Salmerne 89
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1En Maskil af Ezraiten Etan. (2) Om HERRENS Naade vil jeg evigt synge, fra Slægt til Slægt med min Mund forkynde din Trofasthed.1En læresalme av Etan, esrahitten. (2) Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid; fra slekt til slekt vil jeg kunngjøre din trofasthet med min munn. 1En sång av esraiten Etan. (2) Jag vill sjunga om HERRENS nådegärningar evinnerligen; jag vill låta min mun förkunna din trofasthet, från släkte till släkte.
2Thi du har sagt: »En evig Bygning er Naaden!« I Himlen har du grundfæstet din Trofasthed.2For jeg sier: Miskunnhet bygges op til evig tid, i himmelen grunnfester du din trofasthet. 2Ja, jag säger: För evig tid skall nåd byggas upp; i himmelen, där befäster du din trofasthet.
3Jeg slutted en Pagt med min udvalgte, tilsvor David, min Tjener:3[Du sier:] Jeg har gjort en pakt med min utvalgte, jeg har svoret David, min tjener: 3»Jag har slutit ett förbund med min utvalde, med ed har jag lovat min tjänare David:
4»Jeg lader din Sæd bestaa for evigt, jeg bygger din Trone fra Slægt til Slægt!« — Sela.4Til evig tid vil jeg grunnfeste ditt avkom, og jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt. Sela. 4'Jag skall befästa din säd för evig tid och bygga din tron från släkte till släkte.'» Sela.
DANNORSVE
5Og Himlen priser dit Under, HERRE, din Trofasthed i de Helliges Forsamling.5Og himlene priser din underfulle gjerning, Herre, og din trofasthet prises i de helliges forsamling. 5Av himlarna prisas dina under, o HERRE, och i de heligas församling din trofasthet.
6Thi hvem i Sky er HERRENS Lige, hvo er som HERREN iblandt Guds Sønner?6For hvem i det høie er å ligne med Herren? Hvem er Herren lik blandt Guds sønner, 6Ty vilken i skyn kan liknas vid HERREN, vilken bland Guds söner kan aktas lik HERREN?
7En forfærdelig Gud i de Helliges Kreds, stor og frygtelig over alle omkring ham.7en Gud, såre forferdelig i de helliges hemmelige råd og fryktelig for alle dem som er omkring ham? 7Ja, Gud är mycket förskräcklig i de heligas råd och fruktansvärd utöver alla som äro omkring honom.
8HERRE, Hærskarers Gud, hvo er som du? HERRE, din Naade og Trofasthed omgiver dig.8Herre, hærskarenes Gud, hvem er sterk som du, Herre? Og din trofasthet er rundt omkring dig. 8HERRE, härskarornas Gud, vem är dig lik? Stark är HERREN; och din trofasthet är runt omkring dig.
9Du mestrer Havets Overmod; naar Bølgerne bruser, stiller du dem.9Du er den som hersker over havets overmot; når dets bølger reiser sig, lar du dem legge sig. 9Du är den som råder över havets uppror; när dess böljor resa sig, stillar du dem.
DANNORSVE
10Du knuste Rahab som en fældet Kriger, splitted dine Fjender med vældig Arm.10Du har sønderknust Rahab* som en ihjelslått; med din styrkes arm har du spredt dine fiender.10Du krossade Rahab, så att han låg lik en slagen; med din mäktiga arm förströdde du dina fiender.
11Din er Himlen, og din er Jorden, du grunded Jorderig med dets Fylde.11Dig hører himlene til, dig også jorden; jorderike og alt det som fyller det - du har grunnfestet dem; 11Din är himmelen, din är ock jorden; du har grundat jordens krets med allt vad därpå är.
12Norden og Sønden skabte du, Tabor og Hermon jubler over dit Navn.12nord og syd - du har skapt dem; Tabor og Hermon jubler over ditt navn. 12Norr och söder, dem har du skapat; Tabor och Hermon jubla i ditt namn.
13Du har en Arm med Vælde, din Haand er stærk, din højre løftet.13Du har en arm med velde; sterk er din hånd, ophøiet er din høire hånd. 13Du har en arm med hjältekraft, mäktig är din hand, hög är din högra hand.
14Retfærd og Ret er din Trones Grundvold, Naade og Sandhed staar for dit Aasyn.14Rettferd og rett er din trones grunnvoll; nåde og sannhet går frem for ditt åsyn. 14Rättfärdighet och rätt äro din trons fäste, nåd och sanning stå inför ditt ansikte.
DANNORSVE
15Saligt det Folk, der kender til Frydesang, vandrer, HERRE, i dit Aasyns Lys!15Salig er det folk som kjenner til jubel*; Herre, i ditt åsyns lys skal de vandre.15Saligt är det folk som vet vad jubel är, de som vandra, o HERRE, i ditt ansiktes ljus.
16De lovsynger Dagen igennem dit Navn, ophøjes ved din Retfærdighed.16I ditt navn skal de fryde sig hele dagen, og ved din rettferdighet blir de ophøiet. 16I ditt namn fröjda de sig alltid, och genom din rättfärdighet upphöjas de.
17Thi du er vor Styrkes Stolthed, du løfter vort Horn ved din Yndest;17For du er deres styrkes pryd, og ved din godhet ophøier du vårt horn. 17Ty du är deras starkhet och prydnad, och genom din nåd upphöjer du vårt horn.
18thi vort Skjold er hos HERREN, vor Konge er Israels Hellige!18For Herren er vårt skjold, og Israels Hellige vår konge. 18Ty han som är vår sköld tillhör HERREN, vår konung tillhör Israels Helige.
19Du taled engang i et Syn til dine fromme: »Krone satte jeg paa en Helt, ophøjed en Yngling af Folket;19Dengang* talte du i et syn til dine fromme** og sa: Jeg har nedlagt hjelp hos en helt, jeg har ophøiet en ung mann av folket.19På den tiden talade du i en syn till dina fromma och sade: »Jag har lagt hjälp i en hjältes hans, jag har upphöjt en yngling ur folket.
DANNORSVE
20jeg har fundet David, min Tjener, salvet ham med min hellige Olie;20Jeg har funnet David, min tjener, jeg har salvet ham med min hellige olje. 20Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min helig olja.
21thi min Haand skal holde ham fast, og min Arm skal give ham Styrke.21Min hånd skal alltid være med ham, og min arm skal gi ham styrke. 21Min hand skall stadigt vara med honom, och min arm skall styrka honom.
22Ingen Fjende skal overvælde ham, ingen Nidding trykke ham ned;22Fienden skal ikke plage ham, og den urettferdige skal ikke undertrykke ham. 22Ingen fiende skall oförtänkt komma över honom, och ingen orättfärdig skall förtrycka honom;
23jeg knuser hans Fjender foran ham og nedstøder dem, der hader ham;23Men jeg vil sønderknuse hans motstandere for hans åsyn og slå dem som hater ham. 23nej, jag skall krossa hans ovänner framför honom, och jag skall hemsöka dem som hata honom.
24med ham skal min Trofasthed og Miskundhed være, hans Horn skal løfte sig ved mit Navn;24Og min trofasthet og min miskunnhet skal være med ham, og i mitt navn skal hans horn ophøies. 24Min trofasthet och min nåd skola vara med honom, och i mitt namn skall hans horn varda upphöjt.
DANNORSVE
25jeg lægger Havet under hans Haand og Strømmene under hans højre;25Og jeg vil la ham legge sin hånd på havet og sin høire hånd på elvene. 25Jag skall lägga havet under hans hand och strömmarna under hans högra hand.
26mig skal han kalde: min Fader, min Gud og min Frelses Klippe.26Han skal rope til mig: Du er min far, min Gud og min frelses klippe. 26Han skall kalla mig så: 'Du min fader, min Gud och min frälsnings klippa.'
27Jeg gør ham til førstefødt, den største blandt Jordens Konger;27Og jeg vil gjøre ham til den førstefødte, til den høieste blandt kongene på jorden. 27Ja, jag skall göra honom till den förstfödde, till den högste bland konungarna på jorden.
28jeg bevarer for evigt min Miskundhed mod ham, min Pagt skal holdes ham troligt;28Jeg vil bevare min miskunnhet mot ham til evig tid, og min pakt skal stå fast for ham. 28Jag skall bevara min nåd åt honom evinnerligen, och mitt förbund med honom skall förbliva fast.
29jeg lader hans Æt bestaa for evigt, hans Trone, saa længe Himlen er til.29Og jeg vil la hans avkom bli til evig tid og hans trone som himmelens dager. 29Jag skall låta hans säd bestå till evig tid, och hans tron, så länge himmelen varar.
DANNORSVE
30Hvis hans Sønner svigter min Lov og ikke følger mine Lovbud,30Dersom hans barn forlater min lov og ikke vandrer i mine bud, 30Om hans barn övergiva min lag och icke vandra efter mina rätter,
31hvis de bryder min Vedtægt og ikke holder mit Bud,31dersom de krenker mine forskrifter og ikke holder mine befalinger, 31om de bryta mot mina stadgar och icke hålla mina bud,
32da hjemsøger jeg deres Synd med Ris, deres Brøde med haarde Slag;32da vil jeg hjemsøke deres synd med ris og deres misgjerning med plager. 32då skall jag väl hemsöka deras överträdelse med ris och deras missgärning med plågor,
33men min Naade tager jeg ikke fra ham, min Trofasthed svigter jeg ikke;33Men min miskunnhet vil jeg ikke ta fra ham, og min trofasthet skal ikke svikte; 33men min nåd skall jag ej taga ifrån honom, och jag skall icke svika i trofasthet.
34jeg bryder ikke min Pagt og ændrer ej mine Læbers Udsagn.34jeg vil ikke bryte min pakt og ikke forandre hvad som gikk ut fra mine leber. 34Jag skall icke bryta mitt förbund, och vad mina läppar hava talat skall jag ej förändra.
DANNORSVE
35Ved min Hellighed svor jeg een Gang for alle — David sviger jeg ikke:35Ett har jeg svoret ved min hellighet, sannelig, for David vil jeg ikke lyve: 35En gång har jag svurit det vid min helighet, och mitt löfte till David skall jag icke bryta.
36Hans Æt skal blive for evigt, hans Trone for mig som Solen,36Hans avkom skal bli til evig tid, og hans trone som solen for mitt åsyn. 36Hans säd skall förbliva evinnerligen och hans tron inför mig så länge som solen;
37staa fast som Maanen for evigt, og Vidnet paa Himlen er sanddru.« — Sela.37Som månen skal den stå evindelig, og vidnet i det høie er trofast. Sela. 37såsom månen skall den bestå evinnerligen. Och trofast är vittnet i skyn.» Sela.
38Men du har forstødt og forkastet din Salvede og handlet i Vrede imod ham;38Og du har forkastet og forsmådd, du er blitt harm på din salvede. 38Men nu har du förkastat och förskjutit din smorde och handlat i vrede mot honom.
39Pagten med din Tjener har du brudt, vanæret hans Krone og traadt den i Støvet;39Du har rystet av dig pakten med din tjener, du har vanhelliget hans krone ned i støvet. 39Du har upplöst förbundet med din tjänare, du har oskärat hans krona och kastat den ned till jorden.
DANNORSVE
40du har nedbrudt alle hans Mure, i Grus har du lagt hans Fæstninger;40Du har revet ned alle hans murer, du har lagt hans festninger i grus. 40Du har brutit ned alla hans murar, du har gjort hans fästen till spillror.
41alle vejfarende plyndrer ham, sine Naboer blev han til Spot.41Alle de som går forbi på veien, har plyndret ham; han er blitt til hån for sine naboer. 41Alla som gå vägen fram plundra honom, han har blivit till smälek för sina grannar.
42Du har løftet hans Uvenners højre og glædet alle hans Fjender;42Du har ophøiet hans motstanderes høire hånd, du har gledet alle hans fiender. 42Du har upphöjt hans ovänners högra hand och berett alla hans fiender glädje.
43hans Sværd lod du vige for Fjenden, du holdt ham ej oppe i Kampen;43Og du lot hans skarpe sverd vike og lot ham ikke holde stand i striden. 43Ja, du har låtit hans svärdsegg vika tillbaka och icke hållit honom uppe i striden.
44du vristed ham Staven af Hænde og styrted hans Trone til Jorden,44Du har gjort ende på hans glans og kastet hans trone i støvet. 44Du har gjort slut på hans glans och slagit hans tron till jorden.
DANNORSVE
45afkorted hans Ungdoms Dage og hylled ham ind i Skam. — Sela.45Du har forkortet hans ungdoms dager, du har dekket ham med skam. Sela. 45Du har förkortat hans ungdoms dagar, du har höljt honom med skam. Sela.
46Hvor længe vil du skjule dig, HERRE, for evigt, hvor længe skal din Vrede lue som Ild?46Hvor lenge, Herre, vil du skjule dig evindelig? Hvor lenge skal din harme brenne som ild? 46Huru länge, o HERRE, skall du så alldeles fördölja dig? Huru länge skall din vrede brinna såsom eld?
47Herre, kom i Hu, hvad Livet er, til hvilken Tomhed du skabte hvert Menneskebarn!47Kom dog i hu hvor kort mitt liv er, hvor forgjengelige du har skapt alle menneskenes barn! 47Tänk på huru kort mitt liv varar, och huru förgängliga du har skapat alla människors barn.
48Hvo bliver i Live og skuer ej Død, hvo frelser sin Sjæl fra Dødsrigets Haand? — Sela.48Hvem er den mann som lever og ikke ser døden, som frir sin sjel fra dødsrikets vold? Sela. 48Ty vilken är den man som får leva och undgår att se döden? Vem räddar din själ från dödsrikets våld? Sela.
49Hvor er din fordums Naade, Herre, som du i Trofasthed tilsvor David?49Hvor er, Herre, dine forrige nådegjerninger, som du tilsvor David i din trofasthet? 49Herre, var äro din forna nådegärningar, vad du lovade David med ed i din trofasthet.
DANNORSVE
50Kom, Herre, din Tjeners Skændsel i Hu, at jeg bærer Folkenes Spot i min Favn,50Kom i hu, Herre, dine tjeneres vanære, at jeg må bære alle de mange folk i mitt skjød, 50Tänk, Herre, på dina tjänares smälek, på vad jag måste fördraga av alla de många folken;
51hvorledes dine Fjender haaner, HERRE, hvorledes de haaner din Salvedes Fodspor.51at dine fiender håner, Herre, at de håner din salvedes fotspor! 51tänk på huru dina fiender smäda, o HERRE, huru de smäda din smordes fotspår. ----
52Lovet være HERREN i Evighed, Amen, Amen!52Lovet være Herren til evig tid! Amen, amen. 52Lovad vare HERREN evinnerligen! Amen, Amen. Fjärde boken
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 88
Top of Page
Top of Page