Salmerne 106
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Halleluja! Lov HERREN, thi han er god, thi hans Miskundhed varer evindelig!1Halleluja! Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig. 1Halleluja! Tacken HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen.
2Hvo kan opregne HERRENS vældige Gerninger, finde Ord til at kundgøre al hans Pris?2Hvem kan utsi Herrens veldige gjerninger, forkynne all hans pris? 2Vem kan uttala HERRENS väldiga gärningar och förkunna allt hans lov?
3Salige de, der holder paa Ret, som altid øver Retfærdighed!3Salige er de som tar vare på det som rett er, den som gjør rettferdighet til enhver tid. 3Saliga äro de som akta på vad rätt är, de som alltid öva rättfärdighet.
4Husk os, HERRE, naar dit Folk finder Naade, lad os faa godt af din Frelse,4Kom mig i hu, Herre, efter din nåde mot ditt folk, se til mig med din frelse, 4Tänk på mig, HERRE, efter din nåd mot ditt folk, besök mig med din frälsning,
DANNORSVE
5at vi maa se dine Udvalgtes Lykke, glæde os ved dit Folks Glæde og med din Arvelod prise vor Lykke!5så jeg kan se på dine utvalgtes lykke, glede mig med ditt folks glede, rose mig med din arv! 5så att jag med lust får se dina utvaldas lycka, glädja mig med ditt folks glädje, berömma mig med din arvedel.
6Vi syndede som vore Fædre, handlede ilde og gudløst.6Vi har syndet med våre fedre, vi har gjort ille, vi har vært ugudelige. 6Vi hava syndat likasom våra fäder, vi hava gjort illa, vi hava varit ogudaktiga.
7Vore Fædre i Ægypten ænsede ej dine Undere, kom ikke din store Miskundhed i Hu, stod den Højeste imod ved det røde Hav.7Våre fedre i Egypten aktet ikke på dine undergjerninger, de kom ikke i hu dine mange nådegjerninger, men var gjenstridige ved havet, ved det Røde Hav. 7Våra fäder i Egypten aktade icke på dina under; de tänkte icke på dina många nådegärningar, utan voro gensträviga vid havet, invid Röda havet.
8Dog frelste han dem for sit Navns Skyld, for at gøre sin Vælde kendt;8Dog frelste han dem for sitt navns skyld, for å kunngjøre sitt velde, 8Men han frälste dem för sitt namns skull, för att göra sin makt kunnig.
9han trued det røde Hav, og det tørrede ud, han førte dem gennem Dybet som gennem en Ørk;9og han truet det Røde Hav, og det blev tørt, og han lot dem gå gjennem dypene som i en ørken, 9Han näpste Röda havet, så att det blev torrt, och förde dem genom djupen såsom genom en öken.
DANNORSVE
10han fried dem af deres Avindsmænds Haand og udløste dem fra Fjendens Haand;10og han frelste dem av hans hånd som hatet dem, og forløste dem av fiendens hånd, 10Han frälste dem från deras motståndares hand och förlossade dem ifrån fiendens hand.
11Vandet skjulte dem, som trængte dem, ikke een blev tilbage af dem;11og vannet skjulte deres motstandere, det blev ikke én av dem tilbake. 11Vattnet övertäckte deras ovänner; icke en enda av dem blev kvar.
12da troede de paa hans Ord og kvad en Sang til hans Pris.12Da trodde de på hans ord, de sang hans pris. 12Då trodde de på hans ord, då sjöngo de hans lov.
13Men de glemte snart hans Gerninger, biede ej paa hans Raad;13Men snart glemte de hans gjerninger, de bidde ikke på hans råd; 13Men snart glömde de hans gärningar, de förbidade icke hans råd.
14de grebes af Attraa i Ørkenen, i Ødemarken fristed de Gud;14men de blev grepet av begjærlighet i ørkenen, og de fristet Gud på det øde sted. 14De grepos av lystnad i öknen och frestade Gud i ödemarken.
DANNORSVE
15saa gav han dem det, de kræved, og sendte dem Lede i Sjælen.15Da gav han dem det de vilde ha, men sendte tærende sykdom over deres liv. 15Då gav han dem vad de begärde, men sände tärande sjukdom över dem.
16De bar Avind mod Moses i Lejren, mod Aron, HERRENS hellige;16Og de blev avindsyke mot Moses i leiren, mot Aron, Herrens hellige. 16Och de upptändes av avund mot Mose i lägret, mot Aron, HERRENS helige.
17Jorden aabned sig, slugte Datan, lukked sig over Abirams Flok;17Jorden oplot sig og slukte Datan og skjulte Abirams hop, 17Men jorden öppnade sig och uppslukade Datan och övertäckte Abirams hop.
18Ilden rasede i deres Flok, Luen brændte de gudløse op.18og en ild satte deres hop i brand, en lue brente op de ugudelige. 18Och eld begynte brinna i deras hop, en låga brände upp de ogudaktiga.
19De laved en Kalv ved Horeb og tilbad det støbte Billed;19De gjorde en kalv ved Horeb og tilbad et støpt billede, 19De gjorde en kalv vid Horeb och tillbådo ett gjutet beläte;
DANNORSVE
20de bytted deres Herlighed bort for et Billed af en Okse, hvis Føde er Græs;20og de byttet sin ære* mot billedet av en okse, som eter gress.20sin ära bytte de bort mot bilden av en oxe, som äter gräs.
21de glemte Gud, deres Frelser, som øvede store Ting i Ægypten,21De glemte Gud, sin frelser, som hadde gjort store ting i Egypten, 21De glömde Gud, sin frälsare, som hade gjort så stora ting i Egypten,
22Undere i Kamiternes Land, frygtelige Ting ved det røde Hav.22undergjerninger i Kams land, forferdelige ting ved det Røde Hav. 22så underbara verk i Hams land, så fruktansvärda gärningar vid Röda havet.
23Da tænkte han paa at udrydde dem, men Moses, hans udvalgte Mand, stilled sig i Gabet for hans Aasyn for at hindre, at hans Vrede lagde øde.23Da sa han at han vilde ødelegge dem, dersom ikke Moses, hans utvalgte, hadde stilt sig i gapet for hans åsyn for å avvende hans vrede fra å ødelegge dem. 23Då hotade han att förgöra dem; men Mose, den man som han hade utvalt, trädde fram såsom medlare inför honom till att avvända hans vrede, så att den icke skulle fördärva.
24De vraged det yndige Land og troede ikke hans Ord,24Og de foraktet det herlige land, de trodde ikke hans ord, 24De föraktade det ljuvliga landet och trodde icke på hans ord.
DANNORSVE
25men knurrede i deres Telte og hørte ikke paa HERREN;25og de knurret i sine telt, de hørte ikke på Herrens røst. 25De knorrade i sina tält och lyssnade icke till HERRENS röst.
26da løfted han Haanden og svor at lade dem falde i Ørkenen,26Da opløftet han sin hånd og svor at han vilde la dem falle i ørkenen 26Då lyfte han upp sin hand mot dem och svor att slå ned dem i öknen,
27splitte deres Sæd blandt Folkene, sprede dem rundt i Landene.27og la deres avkom falle iblandt hedningene og sprede dem i landene. 27att slå ned deras barn ibland hedningarna och förströ dem i länderna.
28De holdt til med Ba'al-Peor og aad af de dødes Ofre;28Og de bandt sig til Ba'al-Peor og åt av offere til døde*,28Och de slöto sig till Baal-Peor och åto det som var offrat åt döda.
29de krænked ham med deres Gerninger, og Plage brød løs iblandt dem.29og de vakte harme ved sine gjerninger, og en plage brøt inn iblandt dem. 29De förtörnade Gud med sina gärningar, och en hemsökelse bröt in över dem.
DANNORSVE
30Da stod Pinehas frem og holdt Dom, og Plagen blev bragt til at standse,30Da stod Pinehas frem og holdt dom, og plagen stanset; 30Men Pinehas trädde fram och skipade rätt, och så upphörde hemsökelsen;
31og det regnedes ham til Retfærdighed fra Slægt til Slægt, evindelig.31og det blev regnet ham til rettferdighet fra slekt til slekt evindelig. 31det vart honom räknat till rättfärdighet från släkte till släkte, för evig tid.
32De vakte hans Vrede ved Meribas Vand, og for deres Skyld gik det Moses ilde;32Og de vakte vrede ved Meribas vann, og det gikk Moses ille for deres skyld; 32De förtörnade honom ock vid Meribas vatten, och det gick Mose illa för deras skull.
33thi de stod hans Aand imod, og han talte uoverlagte Ord.33for de var gjenstridige mot hans* Ånd, og han talte tankeløst med sine leber.33Ty de voro gensträviga mot hans Ande, och han talade obetänksamt med sina läppar.
34De udrydded ikke de Folk, som HERREN havde sagt, de skulde,34De ødela ikke de folk som Herren hadde talt til dem om, 34De förgjorde icke de folk om vilka HERREN hade givit dem befallning,
DANNORSVE
35med Hedninger blanded de sig og gjorde deres Gerninger efter;35men de blandet sig med hedningene og lærte deres gjerninger, 35utan beblandade sig med hedningarna och lärde sig deras gärningar.
36deres Gudebilleder dyrkede de, og disse blev dem en Snare;36og de tjente deres avguder, og disse blev dem til en snare, 36De tjänade deras avgudar, och dessa blevo dem till en snara.
37til Dæmonerne ofrede de, og det baade Sønner og Døtre;37og de ofret sine sønner og sine døtre til maktene*.37Och de offrade sina söner och döttrar till offer åt onda andar.
38de udgød uskyldigt Blod, deres Sønners og Døtres Blod, som de ofred til Kana'ans Guder, og Landet blev smittet ved Blod;38og de utøste uskyldig blod, sine sønners og sine døtres blod, som de ofret til Kana'ans avguder, og landet blev vanhelliget ved blod. 38Ja, de utgöto oskyldigt blod, sina söners och döttrars blod och offrade dessa åt Kanaans avgudar; och landet vart ohelgat genom blodskulder.
39de blev urene ved deres Gerninger, bolede ved deres idrætter.39De blev urene ved sine gjerninger og drev hor ved sin adferd. 39Så blevo de orena genom sina gärningar och betedde sig trolöst i sina verk.
DANNORSVE
40Da blev HERREN vred paa sit Folk og væmmedes ved sin Arv;40Da optendtes Herrens vrede mot hans folk, og han fikk avsky for sin arv. 40Då upptändes HERRENS vrede mot hans folk, och hans arvedel blev honom en styggelse.
41han gav dem i Folkenes Haand, deres Avindsmænd blev deres Herrer;41Og han gav dem i hedningers hånd, og de som hatet dem, hersket over dem, 41Och han gav dem i hedningars hand, så att de som hatade dem fingo råda över dem.
42deres Fjender voldte dem Trængsel, de kuedes under deres Haand.42og deres fiender trengte dem, og de blev ydmyket under deres hånd. 42Deras fiender trängde dem, och de blevo kuvade under deras hand.
43Han frelste dem Gang paa Gang, men de stod egensindigt imod og sygnede hen i Brøden;43Mange ganger utfridde han dem; men de var gjenstridige i sine råd, og de sank ned i usseldom for sin misgjernings skyld. 43Många gånger räddade han dem, men de voro gensträviga i sin egenvilja och förgingos så genom sin missgärning.
44dog saa han til dem i Trængslen, saa snart han hørte dem klage;44Og han så til dem når de var i nød, idet han hørte deres klagerop. 44Men han såg till dem i deras nöd, när han hörde deras rop.
DANNORSVE
45han kom sin Pagt i Hu og ynkedes efter sin store Miskundhed;45Og i sin godhet mot dem kom han sin pakt i hu, og det gjorde ham ondt efter hans store miskunnhet, 45Och han tänkte, dem till fromma, på sitt förbund och ömkade sig efter sin stora nåd.
46han lod dem finde Barmhjertighed hos alle, der tog dem til Fange.46og han lot dem finne barmhjertighet for alle deres åsyn som hadde ført dem i fangenskap. 46Och han lät dem finna barmhärtighet inför alla dem som hade fört dem i fångenskap.
47Frels os, HERRE vor Gud, du samle os sammen fra Folkene, at vi maa love dit hellige Navn, med Stolthed synge din Pris.47Frels oss, Herre vår Gud, og samle oss fra hedningene til å love ditt hellige navn, rose oss av å kunne prise dig! 47Fräls oss, HERRE, vår Gud, och församla oss från hedningarna, så att vi få prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. ----
48Lovet være HERREN, Israels Gud, fra Evighed og til Evighed! Og alt Folket svare Amen!48Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet! Og alt folket sier: Amen. Halleluja! 48Lovad vare HERREN, Israels Gud, från evighet till evighet! Och allt folket säge: »Amen, Halleluja!» Femte boken
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 105
Top of Page
Top of Page