dager blev hans hustru Elisabet fruktsommelig, og hun trakk sig tilbake i ensomhet i fem måneder, og sa: 25Så har Herren gjort med mig i de dager da han så til mig for å bortta min vanære iblandt menneskene.

26Men i den sjette måned blev engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, 27til en jomfru som var trolovet med en mann ved navn Josef, av Davids hus, og jomfruens navn var Maria. 28Og engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du benådede! Herren er med dig; velsignet er du blandt kvinner! 29Men hun blev forferdet over hans ord, og grundet på hvad dette skulde være for en hilsen. 30Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! for du har funnet nåde hos Gud; 31og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus. 32Han skal være stor og kalles den Høiestes Sønn, og Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, 33og han skal være konge over Jakobs hus evindelig, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. 34Men Maria sa til engelen: Hvorledes skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann? 35Og engelen svarte henne: Den Hellige Ånd skal komme over dig, og den Høiestes kraft skal overskygge dig; derfor skal også det hellige som fødes, kalles Guds Sønn. 36Og se, Elisabet, din slektning, har også undfanget en sønn i sin alderdom, og hun, som kaltes ufruktbar, er nu i sin sjette måned. 37For ingen ting er umulig for Gud. 38Da sa Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinne; mig skje efter ditt ord! Og engelen skiltes fra henne.

39Men Maria stod op i de dager og skyndte sig til fjellbygdene, til en by i Juda, 40og hun kom inn i Sakarias' hus og hilste på Elisabet. 41Og det skjedde da Elisabet hørte Marias hilsen, da sprang fosteret i hennes liv, og Elisabet blev fylt med den Hellige Ånd 42og ropte med høi røst og sa: Velsignet er du blandt kvinner, og velsignet er ditt livs frukt! 43Og hvorledes times mig dette, at min Herres mor kommer til mig? 44For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang fosteret i mitt liv med fryd. 45Og salig er hun som trodde; for fullbyrdes skal det som er sagt henne av Herren.

46Da sa Maria: Min sjel ophøier Herren,

47og min ånd fryder sig i Gud, min frelser,

48han som har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nu av skal alle slekter prise mig salig,

49fordi han har gjort store ting imot mig, han, den mektige, og hellig er hans navn,

50og hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham.

51Han gjorde veldig verk med sin arm, han adspredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanke;

52han støtte stormenn fra deres høiseter og ophøiet de små;

53hungrige mettet han med gode gaver, og rikmenn lot han gå bort med tomme hender.

54Han tok sig av Israel, sin tjener, for å komme miskunn i hu

55- således som han talte til våre fedre - mot Abraham og hans ætt til evig tid.

56Og Maria blev hos henne omkring tre måneder, og vendte så hjem igjen til sitt hus.

57Men for Elisabet kom tiden da hun skulde føde, og hun fødte en sønn, 58og hennes granner og frender fikk høre at Herren hadde gjort sin miskunn stor mot henne, og de gledet sig med henne.

59Og det skjedde på den åttende dag, da kom de for å omskjære barnet, og de vilde kalle ham Sakarias efter hans far. 60Da tok hans mor til orde og sa: Nei, han skal hete Johannes. 61Og de sa til henne: Men det er jo ingen i din ætt som har dette navn. 62De gjorde da tegn til hans far for å få vite hvad han vilde han skulde hete. 63Og han bad om en tavle og skrev disse ord: Johannes er hans navn. Og de undret sig alle. 64Men straks blev hans munn oplatt og hans tunge løst, og han talte og lovet Gud. 65Og det kom frykt på alle dem som bodde deromkring, og i alle Judeas fjellbygder talte de med hverandre om alle disse ting, 66og alle som hørte det, la det på hjerte og sa: Hvad skal det da bli av dette barn? For Herrens hånd var med ham.

67Og hans far Sakarias blev fylt med den Hellige Ånd og talte profetiske ord og sa:

68Lovet være Herren, Israels Gud, han som så til sitt folk og forløste det!

69Og han opreiste oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus,

70således som han talte gjennem sine hellige profeters munn fra fordums tid av,

71en frelse fra våre fiender og fra alle deres hånd som hater oss,

72for å gjøre miskunn mot våre fedre og komme sin hellige pakt i hu,

73den ed han svor Abraham, vår far,

74for å fri oss av våre fienders hånd og gi oss å tjene ham uten frykt

75i hellighet og rettferdighet for hans åsyn alle våre dager.

76Men også du, barn, skal kalles den Høiestes profet; for du skal gå frem for Herrens åsyn for å rydde hans veier,

77for å lære hans folk frelse å kjenne ved deres synders forlatelse

78for vår Guds miskunnelige hjertelags skyld, som lot solopgang fra det høie gjeste oss,

79for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei.

80Men barnet vokste og blev sterkt i ånden, og han var i ødemarkene til den dag da han blev ført frem for Israel.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Mark 16
Top of Page
Top of Page