Matteus 27
Norsk (1930)
1Da det nu var blitt morgen, holdt alle yppersteprestene og folkets eldste råd imot Jesus, at de kunde drepe ham, 2og de bandt ham og førte ham bort og overgav ham til landshøvdingen Pilatus.

3Da nu Judas, som forrådte ham, så at han var blitt domfelt, angret han det, og han kom tilbake til yppersteprestene og de eldste med de tretti sølvpenninger og sa: 4Jeg har syndet da jeg forrådte uskyldig blod. Men de sa: Hvad kommer det oss ved? Se du dertil! 5Da kastet han sølvpengene inn i templet, og gikk bort og hengte sig. 6Men yppersteprestene tok sølvpengene og sa: Det er ikke tillatt å legge dem i tempelkisten; for det er blodpenger. 7Og de holdt råd med hverandre, og kjøpte for pengene pottemakerens aker til gravsted for fremmede. 8Derfor heter denne aker Blodakeren den dag idag. 9Da blev det opfylt som er talt ved profeten Jeremias, som sier: Og de tok de tretti sølvpenninger, den verdsattes verdi, han som Israels barn lot verdsette, 10og de gav dem for pottemakerens aker, således som Herren bød mig.

11Men Jesus blev stilt frem for landshøvdingen. Og landshøvdingen spurte ham: Er du jødenes konge? Jesus sa til ham: Du sier det. 12Og på alle yppersteprestenes og de eldstes klagemål svarte han intet. 13Da sa Pilatus til ham: Hører du ikke hvor meget de vidner imot dig? 14Og han svarte ham ikke på et eneste ord, så landshøvdingen undret sig storlig.

15Men på høitiden pleide landshøvdingen å gi folket en fange fri, hvem de vilde. 16Nu hadde de dengang en vel kjent fange, som hette Barabbas. 17Da de nu var samlet, sa Pilatus til dem: Hvem vil I jeg skal gi eder fri, Barabbas eller Jesus, som de kaller Messias? 18For han visste at det var av avind de hadde overgitt ham til ham.

19Men mens han satt på dommersetet, sendte hans hustru bud til ham og lot si: Ha ikke noget med denne rettferdige å gjøre! for jeg har lidt meget i drømme idag for hans skyld. 20Men yppersteprestene og de eldste overtalte folket til å be om å få Barabbas fri, og Jesus avlivet. 21Landshøvdingen tok nu til orde og sa til dem: Hvem av de to vil I jeg skal gi eder fri? De sa: Barabbas! 22Pilatus sier til dem: Hvad skal jeg da gjøre med Jesus, som de kaller Messias? De sier alle: La ham korsfeste! 23Han sa da: Hvad ondt har han da gjort? Men de ropte enda sterkere: La ham korsfeste!

24Da Pilatus så at han intet utrettet, men at det bare blev større opstyr, tok han vann og vasket sine hender for folkets øine og sa: Jeg er uskyldig i denne rettferdiges blod; se I dertil! 25Og alt folket svarte og sa: Hans blod komme over oss og over våre barn! 26Da gav han dem Barabbas fri; men Jesus lot han hudstryke og overgav ham til å korsfestes.

27Da tok landshøvdingens stridsmenn Jesus med sig inn i borgen og samlet hele vakten omkring ham. 28Og de klædde ham av og hengte en skarlagens kappe om ham, 29og de flettet en krone av torner og satte på hans hode, og gav ham et rør i hans høire hånd, og de falt på kne for ham og hånte ham og sa: Vær hilset, du jødenes konge! 30Og de spyttet på ham og tok røret og slo ham i hodet. 31Og da de hadde hånet ham, tok de kappen av ham og klædde ham i hans egne klær, og førte ham bort for å korsfeste ham.

32Men mens de var på veien, traff de en mann fra Kyrene ved navn Simon; ham tvang de til å bære hans kors.

33Og da de kom til et sted som kalles Golgata, det er Hodeskallestedet, 34gav de ham vin å drikke, blandet med galle; men da han smakte det, vilde han ikke drikke.

35De korsfestet ham da, og delte hans klær imellem sig ved loddkasting; 36og de satt der og holdt vakt over ham. 37Og over hans hode satte de klagemålet imot ham, således skrevet: Dette er Jesus, jødenes konge.

38Da blev to røvere korsfestet sammen med ham, en på den høire og en på den venstre side. 39Og de som gikk forbi, spottet ham og rystet på hodet og sa: 40Du som bryter ned templet og bygger det op igjen på tre dager, frels dig selv! Er du Guds Sønn, da stig ned av korset! 41Likeså spottet også yppersteprestene tillikemed de skriftlærde og de eldste ham og sa: 42Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse! Han er jo Israels konge; la ham nu stige ned av korset, så skal vi tro på ham! 43Han har satt sin lit til Gud; han fri ham nu om han har behag i ham! Han har jo sagt: Jeg er Guds Sønn. 44På samme måte hånte også røverne ham, de som var korsfestet med ham.

45Men fra den sjette time blev det mørke over hele landet like til den niende time. 46Og ved den niende time ropte Jesus med høi røst og sa: Eli! Eli! lama sabaktani? det er: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig? 47Men da nogen av dem som stod der, hørte det, sa de: Han roper på Elias! 48Og straks løp en av dem frem og tok en svamp og fylte den med eddik og stakk den på et rør og gav ham å drikke. 49Men de andre sa: Vent, la oss se om Elias kommer for å frelse ham! 50Men Jesus ropte atter med høi røst og opgav ånden. 51Og se, forhenget i templet revnet i to stykker fra øverst til nederst, og jorden skalv, og klippene revnet, 52og gravene åpnedes, og mange av de hensovede helliges legemer stod op, 53og de gikk ut av gravene efter hans opstandelse, og kom inn i den hellige stad og viste sig for mange. 54Men da høvedsmannen og de som holdt vakt med ham over Jesus, så jordskjelvet og det som skjedde, blev de såre forferdet og sa: Sannelig, denne var Guds Sønn!

55Men mange kvinner som hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham, stod der og så på i frastand; 56blandt dem var Maria Magdalena, og Maria, Jakobs og Joses' mor, og Sebedeus-sønnenes mor.

57Men da det var blitt aften, kom en rik mann fra Arimatea ved navn Josef, som også var blitt en Jesu disippel; 58han gikk til Pilatus og bad om Jesu legeme. Da bød Pilatus at det skulde gis ham. 59Og Josef tok legemet og svøpte det i et rent, fint linklæde 60og la det i sin nye grav, som han hadde latt hugge i klippen, og han veltet en stor sten for døren til graven, og gikk bort. 61Men Maria Magdalena og den andre Maria var der og satt like imot graven.

62Men den næste dag, som var dagen efter beredelses-dagen, kom yppersteprestene og fariseerne sammen hos Pilatus 63og sa: Herre! vi kommer i hu at mens denne forfører ennu var i live, sa han: Tre dager efter står jeg op. 64Byd derfor at de vokter graven vel til den tredje dag, forat ikke hans disipler skal komme og stjele ham og så si til folket: Han er opstanden fra de døde, og den siste forførelse bli verre enn den første. 65Pilatus sa til dem: Der har I vakt; gå bort og vokt graven som best I kan! 66De gikk bort og voktet graven sammen med vakten, efterat de hadde satt segl på stenen.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Matthew 26
Top of Page
Top of Page