Kolossenserne 1:23
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
så sant I blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir, det som I har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.

Dansk (1917 / 1931)
saa sandt I blive i Troen, grundfæstede og faste, uden at lade eder rokke fra Haabet i det Evangelium, som I have hørt, hvilket er blevet prædiket i al Skabningen under Himmelen, og hvis Tjener jeg Paulus er bleven.

Svenska (1917)
om I nämligen förbliven i tron, väl grundade och fasta, utan att låta rubba eder från det hopp som tillbjudes oss i evangelium, det evangelium som I haven hört, och som blivit predikat bland allt skapat under himmelen, det vars tjänare jag, Paulus, har blivit.

King James Bible
If ye continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven; whereof I Paul am made a minister;

English Revised Version
if so be that ye continue in the faith, grounded and stedfast, and not moved away from the hope of the gospel which ye heard, which was preached in all creation under heaven; whereof I Paul was made a minister.
Bibelen Kunnskap Treasury

ye continue.

Salmenes 92:13,14
De er plantet i Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgårder. …

Salmenes 125:5
Men dem som bøier av til sine krokete veier, skal Herren la fare sammen med dem som gjør urett. Fred være over Israel!

Esekiel 18:26
Når en rettferdig vender om fra sin rettferdighet og gjør urett, så skal han dø til straff for det; for den urett som han gjør, skal han dø.

Hoseas 6:3,4
Så la oss lære å kjenne Herren, la oss med iver søke å lære ham å kjenne! Hans opgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet, som et vårregn som væter jorden. …

Sefanias 1:6
og dem som har vendt sig bort fra Herren, og som ikke har søkt Herren og ikke spurt efter ham.

Matteus 24:13
Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.

Lukas 8:13-15
De på stengrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det; men de har ikke rot; de tror til en tid, og i prøvelsens stund faller de fra. …

Lukas 22:32
men jeg bad for dig at din tro ikke måtte svikte, og når du engang omvender dig, da styrk dine brødre!

Johannes 8:30-32
Da han talte dette, trodde mange på ham. …

Johannes 15:9,10
Likesom Faderen har elsket mig, så har jeg elsket eder; bli i min kjærlighet! …

Apostlenes-gjerninge 11:23
da han kom dit og så Guds nåde, gledet han sig, og han formante alle til at de med hjertets forsett skulde holde fast ved Herren;

Apostlenes-gjerninge 14:22
idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennem mange trengsler.

Romerne 2:7
dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv,

Galaterne 4:11
jeg frykter for eder at jeg kanskje forgjeves har gjort mig møie med eder.

Galaterne 5:7
I løp godt; hvem hindret eder fra å lyde sannheten?

Galaterne 6:9
Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette! for vi skal høste i sin tid, såfremt vi ikke går trett.

1 Tessalonikerne 3:5
Derfor sendte jeg da også bud, da jeg ikke lenger kunde holde det ut, for å få vite om eders tro, om fristeren skulde ha fristet eder og vårt arbeide skulde bli forgjeves

Hebreerne 3:6,14
men Kristus som Sønn over hans hus, og hans hus er vi, såfremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av, fast inntil enden. …

Hebreerne 4:14
Eftersom vi da har en stor yppersteprest, som er gått gjennem himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen.

Hebreerne 10:38
men den rettferdige, ved tro skal han leve, og dersom han unddrager sig, har min sjel ikke lyst til ham.

1 Peters 1:5
I som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid.

2 Peters 2:18-22
For idet de taler skrytende, tomme ord, forlokker de i kjødslyster ved usedelighet dem som just har flyktet bort fra dem som ferdes i forvillelse, …

1 Johannes 2:27
Og I - den salvelse som I fikk av ham, den blir i eder, og I trenger ikke til at nogen skal lære eder; men som hans salvelse lærer eder alt, så er det og sannhet og ikke løgn; og bli i ham, således som den lærte eder!

Apenbaring 2:10
Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste nogen av eder i fengsel, forat I skal prøves, og I skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi dig livsens krone!

grounded.

Kolossenserne 2:7
så I er rotfestet og blir opbygget i ham og faste i troen, således som I har lært, rike på den med takksigelse.

Matteus 7:24,25
Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør efter dem, han blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på fjell; …

Lukas 6:48
Han er lik et menneske som skulde bygge et hus, og som gravde dypt ned og la grunnvollen på fjell; og da det blev flom, brøt strømmen imot det hus, og den var ikke i stand til å rokke det, fordi det var godt bygget.

Efeserne 2:21
i hvem hver bygning føies sammen og vokser til et hellig tempel i Herren,

Efeserne 3:17
at Kristus må bo ved troen i eders hjerter,

Efeserne 4:16
av hvem hele legemet sammenføies og sammenknyttes ved hvert bånd som han gir, og vokser sin vekst som legeme til sin opbyggelse i kjærlighet, alt efter den virksomhet som er tilmålt hver del især.

moved.

Johannes 15:6
Om nogen ikke blir i mig, da kastes han ut som en gren og visner, og de sankes sammen og kastes på ilden, og de brenner.

Apostlenes-gjerninge 20:24
Men for mig selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av den Herre Jesus: å vidne om Guds nådes evangelium.

1 Korintierne 15:58
Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!

1 Tessalonikerne 3:3
at ikke nogen måtte bli vaklende i disse trengsler. I vet jo selv at vi er satt til det;

the hope.

Kolossenserne 1:5
for det håps skyld som er gjemt for eder i himlene, som I forut har hørt om ved sannhetens ord i evangeliet,

Romerne 5:5
og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd, som er oss gitt.

Galaterne 5:5
For ved troen venter vi i Ånden på det som rettferdigheten gir oss håp om;

Efeserne 1:18
og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige,

1 Tessalonikerne 5:8
men vi som hører dagen til, la oss være edrue, iklædd troens og kjærlighetens brynje og med håpet om frelse som hjelm;

2 Tessalonikerne 2:16
Og han, vår Herre Jesus Kristus, og Gud vår Fader, som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde,

Titus 3:7
forat vi, rettferdiggjort ved hans nåde, efter håpet skulde bli arvinger til det evige liv.

Hebreerne 6:19
det vi har som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når innenfor forhenget,

1 Peters 1:3
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde,

1 Johannes 3:1-3
Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn; og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss fordi den ikke kjenner ham. …

to.

Kolossenserne 1:6
som er kommet til eder, likesom det og er i hele verden og bærer frukt og vokser som hos eder, fra den dag I hørte det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet,

Matteus 24:14
Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vidnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme.

Markus 16:15
Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!

Romerne 10:18
men jeg sier: Har de da ikke fått høre? Jo til visse; deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jorderikes ende.

under.

5 Mosebok 2:25
Fra denne dag vil jeg la redsel for dig og frykt for dig komme over alle folk under himmelen; alle som får høre om dig, skal skjelve og beve for dig.

5 Mosebok 4:19
og at du ikke, når du løfter dine øine op til himmelen og ser solen og månen og stjernene, hele himmelens hær, lar dig føre vill, så du tilbeder dem og dyrker dem, de som Herren din Gud har tildelt alle folkene under hele himmelen.

Klagesangene 3:66
Du vil forfølge dem i vrede og ødelegge dem, så de ikke mere finnes under Herrens himmel.

Apostlenes-gjerninge 2:5
Nu bodde det i Jerusalem jøder, gudfryktige menn fra alle folkeslag under himmelen.

Apostlenes-gjerninge 4:12
Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

whereof.

Kolossenserne 1:25
hvis tjener jeg er blitt efter den Guds husholdning som er mig gitt iblandt eder, det vil si å fullføre Guds ord,

Apostlenes-gjerninge 1:17,25
han var jo regnet blandt oss og fikk del i denne tjeneste. …

Apostlenes-gjerninge 26:16
Men reis dig op og stå på dine føtter! for derfor åpenbarte jeg mig for dig: for å utkåre dig til tjener og vidne både om det som du har sett, og om det for hvis skyld jeg vil åpenbare mig for dig,

Romerne 15:16
at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene, idet jeg prestelig forvalter Guds evangelium, forat hedningene kan bli et velbehagelig offer, helliget ved den Hellige Ånd.

1 Korintierne 4:1-3
Således akte I oss som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheter! …

Lenker
Kolossenserne 1:23 InterlineærtKolossenserne 1:23 flerspråkligColosenses 1:23 SpanskColossiens 1:23 FranskKolosser 1:23 TyskeKolossenserne 1:23 ChineseColossians 1:23 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Kolossenserne 1
22eder har han nu forlikt i hans jordiske legeme ved døden, for å fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn, 23så sant I blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir, det som I har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.
Kryssreferanser
Matteus 24:14
Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vidnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme.

Markus 16:15
Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!

Apostlenes-gjerninge 1:8
men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

Apostlenes-gjerninge 2:5
Nu bodde det i Jerusalem jøder, gudfryktige menn fra alle folkeslag under himmelen.

Romerne 10:18
men jeg sier: Har de da ikke fått høre? Jo til visse; deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jorderikes ende.

1 Korintierne 3:5
Hvad er da Apollos? eller hvad er Paulus? Tjenere ved hvem I kom til troen, og det efter som Herren gav enhver.

2 Korintierne 10:1
Men jeg, Paulus, formaner eder ved Kristi saktmodighet og mildhet, jeg som for eders øine er ydmyk iblandt eder, men fraværende er djerv mot eder;

Efeserne 3:7
hvis tjener jeg er blitt efter den Guds nådes gave som er mig gitt ved virksomheten av hans makt.

Efeserne 3:17
at Kristus må bo ved troen i eders hjerter,

Kolossenserne 1:5
for det håps skyld som er gjemt for eder i himlene, som I forut har hørt om ved sannhetens ord i evangeliet,

Kolossenserne 1:6
som er kommet til eder, likesom det og er i hele verden og bærer frukt og vokser som hos eder, fra den dag I hørte det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet,

Kolossenserne 1:25
hvis tjener jeg er blitt efter den Guds husholdning som er mig gitt iblandt eder, det vil si å fullføre Guds ord,

Kolossenserne 2:7
så I er rotfestet og blir opbygget i ham og faste i troen, således som I har lært, rike på den med takksigelse.

1 Timoteus 3:16
Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet.

Kolossenserne 1:22
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden