Salmerne 37
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Af David. Græm dig ikke over Ugerningsmænd, misund ikke dem, der gør Uret!1Av David. La ikke din vrede optendes over de onde, bli ikke harm over dem som gjør urett! 1Av David. Harmas icke över de onda, avundas icke dem som göra orätt.
2Thi hastigt svides de af som Græsset, visner som det friske Grønne.2For som gresset blir de hastig avskåret, og som grønne urter visner de bort. 2Ty såsom gräs varda de snart avhuggna, och såsom gröna örter vissna de.
3Stol paa HERREN og gør det gode, bo i Landet og læg Vind paa Troskab,3Sett din lit til Herren og gjør godt, bo i landet og legg vinn på trofasthet! 3Förtrösta på HERREN, och gör vad gott är, förbliv i landet och beflita dig om redbarhet,
4da skal du have din Fryd i HERREN, og han skal give dig, hvad dit Hjerte attraar.4Og gled dig i Herren! Så skal han gi dig hvad ditt hjerte attrår. 4och hav din lust i HERREN: då skall han giva dig vad ditt hjärta begär.
DANNORSVE
5Vælt din Vej paa HERREN, stol paa ham, saa griber han ind5Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det; 5Befall din väg åt HERREN och förtrösta på honom; han skall göra det.
6og fører din Retfærdighed frem som Lyset, din Ret som den klare Dag.6han skal la din rettferdighet gå frem som lyset og din rett som middagens lys. 6Han skall låta din rättfärdighet gå fram såsom ljuset och din rätt såsom middagens sken.
7Vær stille for HERREN og bi paa ham, græm dig ej over den, der har Held, over den, der farer med Rænker.7Vær stille for Herren og vent på ham! La ikke din vrede optendes over den som har lykke på sin vei, over den mann som uttenker onde råd. 7Var stilla för HERREN och förbida honom, harmas icke över den vilkens väg är lyckosam, över den man som umgås med ränker.
8Tæm din Harme, lad Vreden fare, græm dig ikke, det volder kun Harm.8Lat av fra vrede og la harme fare, la ikke din vrede optendes! Det fører bare til det som ondt er. 8Avhåll dig från vrede och låt förbittringen fara; harmas icke; därmed gör du blott illa.
9Thi Ugerningsmænd skal ryddes ud, men de, der bier paa HERREN, skal arve Landet.9For de onde skal utryddes, men de som bier efter Herren, skal arve landet. 9Ty de onda skola varda utrotade, men de som vänta efter HERREN, de skola besitta landet.
DANNORSVE
10En liden Stund, og den gudløse er ikke mere; ser du hen til hans Sted, saa er han der ikke.10Og om en liten stund, så er den ugudelige ikke mere, og akter du på hans sted, så er han borte. 10Ännu en liten tid, så är den ogudaktige icke mer; och när du ser efter hans plats, då är han borta.
11Men de sagtmodige skal arve Landet, de fryder sig ved megen Fred.11Men de saktmodige skal arve landet og glede sig ved megen fred. 11Men de ödmjuka skola besitta landet och hugnas av stor frid.
12Den gudløse vil den retfærdige ilde og skærer Tænder imod ham;12Den ugudelige optenker ondt imot den rettferdige og skjærer tenner imot ham. 12Den ogudaktige stämplar mot den rättfärdige och biter sina tänder samman mot honom;
13men Herren, han ler ad ham, thi han ser hans Time komme.13Herren ler av ham; for han ser at hans dag kommer. 13men Herren ler åt honom, ty han ser att hans dag kommer.
14De gudløse drager Sværdet og spænder Buen for at fælde arm og fattig, for at nedslagte dem, der vandrer ret;14De ugudelige drar sverdet og spenner sin bue for å felle den elendige og fattige og slå dem ihjel som vandrer opriktig. 14De ogudaktiga draga ut svärdet och spänna sin båge, för att fälla den som är betryckt och fattig, för att slakta dem som vandra i redlighet.
DANNORSVE
15men Sværdet rammer dem selv i Hjertet, og Buerne brydes sønder og sammen.15Deres sverd skal komme i deres eget hjerte, og deres buer skal sønderbrytes. 15Men deras svärd skall gå in i deras eget hjärta, och deras bågar skola brista sönder.
16Det lidt, en retfærdig har, er bedre end mange gudløses Rigdom;16Bedre er det lille som den rettferdige har, enn mange ugudeliges rikdom. 16Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktigas stora håvor.
17thi de gudløses Arme skal brydes, men HERREN støtter de retfærdige;17For de ugudeliges armer skal sønderbrytes, men Herren støtter de rettferdige. 17Ty de ogudaktigas armar skola sönderbrytas; men HERREN uppehåller de rättfärdiga.
18HERREN kender de uskyldiges Dage, deres Arvelod bliver evindelig;18Herren kjenner de ulasteliges dager, og deres arv skal bli til evig tid. 18HERREN känner de frommas dagar, och deras arvedel skall bestå evinnerligen.
19de beskæmmes ikke i onde Tider, de mættes i Hungerens Dage.19De skal ikke bli til skamme i den onde tid, og i hungerens dager skal de mettes. 19De skola icke komma på skam i den onda tiden, och i hungerns dagar skola de varda mättade.
DANNORSVE
20Thi de gudløse gaar til Grunde, som Engenes Pragt er HERRENS Fjender, de svinder, de svinder som Røg.20For de ugudelige skal gå til grunne og Herrens fiender som engenes blomsterskrud; de skal forsvinne, som røk skal de forsvinne. 20Ty de ogudaktiga skola förgås; HERRENS fiender äro såsom ängarnas prakt: de försvinna såsom rök, ja, de försvinna.
21Den gudløse laaner og bliver i Gælden, den retfærdige ynkes og giver;21Den ugudelige låner og betaler ikke, men den rettferdige forbarmer sig og gir. 21Den ogudaktige lånar och kan icke betala, men den rättfärdige är barmhärtig och givmild.
22de, han velsigner, skal arve Landet, de, han forbander, udryddes.22For de han* velsigner, skal arve landet, men de han forbanner, skal utryddes.22Ty HERRENS välsignade skola besitta landet, men de som han förbannar skola varda utrotade.
23Af HERREN stadfæstes Mandens Skridt, naar han har Behag i hans Vej;23Herren gjør en manns gang fast, og han har velbehag i hans vei. 23Genom HERREN bliva en mans steg fasta, när han har behag till hans väg.
24om end han snubler, falder han ikke, thi HERREN støtter hans Haand.24Når han snubler, faller han ikke til jorden; for Herren støtter hans hånd. 24Om han faller, störtar han dock icke till marken, ty HERREN håller honom vid handen.
DANNORSVE
25Ung har jeg været, og nu er jeg gammel, men aldrig saa jeg en retfærdig forladt eller hans Afkom tigge sit Brød;25Jeg har vært ung og er blitt gammel, men ikke har jeg sett den rettferdige forlatt eller hans avkom søke efter brød. 25Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har icke sett den rättfärdige övergiven eller hans barn gå efter bröd.
26han ynkes altid og laaner ud, og hans Afkom er til Velsignelse.26Den hele dag forbarmer han sig og låner ut, og hans avkom blir velsignet. 26Han är alltid barmhärtig och villig att låna och hans barn äro till välsignelse.
27Vig fra ondt og øv godt, saa bliver du boende evindelig;27Vik fra ondt og gjør godt! Så skal du bli boende* til evig tid.27Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, så skall du få bo kvar evinnerligen.
28thi HERREN elsker Ret og svigter ej sine fromme. De onde udslettes for evigt, de gudløses Afkom udryddes;28For Herren elsker rett og forlater ikke sine fromme; til evig tid blir de bevart. Men de ugudeliges avkom utryddes. 28Ty HERREN älskar vad rätt är och övergiver icke sina fromma, evinnerligen bliva de bevarade; men de ogudaktigas avkomma varder utrotad.
29de retfærdige arver Landet og skal bo der til evig Tid.29De rettferdige skal arve landet og bo i det evindelig. 29De rättfärdiga skola besitta landet och bo däri evinnerligen.
DANNORSVE
30Den retfærdiges Mund taler Visdom; hans Tunge siger, hvad ret er;30Den rettferdiges munn taler visdom, og hans tunge sier hvad rett er. 30Den rättfärdiges mun talar visdom, och hans tunga säger vad rätt är.
31sin Guds Lov har han i Hjertet, ikke vakler hans Skridt.31Hans Guds lov er i hans hjerte, hans trin vakler ikke. 31Hans Guds lag är i hans hjärta; hans steg vackla icke.
32Den gudløse lurer paa den retfærdige og staar ham efter Livet,32Den ugudelige lurer på den rettferdige og søker å drepe ham; 32Den ogudaktige vaktar på den rättfärdige och står efter att döda honom,
33men HERREN giver ham ej i hans Haand og lader ham ikke dømmes for Retten.33Herren overlater ham ikke i hans hånd, og fordømmer ham ikke når han blir dømt. 33men HERREN överlämnar honom icke i hans hand och fördömer honom icke, när han dömes.
34Bi paa HERREN og bliv paa hans Vej, saa skal han ophøje dig til at arve Landet; du skal skue de gudløses Undergang.34Bi på Herren og ta vare på hans vei! Så skal han ophøie dig til å arve landet; du skal se på at de ugudelige utryddes. 34Förbida HERREN, och håll dig på hans väg, så skall han upphöja dig till att besitta landet; du skall se med lust huru de ogudaktiga varda utrotade.
DANNORSVE
35Jeg har set en gudløs trodse, bryste sig som en Libanons Ceder —35Jeg så en ugudelig som var veldig og utbredte sig som et grønt tre som ikke er flyttet; 35Jag såg en ogudaktig som trotsade på sin makt; han utbredde sig såsom ett grönskande träd, väl rotat.
36men se, da jeg gik der forbi, var han borte; da jeg søgte ham, fandtes han ikke.36men han forsvant, og se, han var ikke mere, og jeg søkte efter ham, men han fantes ikke. 36Men när man sedan gick där fram, se, då var han borta; jag sökte efter honom, men han fanns icke mer.
37Vogt paa Uskyld, læg Vind paa Oprigtighed, thi Fredens Mand har en Fremtid;37Akt på den ulastelige og se på den opriktige! for fredens mann har en fremtid; 37Giv akt på den ostrafflige, och se på den redlige, huru fridens man har en framtid.
38men Overtræderne udryddes til Hobe, de gudløses Fremtid gaar tabt.38men overtrederne skal tilintetgjøres alle sammen, de ugudeliges fremtid skal avskjæres. 38Men överträdarna skola allasammans förgås, de ogudaktigas framtid varder avskuren.
39De retfærdiges Frelse kommer fra HERREN, deres Tilflugt i Nødens Stund;39Og de rettferdiges frelse kommer fra Herren, deres sterke vern i nødens tid. 39Till de rättfärdiga kommer frälsning ifrån HERREN; han är deras värn i nödens tid.
40HERREN hjælper og frier dem, fra de gudløse frier og frelser han dem; thi hos ham har de søgt deres Tilflugt.40Og Herren hjelper dem og utfrir dem, han utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. 40HERREN hjälper dem och befriar dem; han befriar dem från de ogudaktiga och frälsar dem, ty de taga sin tillflykt till honom.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 36
Top of Page
Top of Page