Salmerne 107
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Halleluja! Lov HERREN, thi han er god, thi hans Miskundhed varer evindelig!1Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig. 1Tacken HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen.
2Saa skal HERRENS genløste sige, de, han løste af Fjendens Haand2Så sie Herrens gjenløste, de som han har gjenløst av nødens hånd, 2Så säge HERRENS förlossade, de som han har förlossat ur nöden,
3og samlede ind fra Landene, fra Øst og Vest, fra Nord og fra Havet.3og som han har samlet fra landene, fra øst og fra vest, fra nord og fra havet. 3de som han har församlat ifrån länderna, från öster och från väster, från norr och från havssidan.
4I den øde Ørk for de vild, fandt ikke Vej til beboet By,4De fór vill i ørkenen, i et uveisomt øde, de fant ikke en by å bo i. 4De irrade omkring i öknen på öde stigar, de funno ingen stad där de kunde bo;
DANNORSVE
5de led baade Sult og Tørst, deres Sjæl var ved at vansmægte;5De var hungrige og tørste, deres sjel vansmektet i dem. 5de hungrade och törstade, deras själ försmäktade i dem.
6men de raabte til HERREN i Nøden, han frelste dem af deres Trængsler6Da ropte de til Herren i sin nød; av deres trengsler utfridde han dem, 6Men de ropade till HERREN i sin nöd, och han räddade dem ur deras trångmål.
7og førte dem ad rette Vej, saa de kom til beboet By.7og han førte dem på rett vei, så de gikk til en by de kunde bo i. 7Och han ledde dem på en rätt väg, så att de kommo till en stad där de kunde bo.
8Lad dem takke HERREN for hans Miskundhed, for hans Underværker mod Menneskens Børn.8De skal prise Herren for hans miskunnhet og for hans undergjerninger mot menneskenes barn; 8De må tacka HERREN för hans nåd och för hans under med människors barn,
9Thi han mætted den vansmægtende Sjæl og fyldte den sultne med godt.9for han mettet den vansmektende sjel og fylte den hungrige sjel med godt. 9att han mättade den försmäktande själen och uppfyllde den hungrande själen med sitt goda.
DANNORSVE
10De sad i Mulm og Mørke, bundne i Pine og Jern,10De satt i mørke og i dødsskygge, bundet i elendighet og jern, 10De sutto i mörker och dödsskugga, fångna i elände och järnbojor,
11fordi de havde staaet Guds Ord imod og ringeagtet den Højestes Raad.11fordi de hadde vært gjenstridige mot Guds ord og foraktet den Høiestes råd. 11därför att de hade varit gensträviga mot Guds ord och hade föraktat den Högstes råd.
12Deres Hjerte var knuget af Kummer, de faldt, der var ingen, som hjalp;12Derfor bøide han deres hjerter ved lidelse; de snublet, og det var ikke nogen hjelper. 12Han kuvade deras hjärtan med olycka; de kommo på fall och hade ingen hjälpare.
13men de raabte til HERREN i Nøden, han frelste dem af deres Trængsler,13Da ropte de til Herren i sin nød; av deres trengsler frelste han dem. 13Men de ropade till HERREN i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål;
14førte dem ud af Mørket og Mulmet og sønderrev deres Baand.14Han førte dem ut av mørke og dødsskygge og rev sønder deres bånd. 14han förde dem ut ur mörkret och dödsskuggan, och deras bojor slet han sönder.
DANNORSVE
15Lad dem takke HERREN for hans Miskundhed, for hans Underværker mod Menneskens Børn.15De skal prise Herren for hans miskunnhet og for hans undergjerninger mot menneskenes barn; 15De må tacka HERREN för hans nåd och för hans under med människors barn,
16Thi han sprængte Døre af Kobber og sønderslog Slaaer af Jern.16for han brøt sønder porter av kobber og hugg sønder bommer av jern. 16att han krossade kopparportarna och bröt sönder järnbommarna.
17De sygnede hen for Synd og led for Brødes Skyld,17De var dårer og blev plaget for sin syndige vei og for sine misgjerninger; 17De voro oförnuftiga, ty de vandrade i överträdelse, och blevo nu plågade för sina missgärningars skull;
18de væmmedes ved al Slags Mad, de kom Dødens Porte nær;18deres sjel vemmedes ved all mat, og de kom nær til dødens porter. 18deras själ vämjdes vid all mat, och de voro nära dödens portar.
19men de raabte til HERREN i Nøden, han frelste dem af deres Trængsler,19Da ropte de til Herren i sin nød; av deres trengsler frelste han dem. 19Men de ropade till HERREN i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål.
DANNORSVE
20sendte sit Ord og lægede dem og frelste deres Liv fra Graven.20Han sendte sitt ord og helbredet dem og reddet dem fra deres graver. 20Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från graven.
21Lad dem takke HERREN for hans Miskundhed, for hans Underværker mod Menneskens Børn21De skal prise Herren for hans miskunnhet og for hans undergjerninger mot menneskenes barn; 21De må tacka HERREN för hans nåd och för hans under med människors barn;
22og ofre Lovprisningsofre og med Jubel forkynde hans Gerninger.22og ofre takkoffere og fortelle om hans gjerninger med jubel. 22de må offra lovets offer och förtälja hans verk med jubel.
23De for ud paa Havet i Skibe, drev Handel paa vældige Vande,23De som fór ut på havet i skib, som drev handel på store vann, 23De foro på havet med skepp och drevo sin handel på stora vatten;
24blev Vidne til HERRENS Gerninger, hans Underværker i Dybet;24de så Herrens gjerninger og hans underverker på dypet. 24där fingo de se HERRENS gärningar och hans under på havsdjupet.
DANNORSVE
25han bød, og et Stormvejr rejste sig, Bølgerne taarnedes op;25Han bød og lot det komme en stormvind, og den reiste dets bølger. 25Med sitt ord uppväckte han stormvinden, så att den hävde upp dess böljor.
26mod Himlen steg de, i Dybet sank de, i Ulykken svandt deres Mod;26De fór op imot himmelen, de fór ned i avgrunnene, deres sjel blev motløs i ulykken. 26De foro upp mot himmelen, ned i djupen; deras själ upplöstes av ångest.
27de tumled og raved som drukne, borte var al deres Visdom;27De tumlet og vaklet som en drukken mann, og all deres visdom blev til intet. 27De raglade och stapplade såsom druckna, och all deras vishet blev till intet.
28men de raabte til HERREN i Nøden, han frelste dem af deres Trængsler,28Da ropte de til Herren i sin nød, og av deres trengsler førte han dem ut. 28Men de ropade till HERREN i sin nöd, och han förde dem ut ur deras trångmål.
29skiftede Stormen til Stille, saa Havets Bølger tav;29Han lot stormen bli til stille, og bølgene omkring dem tidde. 29Han förbytte stormen i lugn, så att böljorna omkring dem tystnade.
DANNORSVE
30og glade blev de, fordi det stilned; han førte dem til Havnen, de søgte.30Og de gledet sig over at de la sig; og han førte dem til den havn de ønsket. 30Och de blevo glada att det vart stilla, och han förde dem till den hamn dit de ville.
31Lad dem takke HERREN for hans Miskundhed, for hans Underværker mod Menneskens Børn,31De skal prise Herren for hans miskunnhet og for hans undergjerninger mot menneskenes barn 31De må tacka HERREN för hans nåd och för hans under med människors barn;
32ophøje ham i Folkets Forsamling og prise ham i de Ældstes Kreds!32og ophøie ham i folkets forsamling og love ham der hvor de gamle sitter. 32de må upphöja honom i folkets församling och lova honom där de äldste sitta.
33Floder gør han til Ørken og Kilder til øde Land,33Han gjorde elver til en ørken og vannkilder til et tørstig land, 33Han gjorde strömmar till öken, källsprång till torr mark,
34til Saltsteppe frugtbart Land for Ondskabens Skyld hos dem, som bor der.34et fruktbart land til et saltland for deres ondskaps skyld som bodde der. 34bördigt land till salthed, för dess inbyggares ondskas skull.
DANNORSVE
35Ørken gør han til Vanddrag, det tørre Land til Kilder;35Han gjorde en ørken til en vannrik sjø og et tørt land til vannkilder*.35Han gjorde öknen till en vattenrik sjö och torrt land till källsprång.
36der lader han sultne bo, saa de grunder en By at bo i,36Og han lot de hungrige bo der, og de grunnla en by til å bo i. 36Och han lät de hungrande bo där, och de byggde en stad där de kunde bo.
37tilsaar Marker og planter Vin og høster Afgrødens Frugt.37Og de tilsådde akrer og plantet vingårder, og de vant den frukt de bar. 37De besådde åkrar och planterade vingårdar, som gåvo dem sin frukt i avkastning.
38Han velsigner dem, de bliver mange, han lader det ikke skorte paa Kvæg.38Og han velsignet dem, og de blev meget tallrike, og av fe gav han dem ikke lite. 38Han välsignade dem, och de förökades storligen, och deras boskapshjordar lät han icke förminskas.
39De bliver faa og segner under Modgangs og Kummers Tryk,39Så minket de igjen og blev nedbøiet ved trengsel, ulykke og sorg. 39Väl blevo de sedan ringa och nedböjda, i det olycka och bedrövelse tryckte dem,
DANNORSVE
40han udøser Haan over Fyrster og lader dem rave i vejløst Øde.40Han som utøser forakt over fyrster og lar dem fare vill i et uveisomt øde, 40men han som utgjuter förakt över furstar och låter dem irra omkring i väglösa ödemarker,
41Men han løfter den fattige op af hans Nød og gør deres Slægter som Hjorde;41han ophøiet den fattige av elendighet og gjorde slektene som hjorden. 41han upphöjde då den fattige ur eländet och lät släkterna växa till såsom fårhjordar.
42de oprigtige ser det og glædes, men al Ondskab lukker sin Mund.42De opriktige ser det og gleder sig, og all ondskap lukker sin munn. 42De redliga se det och glädja sig, och all orättfärdighet måste tillsluta sin mun.
43Hvo som er viis, han mærke sig det og lægge sig HERRENS Naade paa Sinde!43Den som er vis, han akte på dette og merke på Herrens nådegjerninger! 43Den som är vis, han akte härpå och besinne HERRENS nådegärningar.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 106
Top of Page
Top of Page