Johannes 4
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Da Herren nu erfarede, at Farisæerne havde hørt, at Jesus vandt flere Disciple og døbte flere end Johannes1Da nu Herren fikk vite at fariseerne hadde hørt at Jesus vant flere disipler og døpte flere enn Johannes 1Men Herren fick nu veta att fariséerna hade hört hurusom Jesus vann flera lärjungar och döpte flera än Johannes;
2(skønt Jesus ikke døbte selv, men hans Disciple):2- dog var det ikke Jesus selv som døpte, men hans disipler - 2dock var det icke Jesus själv som döpte, utan hans lärjungar.
3da forlod han Judæa og drog atter bort til Galilæa.3da forlot han Judea og drog atter bort til Galilea. 3Då lämnade han Judeen och begav sig åter till Galileen.
4Men han maatte rejse igennem Samaria.4Han måtte da reise gjennem Samaria. 4Därvid måste han taga vägen genom Samarien.
DANNORSVE
5Han kommer da til en By i Samaria, som kaldes Sykar, nær ved det Stykke Land, som Jakob gav sin Søn Josef.5Så kom han til en by i Samaria, som heter Sykar, nær ved det stykke land som Jakob gav sin sønn Josef; 5Så kom han till en stad i Samarien som hette Sykar, nära det jordstycke som Jakob gav åt sin son Josef.
6Og der var Jakobs Brønd. Jesus satte sig da, træt af Rejsen, ned ved Brønden; det var ved den sjette Time.6og der var Jakobs brønn. Jesus, som var trett av reisen, satt nu der ved brønnen; det var omkring den sjette time. 6Och där var Jakobs brunn. Eftersom nu Jesus var trött av vandringen, satte han sig strax ned vid brunnen. Det var vid den sjätte timmen.
7En samaritansk Kvinde kommer for at drage Vand op. Jesus siger til hende: »Giv mig noget at drikke!«7En kvinne fra Samaria kommer for å dra op vann. Jesus sier til henne: Gi mig å drikke! 7Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: »Giv mig att dricka.»
8Hans Disciple vare nemlig gaaede bort til Byen for at købe Mad.8Hans disipler var gått bort til byen for å kjøpe mat. 8Hans lärjungar hade nämligen gått in i staden för att köpa mat.
9Da siger den samaritanske Kvinde til ham: »Hvorledes kan dog du, som er en Jøde, bede mig, som er en samaritansk Kvinde, om noget at drikke?« Thi Jøder holde ikke Samkvem med Samaritanere.9Den samaritanske kvinne sier da til ham: Hvorledes kan du som er jøde, be mig, en samaritansk kvinne, om å få drikke? - for jøder har ikke samkvem med samaritaner. 9Då sade den samaritiska kvinnan till honom: »Huru kan du, som är jude, bedja mig, som är en samaritisk kvinna, om något att dricka?» Judarna hava nämligen ingen umgängelse med samariterna.
DANNORSVE
10Jesus svarede og sagde til hende: »Dersom du kendte Guds Gave, og hvem det er, som siger til dig: Giv mig noget at drikke, da bad du ham, og han gav dig levende Vand.«10Jesus svarte og sa til henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til dig: Gi mig å drikke! da hadde du bedt ham, og han hadde gitt dig levende vann. 10Jesus svarade och sade till henne: »Förstode du Guds gåva, och vem den är som säger till dig: 'Giv mig att dricka', så skulle i stället du hava bett honom, och han skulle då hava givit dig levande vatten.»
11Kvinden siger til ham: »Herre! du har jo intet at drage op med, og Brønden er dyb; hvorfra har du da det levende Vand?11Kvinnen sier til ham: Herre! du har jo ikke noget å dra op vann med, og brønnen er dyp; hvor har du da det levende vann fra? 11Kvinnan sade till honom: »Herre, du har ju intet att hämta upp vatten med, och brunnen är djup. Varifrån får du då det friska vattnet?»
12Mon du er større end vor Fader Jakob, som har givet os Brønden, og han har selv drukket deraf og hans Børn og hans Kvæg?«12Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som gav oss brønnen og selv drakk av den, han og hans sønner og hans fe? 12Icke är du väl förmer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv med sina barn och sin boskap drack ur den?»
13Jesus svarede og sagde til hende: »Hver den, som drikker af dette Vand, skal tørste igen.13Jesus svarte og sa til henne: Enhver som drikker av dette vann, skal tørste igjen; 13Jesus svarade och sade till henne: »Var och en som dricker av detta vatten, han bliver törstig igen;
14Men den, som drikker af det Vand, som jeg giver ham, skal til evig Tid ikke tørste; men det Vand, som jeg giver ham, skal blive i ham en Kilde af Vand, som fremvælder til et evigt Liv.«14men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv. 14men den som dricker av det vatten som jag giver honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag giver honom skall bliva i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv.»
DANNORSVE
15Kvinden siger til ham: »Herre! giv mig dette Vand, for at jeg ikke skal tørste og ikke komme hid for at drage op.«15Kvinnen sier til ham: Herre! gi mig dette vann, så jeg kan slippe å tørste og å gå hit for å dra op vann! 15Kvinnan sade till honom: »Herre, giv mig det vattnet, så att jag icke mer behöver törsta och komma hit för att hämta vatten.»
16Jesus siger til hende: »Gaa bort, kald paa din Mand, og kom hid!«16Han sier til henne: Gå avsted, kall på din mann, og kom så hit! 16Han sade till henne: »Gå och hämta din man, och kom sedan tillbaka.»
17Kvinden svarede og sagde: »Jeg har ingen Mand.« Jesus siger til hende: »Med Rette sagde du: Jeg har ingen Mand.17Kvinnen svarte: Jeg har ingen mann. Jesus sa til henne: Med rette sa du: Jeg har ingen mann; 17Kvinnan svarade och sade: »Jag har ingen man.» Jesus sade till henne: »Du har rätt i vad du säger, att du icke har någon man.»
18Thi du har haft fem Mænd; og han, som du nu har, er ikke din Mand. Det har du sagt sandt.«18for du har hatt fem menn, og den du nu har, er ikke din mann. Der talte du sant. 18Ty fem män har du haft, och den du nu har är icke din man; däri sade du sant.
19Kvinden siger til ham: »Herre! jeg ser, at du er en Profet.19Kvinnen sier til ham: Herre! jeg ser at du er en profet. 19Då sade kvinnan till honom: »Herre, jag ser att du är en profet.
DANNORSVE
20Vore Fædre have tilbedt paa dette Bjerg, og I sige, at i Jerusalem er Stedet, hvor man bør tilbede.«20Våre fedre tilbad på dette fjell, og I sier at i Jerusalem er det sted hvor en skal tilbede. 20Våra fäder hava tillbett på detta berg, men I sägen att i Jerusalem den plats finnes, där man bör tillbedja.»
21Jesus siger til hende: »Tro mig, Kvinde, at den Time kommer, da det hverken skal være paa dette Bjerg eller i Jerusalem, at I tilbede Faderen.21Jesus sier til henne: Tro mig, kvinne! den time kommer da I hverken skal tilbede Faderen på dette fjell eller i Jerusalem. 21Jesus sade till henne: »Tro mig, kvinna: den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som I skolen tillbedja Fadern.
22I tilbede det, I ikke kende; vi tilbede det, vi kende; thi Frelsen kommer fra Jøderne.22I tilbeder det I ikke kjenner, vi tilbeder det vi kjenner; for frelsen kommer fra jødene; 22I tillbedjen vad I icke kännen, vi tillbedja vad vi känna -- ty frälsningen kommer från judarna --
23Men den Time kommer, ja, den er nu, da de sande Tilbedere skulle tilbede Faderen i Aand og Sandhed; thi det er saadanne Tilbedere, Faderen vil have.23men den time kommer, og er nu, da de sanne tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sannhet; for det er sådanne tilbedere Faderen vil ha. 23men den tid skall komma, ja, den är redan inne, då sanna tillbedjare skola tillbedja Fadern i ande och sanning; ty sådana tillbedjare vill Fadern hava.
24Gud er Aand, og de, som tilbede ham, bør tilbede i Aand og Sandhed.«24Gud er ånd, og de som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sannhet. 24Gud är ande, och de som tillbedja måste tillbedja i ande och sanning.»
DANNORSVE
25Kvinden siger til ham: »Jeg ved, at Messias kommer (hvilket betyder Kristus); naar han kommer, skal han kundgøre os alle Ting.«25Kvinnen sier til ham: Jeg vet at Messias kommer, det er utlagt: Kristus; når han kommer, skal han forkynne oss alt. 25Kvinnan sade till honom: »Jag vet att Messias skall komma, han som ock kallas Kristus; när han kommer, skall han förkunna oss allt.»
26Jesus siger til hende: »Det er mig, jeg, som taler med dig.«26Jesus sier til henne: Det er mig, jeg som taler med dig! 26Jesus svarade henne: »Jag, som talar med dig, är den du nu nämnde.»
DANNORSVE
27Og i det samme kom hans Disciple, og de undrede sig over, at han talte med en Kvinde; dog sagde ingen: »Hvad søger du?« eller: »Hvorfor taler du med hende?«27Og i det samme kom hans disipler, og de undret sig over at han talte med en kvinne; dog sa ingen: Hvad vil du henne, eller: hvorfor taler du med henne? 27I detsamma kommo hans lärjungar; och de förundrade sig över att han talade med en kvinna. Dock frågade ingen vad han ville henne, eller varför han talade med henne.
28Da lod Kvinden sin Vandkrukke staa og gik bort til Byen og siger til Menneskene der:28Kvinnen lot da sin vannkrukke stå og gikk bort til byen og sa til folket der: 28Men kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sade till folket:
29»Kommer og ser en Mand, som har sagt mig alt det, jeg har gjort; mon han skulde være Kristus?«29Kom og se en mann som har sagt mig alt jeg har gjort! Han skulde vel ikke være Messias? 29»Kommen och sen en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Månne icke han är Messias?»
30De gik ud af Byen og kom gaaende til ham.30De gikk ut av byen og var på veien til ham. 30Då gingo de ut ur staden och kommo till honom.
DANNORSVE
31Imidlertid bade Disciplene ham og sagde: »Rabbi, spis!«31Imens bad disiplene ham og sa: Rabbi, et! 31Under tiden bådo lärjungarna honom och sade: »Rabbi, tag och ät.»
32Men han sagde til dem: »Jeg har Mad at spise, som I ikke kende.«32Men han sa til dem: Jeg har mat å ete som I ikke vet om. 32Men han svarade dem: »Jag har mat att äta som I icke veten om.»
33Da sagde Disciplene til hverandre: »Mon nogen har bragt ham noget at spise?«33Disiplene sa da til hverandre: Skulde nogen ha båret mat til ham? 33Då sade lärjungarna till varandra: »Kan väl någon hava burit mat till honom?»
34Jesus siger til dem: »Min Mad er, at jeg gør hans Villie, som udsendte mig, og fuldbyrder hans Gerning.34Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt mig, og å fullføre hans gjerning. 34Jesus sade till dem: »Min mat är att göra dens vilja, som har sänt mig, och att fullborda hans verk.»
35Sige I ikke: Der er endnu fire Maaneder, saa kommer Høsten? Se, jeg siger eder, opløfter eders Øjne og ser Markene; de ere allerede hvide til Høsten.35Sier ikke I at det ennu er fire måneder, så kommer høsten? Se, jeg sier eder: Løft eders øine og se markene, de er alt hvite til høsten! 35I sägen ju att det ännu är fyra månader innan skördetiden kommer. Men se, jag säger eder: Lyften upp edra ögon, och sen på fälten, huru de hava vitnat till skörd.
DANNORSVE
36Den, som høster, faar Løn og samler Frugt til et evigt Liv, saa at de kunne glæde sig tilsammen, baade den, som saar, og den, som høster.36Den som høster, får lønn og samler frukt til evig liv, forat både den som sår og den som høster, kan glede sig sammen; 36Redan nu får den som skördar uppbära sin lön och samla in frukt till evigt liv; så kunna den som sår och den som skördar tillsammans glädja sig.
37Thi her er det Ord sandt: En saar, og en anden høster.37for her er det et sant ord at en sår og en annen høster. 37Ty här sannas det ordet, att en är den som sår och en annan den som skördar.
38Jeg har udsendt eder at høste det, som I ikke have arbejdet paa; andre have arbejdet, og I ere gaaede ind i deres Arbejde.«38Jeg har utsendt eder for å høste det som ikke I har arbeidet med; andre har arbeidet, og I er kommet inn i deres arbeid. 38Jag har sänt eder att skörda, där I icke haven arbetat. Andra hava arbetat, och I haven fått gå in i deras arbete.»
DANNORSVE
39Men mange af Samaritanerne fra den By troede paa ham paa Grund af Kvindens Ord, da hun vidnede: »Han har sagt mig alt det, jeg har gjort.«39Men mange av samaritanene fra den by trodde på ham for kvinnens ords skyld, da hun vidnet: Han har sagt mig alt jeg har gjort. 39Och många samariter från den staden kommo till tro på honom för kvinnans ords skull, då hon vittnade att han hade sagt henne allt vad hon hade gjort.
40Da nu Samaritanerne kom til ham, bade de ham om at blive hos dem; og han blev der to Dage.40Da nu samaritanene kom til ham, bad de ham bli hos dem; og han blev der to dager. 40När sedan samariterna kommo till honom, både de honom att stanna kvar hos dem. Så stannade han där i två dagar.
41Og mange flere troede for hans Ords Skyld.41Og mange flere trodde for hans ords skyld, 41Och långt flera kommo då till tro för hans egna ords skull.
42Og til Kvinden sagde de: »Vi tro nu ikke længer for din Tales Skyld; thi vi have selv hørt, og vi vide, at denne er sandelig Verdens Frelser.«42og de sa til kvinnen: Nu tror vi ikke lenger for din tales skyld; for vi har selv hørt, og vi vet nu at han sannelig er verdens frelser. 42Och de sade till kvinnan: »Nu är det icke mer för dina ords skull som vi tro, ty vi hava nu själva hört honom, och vi veta nu att han i sanning är världens Frälsare.»
DANNORSVE
43Men efter de to Dage gik han derfra til Galilæa.43Efter de to dager drog han derfra til Galilea; 43Men efter de två dagarna gick han därifrån till Galileen.
44Thi Jesus vidnede selv, at en Profet ikke bliver æret i sit eget Fædreland.44for Jesus vidnet selv at en profet blir ikke aktet på sitt eget hjemsted. 44Ty Jesus vittnade själv att en profet icke är aktad i sitt eget fädernesland.
45Da han nu kom til Galilæa, toge Galilæerne imod ham, fordi de havde set alt det, som han gjorde i Jerusalem paa Højtiden; thi ogsaa de vare komne til Højtiden.45Da han nu kom til Galilea, tok galileerne imot ham, fordi de hadde sett alt det han hadde gjort i Jerusalem på høitiden; for også de var kommet til høitiden. 45När han nu kom till Galileen, togo galiléerna vänligt emot honom, eftersom de hade sett allt vad han hade gjort i Jerusalem vid högtiden. Också de hade nämligen varit där vid högtiden.
46Han kom da atter til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort Vandet til Vin. Og der var en kongelig Embedsmand, hvis Søn laa syg i Kapernaum.46Han kom da atter til Kana i Galilea, der hvor han hadde gjort vann til vin. Og det var en kongens mann i Kapernaum, som hadde en syk sønn; 46Så kom han åter till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. I Kapernaum fanns då en man i konungens tjänst, vilkens son låg sjuk.
DANNORSVE
47Da denne hørte, at Jesus var kommen fra Judæa til Galilæa, gik han til ham og bad om, at han vilde komme ned og helbrede hans Søn; thi han var Døden nær.47da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, drog han til ham og bad at han vilde komme ned og helbrede hans sønn; for han var nær ved å dø. 47När han nu hörde att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen, begav han sig åstad till honom och bad att han skulle komma ned och bota hans son; ty denne låg för döden.
48Da sagde Jesus til ham: »Dersom I ikke se Tegn og Undergerninger, ville I ikke tro.«48Jesus sa da til ham: Uten at I ser tegn og under, tror I ikke. 48Då sade Jesus till honom: »Om I icke sen tecken och under, så tron I icke.»
49Embedsmanden siger til ham: »Herre! kom, før mit Barn dør.«49Kongens mann sier til ham: Herre! kom ned før mitt barn dør! 49Mannen sade till honom: »Herre, kom ned, förrän mitt barn dör.»
50Jesus siger til ham: »Gaa bort, din Søn lever.« Og Manden troede det Ord, som Jesus sagde til ham, og gik bort.50Jesus sier til ham: Gå hjem, din sønn lever! Mannen trodde det ord Jesus sa til ham, og gikk. 50Jesus svarade honom: »Gå, din son får leva.» Då trodde mannen det ord som Jesus sade till honom, och gick.
51Men allerede medens han var paa Hjemvejen, mødte hans Tjenere ham og meldte, at hans Barn levede.51Da han nu alt var på hjemveien, møtte hans tjenere ham og fortalte at hans barn levde. 51Och medan han ännu var på vägen hem, mötte honom hans tjänare och sade: »Din son kommer att leva.»
DANNORSVE
52Da udspurgte han dem om den Time, i hvilken det var blevet bedre med ham; og de sagde til ham: »I Gaar ved den syvende Time forlod Feberen ham.«52Han spurte dem da om den time da det var blitt bedre med ham; de sa til ham: Igår ved den syvende time forlot feberen ham. 52Då frågade han dem vid vilken timme det hade blivit bättre med honom. De svarade honom: »I går vid den sjunde timmen lämnade febern honom.»
53Da skønnede Faderen, at det var sket i den Time, da Jesus sagde til ham: »Din Søn lever;« og han troede selv og hele hans Hus.53Faren skjønte da at det var den time da Jesus sa til ham: Din sønn lever; og han trodde selv, og hele hans hus. 53Då märkte fadern att det hade skett just den timme då Jesus sade till honom: »Din son får leva.» Och han kom till tro, så ock hela hans hus.
54Dette var det andet Tegn, som Jesus gjorde, da han var kommen fra Judæa til Galilæa.54Dette var det annet tegn som Jesus gjorde da han var kommet fra Judea til Galilea. 54Detta var nu åter ett tecken, det andra i ordningen som Jesus gjorde, sedan han hade kommit från Judeen till Galileen.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
John 3
Top of Page
Top of Page