1 Korintierne 15
Norsk (1930)
1Jeg kunngjør eder, brødre, det evangelium som jeg forkynte eder, som I og tok imot, som I og står fast i, 2som I og blir frelst ved dersom I holder fast ved det ord hvormed jeg forkynte eder det, såfremt I ikke forgjeves er kommet til troen.

3For jeg overgav eder blandt de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder efter skriftene, 4og at han blev begravet, 5og at han opstod på den tredje dag efter skriftene, 6og at han blev sett av Kefas, derefter av de tolv. 7Derefter blev han sett av mere enn fem hundre brødre på én gang - av dem er de fleste ennu i live, men nogen er hensovet. 8Derefter blev han sett av Jakob, derefter av alle apostlene. 9Men sist av alle blev han og sett av mig som det ufullbårne foster; for jeg er den ringeste av apostlene og er ikke verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet; 10men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot mig har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mere enn de alle, dog ikke jeg, men Guds nåde som er med mig. 11Hvad enten det da er jeg eller de andre, så forkynner vi således, og således kom I til troen.

12Men forkynnes det om Kristus at han er opstanden fra de døde, hvorledes kan da nogen iblandt eder si at det ikke er nogen opstandelse av døde? 13Men er det ikke nogen opstandelse av døde, da er heller ikke Kristus opstanden; 14men er Kristus ikke opstanden, da er vår forkynnelse intet, da er også eders tro intet; 15da finnes vi og å være falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet mot Gud at han har opvakt Kristus, som han dog ikke har opvakt såfremt altså de døde ikke opstår. 16For dersom de døde ikke opstår, da er heller ikke Kristus opstanden; 17men er Kristus ikke opstanden, da er eders tro unyttig, da er I ennu i eders synder, 18da er altså også de fortapt som er hensovet i Kristus. 19Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker.

20Men nu er Kristus opstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av de hensovede. 21For eftersom døden er kommet ved et menneske, så er og de dødes opstandelse kommet ved et menneske; 22for likesom alle dør i Adam, så skal og alle levendegjøres i Kristus. 23Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden; derefter skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans komme; 24derefter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, efterat han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. 25For han skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter. 26Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden; 27for han har lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er undtatt som har underlagt ham alt; 28men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

29Hvad gjør da de som lar sig døpe for de døde? Dersom de døde i det hele tatt ikke opstår, hvorfor lar de sig da døpe for dem? 30Hvorfor setter også vi oss hver time i fare? 31Jeg dør hver dag, så sant som jeg kan rose mig av eder, brødre, i Kristus Jesus, vår Herre. 32Var det på menneskelig vis jeg stred med ville dyr i Efesus, hvad vinning har jeg da av det? Dersom de døde ikke opstår, da la oss ete og drikke, for imorgen dør vi! 33Far ikke vill! Dårlig omgang forderver gode seder. 34Våkn op for alvor og synd ikke! for somme har ikke kjennskap til Gud; til skam for eder sier jeg det.

35Men en kunde si: Hvorledes opstår de døde? og med hvad slags legeme kommer de frem? 36Du dåre! det du sår, blir ikke levendegjort uten det dør. 37Og når du sår, sår du ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn, kan hende av hvete eller av noget annet slag; 38men Gud gir det et legeme efter sin vilje, og hvert slags sæd sitt eget legeme. 39Ikke alt kjøtt er det samme kjøtt, men ett er kjøtt i mennesker, et annet i fe, et annet i fugler, et annet i fisker. 40Og der er himmelske legemer, og der er jordiske legemer; men én herlighet har de himmelske legemer, en annen de jordiske. 41Én glans har solen, og en annen månen, og en annen stjernene; for den ene stjerne skiller sig fra den andre i glans.

42Så er det og med de dødes opstandelse. Det såes i forgjengelighet; det opstår i uforgjengelighet; 43det såes i vanære, det opstår i herlighet; det såes i skrøpelighet, det opstår i kraft; 44der såes et naturlig legeme, der opstår et åndelig legeme. Så visst som det gis et naturlig legeme, gis det og et åndelig legeme. 45Således er det og skrevet: Det første menneske, Adam, blev til en levende sjel; den siste Adam er blitt til en levendegjørende ånd. 46Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, derefter det åndelige. 47Det første menneske var av jorden, jordisk; det annet menneske er av himmelen. 48Sådan som den jordiske var, så er og de jordiske, og sådan som den himmelske er, så skal og de himmelske være, 49og likesom vi har båret den jordiskes billede, så skal vi og bære den himmelskes billede.

50Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke arver forgjengelighet uforgjengelighet. 51Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, 52i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgjengelige, og vi skal forvandles. 53For dette forgjengelige skal bli iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige bli iklædd udødelighet. 54Og når dette forgjengelige er iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige er iklædd udødelighet, da opfylles det ord som er skrevet: Døden er opslukt til seier. 55Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? 56Men dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven; 57men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

58Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 Corinthians 14
Top of Page
Top of Page